• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania Komisji podkreślają rolę miast w zrównoważonej przyszłości

  04.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowa publikacja obejmująca jedne z najważniejszych europejskich badań naukowych sprawdza, w jaki sposób ciągłą urbanizację można pogodzić ze zrównoważonym i spójnym rozwojem. Opracowany przez Komisję Europejską raport pt. "Świat a zrównoważone miasta Europy" ma na celu zachęcanie do zmiany w kierunku kultury zrównoważenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego.

  Główny komunikat zawarty w publikacji mówi, iż postęp w tym kierunku jest niezbędny. Do roku 2030 około pięć miliardów z ośmiomiliardowej populacji ludzi na całym świecie będzie mieszkać w miastach. Wprawdzie Unia Europejska jest mocno zaangażowana w promowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju, ale nadal pozostają pytania dotyczące tego, jak można skutecznie zaradzić problemom wynikającym z urbanizacji, takim jak zapewnienie najważniejszych usług, migracja, nowe formy ubóstwa i ekologiczne planowanie urbanistyczne.

  Badania prezentują próbkę europejskich projektów i działań w ramach programu UN-Habitat, które poświęcone są analizie różnych aspektów miast oraz zagadnieniom wokół urbanizacji. Na przykład projekt "Ścieżki przemian węglowych" (Pact) przygląda się, w jaki sposób dominujący styl życia, technologie i infrastruktura życia miejskiego, mieszkalnictwo i transport mogłyby czy też powinny zostać zmienione, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Partnerzy projektu utrzymują, że potrzebna jest lepsza koordynacja planowania transportu, zagospodarowania gruntów i wolnej przestrzeni wraz z zachowaniem zielonej infrastruktury do spacerów i jazdy na rowerze.

  Wiadomo już, że temperatury prawdopodobnie ulegną zmianie w przyszłości, a "miejskie wyspy ciepła" nasilą skutki zmian klimatu. Projekt "Strategie adaptacyjne wobec zmian klimatu w środowisku miejskim" (Asccue) przedstawił, w jaki sposób zielone obszary mogą pomóc w przeciwdziałaniu wzrostowi temperatur. Obliczono na przykład, że w przypadku brytyjskiego miasta Manchester, zwiększenie obszarów zielonych o 10% w dzielnicach mieszkalnych skompensowałoby najgorszy scenariusz temperaturowy w 2080 r.

  Podobnie, w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu "Rozrastanie się miast i transportu - od ewaluacji po rekomendacje" (Scatter) przeprowadzono analizę negatywnych skutków niekontrolowanego rozrostu miast. Skutki te obejmują utratę gruntów rolnych i otwartej przestrzeni, niszczenie i fragmentaryzację ekosystemów, wyższe koszty usług publicznych, zwiększone korzystanie z prywatnych samochodów i segregację społeczną.

  Kolejnym kluczowym tematem badań Komisji jest migracja. Liczba międzynarodowych migrantów na świecie podwoiła się w ciągu 40 lat, w okresie od 1965 r. do 2005 r. W Europie wzrost był nawet gwałtowniejszy i podwoił się w ciągu zaledwie 15 lat w okresie od 1985 r. do 2000 r. z szacowanych 23 milionów do ponad 56 milionów. To stanowi 7,7% całej populacji Europy.

  Nowi imigranci mają tendencję do osiedlania się w miastach i w miejscach, gdzie krajowa polityka integracyjna ma dłuższą historię, takich jak Holandia czy Szwecja. W miastach pojawiło się zapotrzebowanie na większą władzę wykonawczą i większe zasoby, aby radzić sobie z presją w zakresie budownictwa mieszkaniowego, tworzenia miejsc pracy, utrzymania edukacji i porządku publicznego. Badania odnoszą się do sondaży, które pokazują, że coraz większa liczba europejskich miast uświadamia sobie potrzebę długofalowej, spójnej polityki integracji, aby zachować zarówno rentowność jako gmina, jak i utrzymać jakość życia mieszkańców.

  Raport Komisji podkreśla, że to właśnie w miastach należy rozpocząć walkę o bardziej spójne społeczeństwo. Nawet jeżeli miasta jako takie nie mają wpływu na wiele głęboko zakorzenionych przyczyn ubóstwa i wykluczenia społecznego, to mogą odegrać ważną rolę w łagodzeniu, zapobieganiu i walce z tymi problemami poprzez elastyczne i innowacyjne rozwiązania na szczeblu lokalnym.

  Raport z badań kończy się wnioskiem, że być może nadszedł czas na podważenie historycznego rozróżnienia na kwestie miejskie i wiejskie. Czytamy w nim również, że "Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej", zaprezentowana przez Komisję Europejską w październiku 2008 r., stanowi krok naprzód w tym kierunku.  Kategoria: Różne
  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Europejskiej

  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Prognozy; Prawodawstwo, przepisy; Rozwój regionalny; Aspekty spoleczne


  RCN: 32395


   
  W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji
  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Euret (ang. European Transport - EURET) - program przygotowany przez Unię Europejską, a przyjęty przez Komisję Europejską w 1990 dotyczący polityki transportowej na terenie krajów członkowskich. Program wspiera opracowanie i wprowadzenie w życie wspólnej polityki transportowej. Ogólnym założeniem programu jest optymalizacja systemów transportu we Wspólnocie za pośrednictwem prowadzonych badań, które mają przyczynić się do rozwoju i integracji bardziej sprawnego systemu transportowego i jego optymalizacji. Działalność badawcza obejmuje zarówno kwestie polityki ogólnej, jak i różne poziomy geograficzne (europejski, krajowy, regionalny, miejski).

  Europejska Stolica Sportu jest to honorowy tytuł nadawany na rok jednemu z europejskich miast. Tytuł ten nadawany jest przez ACES. Tytuł ten przyznawany jest miastu za rozwój sportu, promocji zdrowia oraz za rozwój życia sportowego wśród mieszkańców miasta. Miasto, które otrzymało ten tytuł musi promować wydarzenia sportowe oraz zachęcać młodych ludzi do uprawiania sportu. Miasto te musi także nominować dwa miasta powyżej 500 tys. mieszkańców do tego tytułu w następnych latach, a także wyznaczyć jedną osobę do komisji, zajmującej się wybraniem zwycięzcy w przyszłym roku. eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014.

  Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia obejmuje analizy bieżącego stanu oświaty oraz kierunki i propozycje jej dalszego rozwoju. Powstała z koncepcji Komisji Europejskiej (Komisja Europejska) i była skutkiem dyskusji o potrzebie znaczących zmian w polityce edukacyjnej krajów europejskich. Zapoczątkowana była w 1996 roku, Europejskim Roku Kształcenia Ustawicznego, a uczestniczyli w niej ważni uczestnicy życia publicznego, a także ministrowie zajmujący się sprawami społecznymi i edukacją.

  Raport Delorsa - autorem tego raportu jest Jacques Delors (ówczesny przewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich). Raport został opublikowany w 1989 roku, pokazywał perspektywy zjednoczenia Europy, zawierał propozycje dotyczące integracji gospodarczej i walutowej. Raport stanowił podstawę do negocjacji warunków Traktatu o Unii Europejskiej w części dotyczącej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Eksurbanizacja (często także ang. urban sprawl) – proces rozlewania się miast w większe obszary mniej intensywnej urbanizacji. Proces ten rozpoczął się w II połowie XIX wieku wraz z rozwojem transportu szynowego, który umożliwił zmniejszenie kosztów transportu do poziomu umożliwiającego migrację z centrum miasta na lokalizacje podmiejskie, gdzie cena gruntów jest znacznie niższa niż w centrach miast. W latach 1850 - 1920 powstały pierwsze przedmieścia narosłe wokół systemów komunikacji szynowej. Liczyły one najczęściej 5-6 tysięcy mieszkańców i były naturalnie ograniczone odległością od stacji kolejowej, pokonywaną najczęściej pieszo.

  Komisja – zespół ludzi oddelegowany z większego grona, powołany specjalnie do nadzorowania wykonywania jakiegoś zadania, przy czym zadanie to może być również wykonywane przez komisję samodzielnie. Podstawową cechą działania komisji jest kolektywne wykonywanie pracy. W ten sposób, poprzez obarczenie odpowiedzialnością za prawidłową realizację zadania większej grupy osób, komisja staje się podmiotem o wyższej randze i powadze w porównaniu z pojedynczą osobą sprawującą funkcję kierowniczą lub kontrolną, a jednocześnie kolegialność podejmowanych przez komisję czynności i decyzji ma za zadanie przeciwdziałać nieprawidłowościom. Stąd dąży się do tego, aby skład komisji, poprzez jej zróżnicowanie, był jak najbardziej reprezentatywny. W zależności od wielkości, komisja posiada mniej lub bardziej złożoną organizację, jednak zazwyczaj posiada wyznaczonego przewodniczącego odpowiadającego za pracę komisji. Działalność komisji jest poświadczana przez wszystkich jej członków.

  Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię.

  Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - tydzień zainicjowany przez Komisję Europejską w 2002 roku odbywający się regularnie w dniach od 16 do 22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu.

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. The European Economic and Social Committee; EESC) – organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wywodzących się z różnych grup zajmujących się działalnością gospodarczą i społeczną. Są to m.in. pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci i pozostałe grupy interesów. Głównym zadaniem Komitetu jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej.

  Dodano: 04.08.2010. 18:12  


  Najnowsze