• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmiany administracyjne i organizacyjne, aby zapewnić zrównoważony rozwój ERBN

  26.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Komisja Europejska zaprezentowała strategię na rzecz zapewnienia długofalowego sukcesu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). W swoim komunikacie do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego pt. "Europejska Rada ds. Badań Naukowych - sprostać wyzwaniu doskonałości światowej klasy", Komisja prezentuje dwojakie podejście skoncentrowane na usprawnieniu struktury organizacyjnej ERBN i zwiększeniu jej efektywności. ERBN działa od dwóch i pół roku.

  "ERBN oferuje nowy model wdrażania polityki badań wspólnotowych i rozwoju technologicznego" - czytamy w komunikacie. "Pierwsze doświadczenia wskazują na pewne przeszkody [...], co przy tworzeniu nowych struktur jest rzeczą zupełnie naturalną. Niektóre z pojawiających się problemów zostały rozwiązane - lub są rozwiązywane - pragmatycznie w istniejących ramach prawnych, niemniej inne mogą wymagać głębszych zmian."

  Dokładniej, w ramach wstępnych i krótkoterminowych kroków, Komisja powoła na stanowisko dyrektora Agencji Wykonawczej ERBN (AW ERBN) osobę, która jest zarówno wybitnym naukowcem, jak i doświadczonym menedżerem i administratorem. Po utworzeniu tego nowego stanowiska, Komisja przewiduje dalsze zmiany w zarządzaniu ERBN, takie jak dostosowanie składu komitetu sterującego AW ERBN.

  W perspektywie średnioterminowej, Komisja zamierza poddać pod dyskusję zasady i regulacje dotyczące instrumentów finansowania badań i innowacji takich jak ERBN w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej.

  Komisja dodaje, że zbliżający się trzyletni przegląd Rozporządzenia Finansowego stworzy idealną okazję do rozważenia kwestii związanych z operacjami finansowymi. "Jeżeli chodzi o strategie badań naukowych, najważniejszym elementem będzie precyzyjne określenie rodzaju i zakresu poszczególnych modyfikacji, które należy wprowadzić, aby lepiej wspomagać badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, zwłaszcza badania pionierskie, aby istniała możliwość wspierania wysokiego poziomu kreatywności bez stwarzania nadmiernego ryzyka finansowego" - czytamy w komunikacie. "W ramach Rozporządzenia Finansowego należy rzeczywiście znaleźć odpowiednią równowagę między ryzykiem, którego nie można uniknąć w przypadku prowadzenia nowatorskich badań naukowych, a ochroną interesów finansowych Wspólnoty."

  Janez Potocnik, Komisarz ds. Nauki i Badań, powiedział: "Po upływie dwóch i pół roku od rozpoczęcia działalności, ERBN jest powszechnie postrzegana jako udany i wpływowy komponent Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie podejmujemy kroki, aby wspomóc przejście ERBN z etapu pionierskiego na etap dojrzałości. Nasze działania oraz te podejmowane pod egidą Rady Naukowej przyczynią się do dalszej poprawy wyników ERBN i zagwarantują jej długoterminową stabilność."

  "Niemniej nasze ambicje sięgają dalej" - dodaje Komisarz Potocnik. "Budowanie ERBN było pouczającym doświadczeniem. Będzie ono pomocne w debacie nad zasadami Wspólnoty w zakresie wspierania badań naukowych i innowacji, aby Europa mogła jak najlepiej wykorzystać te nowe źródła wzrostu. ERBN jest zaledwie jednym przejawem ambicji UE stworzenia Europy wiedzy i doskonałości."

  Nowa strategia została opracowana w odpowiedzi na niezależny przegląd działalności ERBN opublikowany w lipcu 2009 r. W przeglądzie znalazła się pochwała sukcesu, jaki rada odniosła w czasie dwóch pierwszych lat działalności. Jednocześnie panel ekspertów wskazał na obawy dotyczące zrównoważenia instytucji w perspektywie długoterminowej, o ile struktura i zasady działania nie ulegną zmianie.

  ERBN rozpoczęła działalność w lutym 2007 r. w ramach tematu "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR), jako pierwszy, wspólnotowy program finansowania badań naukowych, który opiera się na zasadzie otwartej konkurencji zespołów badawczych. Od początku główny nacisk położono na propagowanie doskonałości naukowej, udzielając wsparcia wyłącznie najlepszym naukowcom w prowadzeniu pionierskich badań naukowych wysokiego ryzyka i wysokiego zysku. Obecny budżet ERBN (2007-2013) wynosi 7,5 mld EUR.

  rdo: CORDIS

  informacji: Europejska Rada ds. Badań Naukowych: http://erc.europa.eu/ Aby pobrać komunikat Komisji Europejskiej "Europejska Rada ds. Badań Naukowych - sprostać wyzwaniu doskonałości światowej klasy", proszę kliknąć: tutaj Teksty pokrewne: 31065 Kategoria: Ogólna polityka
  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej COM(2009)552 final oraz komunikatu prasowego Komisji IP/09/1570
  Indeks tematyczny: Ocena; Linie polityczne; Badania Naukowe RCN: 31397   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Komitet Crest (ang. Scientific and Technical Research Committee) – Komitet Badań Naukowo-Technicznych, organ doradczy wysokiego szczebla wspomagający zarówno Radę Unii Europejskiej, jak też Komisję Europejską we wszystkich sprawach dotyczących polityki UE w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. Komitet został powołany do życia przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozporządzeniem Rady UE 14 stycznia 1974 r. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. Komisja Nauki,Edukacji i Sportu wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z organizacją i rozwojem badań naukowych, systemem kształcenia i wychowania, systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej. Zajmuje się także sprawami dzieci i młodzieży, poradnictwem zawodowym dla młodzieży oraz przygotowaniem absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kulturą fizyczną i sportem, organizacją instytucji naukowych i oświatowych oraz współpracą naukowa z zagranicą.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Dodano: 26.10.2009. 15:12  


  Najnowsze