• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badacze o problemach rybołówstwa bałtyckiego

  30.08.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polska organizuje Konferencję Naukową Międzynarodowej Rady Badań Morza ICES ASC. Organizacja ta doradza Komisji Europejskiej w kwestii stanu zasobów morskich, na podstawie którego Rada UE przyjmuje wysokość limitów połowowych dla poszczególnych gatunków ryb na dany rok. Jej działalność ma priorytetowe znaczenie dla interesów polskiego rybołówstwa. Zjazd odbędzie się w dniach 19-23 września w Gdańsku.

  Co roku podobna konferencja odbywa się w jednym z 20 państw członkowskich Międzynarodowej Rady Badań Morza. Tegoroczny zjazd został wpisany w harmonogram polskiej prezydencji w UE. Organizują go: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lokalne władze Gdańska i Pomorza oraz Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

   

  Konferencja przyczyni się do realizacji jednego z kluczowych priorytetów w zakresie polityki rybackiej - lepszego zrozumienia i ściślejszej współpracy pomiędzy środowiskiem rybaków, naukowców i administracji. Uczeni i delegaci z państw członkowskich ICES wymienią doświadczenia naukowe poprzez ponad 300 referatów w około 20 sesjach tematycznych, posterowych i mini-sympozjach.

  Obrady koordynują współpracę naukową w dziedzinie badań morza oraz przygotowanie doradztwa naukowego m.in. dla KE. Obejmuje ono zagadnienia środowiska morskiego oraz stanu zasobów morskich. Ekspertyzy ICES stanowią podstawę decyzji o poziomie eksploatacji rybackiej. Od nich zależy wysokość limitów połowowych dla poszczególnych gatunków ryb dla unijnego rybołówstwa.

  Na miejsce spotkań wybrano Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Więcej informacji na stronie: http://www.ices.dk/iceswork/asc/2011/index.asp

  PAP - Nauka w Polsce

   

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowa Rada Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea - ICES) - międzynarodowa organizacja założona 22 lipca 1902 w Kopenhadze w celu badania zasobów morskich północnego Atlantyku i mórz przyległych. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego – organ administracji rybołówstwa morskiego (w ramach administracji niezespolonej) podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, działający na podstawie art. 50 i następnych ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie. Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe.

  Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (International Baltic Sea Fishery Commission - IBSFC) - regionalna organizacja powołana na mocy Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (Konwencja Gdańska) w 1974 do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt. Zakończyła działalność 31 grudnia 2005 na skutek wycofania się z niej Unii Europejskiej. Wiktor Gorządek (ur. 1 grudnia 1908 - zm. 11 lipca 1988) - pierwszy szyper w historii polskiego rybołówstwa i pierwszy kapitan żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego. Nauczyciel kadr oficerskich flot handlowej i rybackiej.

  Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa, (CFCA ang. Community Fisheries Control Agency), jedna z niezależnych agencji Unii Europejskiej, utworzona w 2005 r na mocy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 768/2005 z 26 kwietnia 2005 r. Jej zadaniem jest koordynacja działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów w państwach członkowskich, a także nadzór nad skutecznym i jednolitym stosowaniem zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa wszędzie, gdzie prowadzą działalność statki europejskie. Na siedzibę agencji wybrane zostało hiszpańskie miasto Vigo, które należy do najważniejszych portów rybackich w Europie. Obecnie siedzibą agencji jest jeszcze Bruksela. Całkowite dopuszczalne połowy, ogólnie dopuszczalne połowy TAC (Total Allowable Catches) - limity na roczne połowy stada danego gatunku ryby w określonym akwenie. W ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej TACs są instrumentem zarządzania połowami ryb we wspólnych wodach krajów członkowskich. TACs, które ostatecznie obowiązują floty rybackie, są uchwalane każdego roku w grudniu na rok następny przez Radę Ministrów ds. Rybołówstwa. Podstawą zatwierdzania TACs są wcześniejsze propozycje Komisji Europejskiej.

  Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa - powstał w 1993 roku. Przestał istnieć w roku 2007, a w jego miejsce stworzono Europejski Fundusz Rybacki będący instrumentem wdrażania Wspólnej polityki rybołówstwa. Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Bałtyckiego, Bałtycki Regionalny Komitet Doradczy (Baltic Sea Regional Advisory Council – BS RAC) – komitet doradczy Rady Unii Europejskiej powołany decyzją Komisji Wspólnot Europejskich w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa na mocy decyzji Rady z dnia 19 lipca 2004.

  Ministrowie rolnictwa Danii: 30 grudnia 1996 roku ministerstwo rolnictwa połączyło się z ministerstwem rybołówstwa tworząc ministerstwo pożywienia i rybołówstwa..

  Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – placówka muzealna, której wystawy rybołówstwa bałtyckiego, ukazują specyfikę zawodu rybaka oraz przedstawiają wycinek kultury pomorskiej. Muzeum gromadzi i zabezpiecza zabytki związane z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza Zachodniego.

  Strefa zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa – akwen zamknięty na stałe lub zamykany okresowo dla rybołówstwa lub dla żeglugi i rybołówstwa. Rada Państw Morza Bałtyckiego, CBSS (Council of the Baltic Sea States) – organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy rządów Niemiec i Danii, które w dniach 5–6 marca 1992 zorganizowały konferencję ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Powołano wówczas do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego, początkowo jako forum współpracy międzyrządowej. Rada Państw Morza Bałtyckiego jest kolejnym etapem instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego po zimnej wojnie. Tuż po jej zakończeniu rządy Polski i Szwecji, wystąpiły z propozycją zwołania konferencji szefów rządów, poświęconej ochronie środowiska Morza Bałtyckiego. Na konferencji, która odbyła się w dniach 2–3 września 1990 roku w Ronneby w Szwecji, przyjęto Deklarację Morza Bałtyckiego. Rady Państw Morza Bałtyckiego nie należy mylić z Radą Bałtycką, która jest politycznym związkiem Litwy, Łotwy i Estonii.

  Strefa wyłącznego rybołówstwa - strefa morska, znajdująca się poza wodami terytorialnymi państwa, w której państwo nadbrzeżne ma odnośnie rybołówstwa takie same uprawnienia jak na morzu terytorialnym. Może więc zastrzec wyłączność rybołówstwa dla własnych obywateli. Organizacja Międzynarodowa Eurofish (ang. Eurofish International Organization) – utworzona w 2002 r. niezależna, międzynarodowa organizacja, kontynuująca działalność utworzonego w 1996 r. projektu FAO EASTFISH. Celem Eurofish jest pomoc w rozwoju rybołówstwa w Centralnej i Wschodniej Europie, w szczególności w zakresie handlu i marketingu produktów rybołówstwa, przetwórstwa i akwakultury. Siedziba Eurofish mieści się w Kopenhadze.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Dodano: 30.08.2011. 00:25  


  Najnowsze