• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania pokazują wpływ zakwaszenia na ekosystemy morskie

  17.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Przyszłość kilku kluczowych gatunków morskich jest poważnie zagrożona w wyniku wzrastającego zakwaszenia oceanów. W czasopiśmie Biogeosciences opublikowane zostały wyniki dwóch współfinansowanych ze środków unijnych projektów badawczych. Badania te ostrzegają naukowców z całego świata przed wtórnymi skutkami nadmiernej emisji dwutlenku węgla (CO2).

  Obydwa projekty badawcze były częściowo finansowane w ramach projektu EPOCA ('Europejski projekt badań nad zakwaszeniem oceanów'), który jest z kolei finansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR). W projekcie EPOCA bierze udział ponad 100 naukowców, badających zakwaszenie oceanów oraz biologiczne, ekologiczne, biogeochemiczne i społeczne konsekwencje tego zjawiska.

  Naukowcy zbadali wpływ rosnącego zakwaszenia na kluczowy fragment oceanicznego łańcucha pokarmowego oraz na koralowce głębinowe. W obydwu przypadkach zauważono znaczne zmiany w strukturze, funkcjonowaniu oraz aktywności ekosystemów polarnych.

  Od 1800 r. ziemskie oceany zaabsorbowały jedną trzecią emisji dwutlenku węgla, co wpłynęło na ograniczenie zjawiska globalnego ocieplenia. Zaszły jednak zmiany w składzie chemicznym wody morskiej, m.in. spadek wartości pH, który jest nazywany zakwaszeniem.

  W trakcie projektu badawczego zbadano dwa gatunki żyjące w arktycznym ekosystemie morskim. Pierwszy gatunek to pteropody, będące bardzo rozpowszechnionym rodzajem pelagicznych mięczaków i zarazem ulubionym pożywieniem planktonu zwierzęcego, śledzi, wielorybów oraz innych drapieżników. Głębinowe rafy koralowe zimnych mórz są schronieniem dla wielu gatunków i stanowią wskaźnik składu chemicznego wody morskiej.

  Drugi gatunek to koralowiec zimnych mórz noszący nazwę Lophelia pertusa - jedna z pierwszych ofiar wzrastającego zakwaszenia. Gatunek ten jest bardzo trudno dostępny, ponieważ żyje w środowisku głębi oceanicznej. Podczas jednego z pierwszych badań w tej dziedzinie zbieraniem próbek zajmowali się wspólnie naukowcy z francuskiego Institut National des Sciences de l'Univers (CNRS-INSU) oraz holenderskiego Royal Netherlands Institute for Sea Research.

  Próbki pteropodów zebrano w pobliżu wyspy Spitsbergen Zachodni w Norwegii, przy użyciu nowej metody, która nie wywołuje niepokoju u zwierząt i pozwala na przetrzymywanie ich przez określony czas. Ten rodzaj obserwacji jest niezbędny, aby poznać sposób, w jaki pteropody reagują na podwyższone zakwaszenie i zmiany w poziomie aragonitów.

  Aby w pełni zrozumieć wpływ zmiany klimatu na pteropody, naukowcy szukają sposobu wydłużenia czasu przetrzymywania zwierząt w niewoli. Dalsze prace zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod użytych podczas tego badania, co pozwoli na uzyskanie lepszego obrazu wpływu zmian poziomu zakwaszenia na kluczowe ogniwo oceanicznego łańcucha pokarmowego.

  Naukowcy odkryli, że próbki koralowców zebrane w Morzu Północnym także zostały dotknięte skutkami zakwaszenia. Rafy koralowe mórz zimnych, w przeciwieństwie do koralowców tropikalnych, budowane są przez jeden lub dwa gatunki. Podwyższone zakwaszenie powoduje wolniejszy wzrost koralowców, co stanowi zagrożenie dla istnienia tych struktur biologicznych. Jednak dokładny pomiar tempa wzrostu jest utrudniony z uwagi na fakt, że ich wzrost odbywa się w innym tempie niż u koralowców tropikalnych. Naukowcy mają nadzieję, że poprzez optymalizację przyszłych eksperymentów w zakresie badania reakcji koralowców głębinowych na podwyższone zwapnienie, uda się rozszerzyć zakres badań na inne rejony geograficzne i wody o różnej głębokości.

  Obecnie jedynym znanym sposobem kontroli zakwaszenia oceanów jest ograniczanie poziomu CO2 w ziemskiej atmosferze. Chociaż poświęca się wiele uwagi potencjalnym skutkom wzrastających temperatur, efektem dalszej absorpcji CO2 przez oceany mogą być radykalne zmiany całych ekosystemów.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Biogeosciences:
  http://www.biogeosciences.net

  Projekt EPOCA:
  http://www.epoca-project.eu

  Centre Nationale de la Recherche Scientifique
  http://www.cnrs.fr

  Źródło danych: Biogeosciences
  Referencje dokumentu: Comeau, S. et al. (2009) Biogeosciences (online) 6: 1877-1882. i Maier, C. et al. (2009) Biogeosciences (online) 6: 1671-1680.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian. Wzrost kwasowy – koncepcja wyjaśniająca mechanizm stymulacji wzrostu objętościowego komórek roślinnych przez auksyny w wyniku zakwaszenia środowiska ściany komórkowej.

  Badania panelowe metoda badań socjologicznych polegająca na tym, że wcześniej badane osoby lub populacje zostają poddane kolejnym badaniom, pomiarom (obserwacji, badaniom ankietowym) po pewnym odstępie czasu na tej samej próbie, tym samym narzędziem. Celem badań jest uchwycenie dynamiki zmian. Zmiany te to np. zmiana preferencji wyborczych członków jakiejś zbiorowości, zmiana postaw politycznych studentów w czasie studiów. Bardzo istotne przy stosowaniu tej metody jest to, by danemu badaniu poddane były zawsze te same osoby lub zbiorowości np. kluby sportowe (jednostki badawcze). Status ochronny – status odnoszący się do żyjącego obecnie taksonu, informujący czy gatunek nadal żyje w środowisku naturalnym oraz w jakim stopniu dana grupa narażona jest na wyginięcie, a także w jak dalekiej przyszłości (jeśli jest). W trakcie klasyfikacji branych pod uwagę jest wiele czynników; nie tylko liczba osobników, ale i wzrost lub zmniejszanie się populacji, sukces lęgowy/rozrodczy oraz znane zagrożenia.

  Korale madreporowe, korale rafotwórcze, korale kamienne, korale rafowe (Scleractinia) określane też jako koralowce kamienne (Scleractina) lub madreporowce (Madreporaria) – rząd koralowców sześciopromiennych (Hexacorallia), do którego należą drobne, osiadłe, przeważnie kolonijne polipy (antopolipy) wytwarzające zewnętrzne szkielety z węglanu wapnia tworzące zwartą, wapienną masę. Połowa gatunków z tego rzędu to zwierzęta, które są głównym czynnikiem rafotwórczym – dzięki nim powstają rafy i wyspy koralowe. W zapisie kopalnym są znane od środkowego triasu (około 245 mln lat temu) – już wówczas były grupą silnie zróżnicowaną. Wiele gatunków tych korali jest zagrożonych wyginięciem. Przykładowymi przedstawicielami korali madreporowych są gatunki z rodzajów Madrepora (rodzaj, od którego wywodzi się nazwa rzędu), Meandryna, zwana wądolnicą oraz żyjące pojedynczo Fungia (grzybniki), o kształcie grzyba kapeluszowego. Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Dodano: 17.09.2009. 15:11  


  Najnowsze