• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarł prof. Jan Steffen

  13.08.2009. 19:54
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Prof. Jan Steffen, wybitny specjalista w dziedzinie genetyki, immunologii i onkologii doświadczalnej zmarł 10 sierpnia. "Społeczność naukowa oraz Polska Akademia Nauk poniosły niepowetowaną stratę" - informuje PAN na swojej stronie internetowej.


  Prof. Jan Steffen był członkiem rzeczywistym PAN, członkiem Prezydium PAN w latach 1992-1998, członkiem Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN oraz Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Kierował Zakładem Immunologii Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

  W latach 1999-2003 przewodniczył Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

  W latach 2007-2008 był przewodniczącym Zespołu Krajowego Programu Badań Naukowych MNiSzW, wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego.

  Prof. Jan Steffen był wybitnym specjalistą w dziedzinie genetyki, immunologii i onkologii doświadczalnej. "Prowadząc Program Rządowy Zwalczania Chorób Nowotworowych w sposób znaczący przyczynił się do rozwoju walki z tymi chorobami w Polsce" " czytamy na stronie PAN.

  "Do szczególnych osiągnięć naukowych prof. J. Steffena należą badania nad znaczeniem diagnostycznym i rokowniczym cytokin IL-6 i IL-8 oraz wolnych receptorów TNF w surowicy w niektórych chorobach nowotworowych, takich jak mięsaki kości i tkanek miękkich oraz rak płuca i jajnika " przypomina PAN na swojej stronie internetowej. -
  Prof. Steffen opracował także metodę długotrwałej hodowli limfocytów, wykazał również częstsze występowanie nosicielstwa tzw. mutacji słowiańskiej genu NBS-1 w populacji chorych na raka piersi, raka jelita grubego oraz czerniaka".

  W latach 1998-2000 naukowiec reprezentował Polską Akademię Nauk w Europejskiej Radzie Badań Medycznych. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

  Źródło:
  naukawpolsce.pl

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Alina Czarnomska (ur. 1927, zm. 12 marca 2007) – polska biolog, kierownik Zakładu Biologii Nowotworów oraz Zakładu Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, przewodnicząca Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych Polskiej Akademii Nauk. Krzysztof Zbigniew Warzocha (ur. 1966) – polski lekarz, specjalista w zakresie hematologii i onkologii klinicznej, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Beata Maria Utracka-Hutka (ur. 9 lutego 1949, zm. 23 sierpnia 2007) – polski lekarz onkologii, od 1994 r., doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chemioterapii i radioterapii, członkini wielu krajowych i zagranicznych grup badawczych, od 1999 r., Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej na Śląsku. Autorka artykułów naukowych z dziedziny raka piersi, jajnika, oraz genetycznych uwarunkowań nowotworów, publikowanych w krajowej prasie medycznej, oraz referatów i odczytów naukowych.

  Jan Lubiński (ur. 7 stycznia 1953 r. w Przechlewie), prof. dr hab. n. med., lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej. Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej. Prezes spółki Read-Gene SA notowanej na giełdzie NewConnect. Antoni Sylwester Śliwiński prof. dr hab. (ur. 15 listopada 1928 w Jarocinie), emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, znany w świecie specjalista z zakresu akustyki fizycznej, a szczególności: akustyki molekularnej, ultradźwięków, akustooptyki, fotoakustyki. Jest autorem i współautorem ponad 390 publikacji, w tym jest autorem, współautorem lub redaktorem 14 książek. Członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Akustycznego w 1963 r., jego Sekretarzem Generalnym w latach 1963 – 70 oraz Przewodniczącym od 1987 r. do 1997. Należy do kolegiów redakcyjnych wielu czasopism: Ultrasonics (Londyn, od 1965), Acoustics Letters (Londyn, od 1980), Archives of Acoustics (PAN, od 1985), Oceanologia (PAN, od 1980), Acustica (Stuttgart, 1990-96), Akusticzeskij Żurnal (Rosyjska AN – Moskwa, od 1990), Opto-electronics Review (od 1995). Jest członkiem International Commission on Acoustics przy International Union of Pure and Applied Physics (reprezentant Polski na kadencje 1981-1984, 1984-1987, 1996-1999, 1999-2004, 2004-2007), Komitetu Fizyki PAN, Komitetu Akustyki PAN. Jest członkiem International Commission on Acoustics przy International Union of Pure and Applied Physics i zastępcą Przewodniczącego Komitetu Akustyki PAN oraz Przewodniczącym Komitetu Narodowego do Kontaktów z Międzynarodowym Komitetem Akustyki (ICA).

  Janina Dziukowa z domu Grzymałowska (ur. 1927, zm. 17 października 2013) – polski radiolog, prof. dr hab., nestorka powojennej radiodiagnostyki onkologicznej w Polsce, twórczyni i kierowniczka Zakładu Radiodiagnostyki Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskim Ursynowie. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Onkologia w Praktyce Klinicznej – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Maciej Krzakowski. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Krzysztof Krzemieniecki. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie – krakowski oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Marek Gabriel Niemiałtowski (ur. 29 marca 1945, zm. 15 czerwca 2014 w Warszawie) – polski lekarz weterynarii, specjalista w zakresie immunologii i mikrobiologii, prof. dr hab. nauk weterynaryjnych, przewodniczący Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (PAN).

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach – gliwicki oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Prof. dr med. Zygmunt Edward Ruszczewski (ur. 3 marca 1917 w Kazaniu, zm. 1 września 1968) – anatomopatolog, naukowiec i organizator życia naukowego i zawodowego polskiej anatomii patologicznej. Założyciel i pierwszy Dyrektor Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Kierownik Katedry Anatomii Patologicznej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Naczelny Anatomopatolog Wojska Polskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Anatomopatologów i wieloletni wiceprezes jego Zarządu Głównego.

  Feliks Milgrom (ang. Felix Milgrom), ur. 12 października 1919 w Rohatynie, zm. 2 września 2007 w Buffalo – immunolog amerykański pochodzenia polskiego, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, członek zagraniczny PAU. Marek Jutel – profesor doktor habilitowany medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Naukowego (Scientific Program Committee) (od 2012) i członek zarządu (Executive Committee – od 2009) Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi Klinicznej. Autor licznych publikacji, m.in. w czasopiśmie „Nature”, głównie z zakresu mechanizmów tolerancji antygenów i alergenów oraz immunoterapii swoistej. Jest pionierem badań nad zastosowaniem alergenów rekombinowanych w leczeniu chorób alergicznych.

  Mieczysław Rajmund Chorąży (ur. 31 sierpnia 1925 w Janówce) – polski lekarz, onkolog, profesor, doktor honoris causa dwóch polskich uczelni, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Curie Skłodowskiej. Tomasz Motyl (ur. w 1948 r.) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność fizjologia zwierząt, prodziekan ds. nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych na tymże wydziale. W swej pracy badawczej specjalizuje się w fizjologii zwierząt, zwłaszcza w cytofizjologii. Autorutorem ponad 200 prac naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wypromował 14 doktorów nauk weterynaryjnych. Jest kierownikiem Stacjonarnego Studium Doktoranckiego. Jest członkiem Senatu SGGW, Senackiej Komisji Nauki, Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN. Na niwie łowieckiej pełni funkcję prezesa koła łowieckiego „Puszczyk” w Warszawie, przewodniczącego Komisji Hodowlanej Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej oraz jest członkiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Za swoja wielostronną działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Odznaką Honorową „Za zasługi dla SGGW” oraz nagrodzony licznymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi.

  Barbara Gumińska (ur. 25 września 1924 we Lwowie) – prof. dr hab., polska uczona, specjalistka w zakresie botaniki i mykologii. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie w 1951, w 1994 uzyskała tytuł prof. zwyczajnego. Była na tej uczelni pracownikiem Instytutu Botaniki, kierownikiem Zakładu Taksonomii Roślin i Fitogeografii (1977-79), kierownikiem Pracowni Mykologicznej od 1979. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Rady Naukowej PAN od 1990. Marian Eugeniusz Reinfuss (ur. 1945) – polski onkolog, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.

  Dodano: 13.08.2009. 19:54  


  Najnowsze