• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania wskazują na sieciowanie społeczne ptaków

  22.06.2012. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wlk. Brytanii twierdzą, że odkryli nowy sposób oceny sieci społecznych, które łączą między sobą poszczególne zwierzęta. Sposób, w jaki zwierzęta łączą się ze sobą ma istotną rolę dla ich zdrowia i przetrwania, zarówno kiedy są same, jak i w grupie. Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Journal of the Royal Society Interface.

  Analiza około jednego miliona dzikich bogatek umożliwiła naukowcom przyjęcie tego nowatorskiego podejścia badawczego, które pozwala w toku wielu obserwacji zidentyfikować okresy nasilonej aktywności społecznej. Zespół nie tylko przyjrzał się bliżej ptakom, ale ustalił, które osobniki są "prawdziwymi przyjaciółmi", a które oceniają się wzajemnie pod kątem spółkowania. Badania te są wyjątkowe pod tym względem, że wcześniejsze prace nie były zbyt owocne w odkrywaniu sieci społecznych wśród zwierząt.

  "Jeżeli zastanowić się nad danymi dostępnymi na temat określonej osoby w serwisie Facebook, to gromadzone są tam informacje o jej znajomych, miejscach, gdzie bywa i czym dzieli się z innymi" - mówi autor naczelny Ioannis Psorakis z Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Oksfordzkiego. "Wykazaliśmy, że możemy analizować dane o poszczególnych osobnikach, w tym wypadku bogatkach, aby zbudować taki serwis Facebook dla zwierząt, który ujawnia kto z kim jest powiązany, kto jest członkiem tej samej grupy i które ptaki systematycznie biorą udział w tych samych spotkaniach i wydarzeniach".

  Dzięki transponderom i czujnikom rejestrującym pojawianie się bogatek w karmnikach rozmieszczonych wokół Wytham Woods w Oksfordzie, zespół zidentyfikował ptaki, które się przyjaźniły i szukały wspólnie pożywienia. Naukowcy zaobserwowali również, które ptaki inicjowały proces dobierania się w pary lub już tworzyły pary.

  "Wykazaliśmy, że za pomocą naszej techniki możemy pozyskać informacje na temat sieci łączących pojedyncze osobniki, poprzez próbkowanie i analizowanie schematów ich mobilności" - stwierdził Psorakis, doktorant na Uniwersytecie Oksfordzkim. "Nasze podejście umożliwia analizowanie ogromnych ilości danych bez konieczności podejmowania decyzji, jaki przedział czasu jest najlepszy, aby wydobyć znaczenie - model ewaluuje to automatycznie. To zaledwie pierwszy przykład tego, jak zoologowie zaczynają wykorzystywać naszą metodę do badania sieci społecznych zwierząt w kontekście wielu danych".

  Pierwsze odkrycia sugerują, że pojedyncze ptaki nie przyłączają się przypadkowo do stada. Preferują tak naprawdę innych członków populacji, którzy wchodzą z nimi w interakcje. Zdaniem naukowców, większość sieci ujawnionych za pomocą tego podejścia jest silnie skupiona i w tak zwartych społecznościach ptaków osobniki zdobywają pożywienie oraz wchodzą w interakcje ze swoim obecnym lub przyszłym partnerem godowym.

  Odkrycia poczynione w toku badań mogą wyposażyć naukowców w informacje potrzebne do lepszego zrozumienia kanałów komunikacji między populacjami zwierząt. Naukowcy mogą przetestować, jak konkretne struktury społeczne wspomagają lub utrudniają rozpowszechnianie nowych informacji między osobnikami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Analiza sieciowa lub społeczna analiza sieciowa (ang. social network analysis) to określenie badań sieci społecznej i stosunków społecznych. Badania te wykorzystują teorię sieci (ang. network theory) i koncentrują się na analizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami, itp.).

  Uporządkowanie społeczne (ang. social ordering) jest to uszeregowanie możliwych sytuacji stanów społecznych lub świata, w których może się znaleźć społeczeństwo. Obejmuje takie sytuacje, które są obojętne względem siebie, preferowane lub gorsze od innych, ze społecznego punktu widzenie. System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego.

  Mała grupa społeczna (ang. small group) – w naukach społecznych, niewielka grupa osób "zaangażowanych w interakcje między sobą w ramach pojedynczych spotkań twarzą w twarz lub ciągów spotkań, w czasie których każdy członek otrzymuje pewną ilość wrażeń lub spostrzeżeń na temat innych członków w sposób wystarczająco wyraźny by umożliwić mu – w danym momencie czy też później, gdy odpowiada na pytania – traktowanie każdego z nich jako indywidualną osobę, nawet jeśli będzie to tylko wspomnienie jego obecności". Zdaniem m.in. Znanieckiego, członkowie małej grupy uznają wspólne cele i mają podobne oczekiwania dotyczące zachowania się innych. Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich.

  Reifikacja jest to proces, w wyniku którego jednostka społeczna postrzega zjawiska i procesy społeczne, tak jakby były one pozaspołeczne, niezależne od działań społecznych. Przykładowo normy prawne mogą być postrzegane jakby nie były wytworem społecznym, lecz upatruje się w nich ingerencji sił wyższych, Boga, bogów lub innych sił. Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt.

  Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca zespół wzajemnie i silnie z sobą powiązanych cech społeczno-kulturowych, określających odmienność i specyfikę konkretnej zbiorowości ("swoich") wobec zbiorowości innych ("obcych"). Termin ten jednak nie jest jednoznacznie ujmowany i ciągle w naukach społecznych trwają próby jego odpowiedniego zdefiniowania.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE (Fundacja MONDO CANE) - organizacja społeczna, której głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Inspektorzy Społeczni ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji MONDO CANE przeprowadzają ok. 200 interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. Jako organizacja, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt Fundacja MONDO CANE bierze udział jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych przeciwko osobom, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami lub dopuściły się nieprzestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt.

  Dodano: 22.06.2012. 18:37  


  Najnowsze