• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bioenergia rusza z bloków startowych w Europie Północno-Zachodniej

  12.04.2012. 19:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Redukcja ilości śmieci, które trafiają na wysypiska w Europie jest celem nowego, finansowanego ze środków unijnych projektu poświęconego bioenergii, którego realizacja właśnie się rozpoczęła. W ramach projektu BioenNW (Zaopatrywanie Europy Północno-Zachodniej w lokalną bioenergię), który gromadzi naukowców z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec i Wlk. Brytanii, przeprowadzona zostanie analiza możliwości wykorzystania jako źródła biopaliwa odpadów, takich jak słoma, drewno, algi czy osady ściekowe, eliminując w ten sposób zależność od produkcji specjalnych upraw spożywczych.

  Projekt BioenNW został dofinansowany na kwotę ponad 4 mln EUR ze środków programu INTERREG IVB Europa Północno-Zachodnia, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach programu inwestowane są środki w wysokości 355 mln EUR w gospodarczą, środowiskową, społeczną i terytorialną przyszłość Europy Północno-Zachodniej. Program ma na celu współfinansowanie projektów w celu zmaksymalizowania zróżnicowania zasobów terytorialnych Europy Północno-Zachodniej poprzez pokonywanie wspólnych wyzwań we współpracy ponadnarodowej.

  W ramach projektu utworzono Ośrodki Wsparcia Bioenergii (BSC) w różnych regionach wszystkich pięciu krajów uczestniczących: w West Midlands - Wlk. Brytania, Eindhoven - Holandia, Ile-de-France - Francja, Nadrenii Północnej-Westfalii - Niemcy i w Walonii - Belgia. Ośrodki te mają na celu wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i władz lokalnych w skuteczniejszym i bardziej opłacalnym dostarczaniu lokalnej bioenergii. Wszystkie BSC zapewniają supernowoczesne, demonstracyjne zakłady bioenergetyczne, naukowe obiekty demonstracyjne, narzędzie do wspierania procesu decyzyjnego w zakresie bioenergii, które ma pomóc organizacjom w określeniu najlepszego dla nich rozwiązania bioenergetycznego, obszerną bibliotekę dokumentacyjną i materiały edukacyjne.

  Projekt stawia sobie za cel promowanie szerszego wykorzystania lokalnej bioenergii i pomoc w uświadamianiu potencjału, jaki istnieje w Europie Północno-Zachodniej pod względem biomasy i jej znaczącego wkładu w podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, obniżenie emisji dwutlenku węgla i tworzenie miejsc pracy.

  Przedmiotem promocji w ramach projektu będzie przyjmowanie zdecentralizowanych programów cieplno-energetycznych na małą skalę (poniżej 10 MW mocy całkowitej) poprzez nowatorską integrację fermentacji beztlenowej i pirolizy pośredniej. Technologie te umożliwiają wykorzystanie szerokiego zakresu surowców, stwarzających często trudności zarówno w warunkach wiejskich, jak i miejskich, które nie były wcześniej pilotowane w lokalizacjach komercyjnych.

  Projekt BioenNW przyjmuje innowacyjne podejście poprzez łączenie wyników fermentacji beztlenowej i pirolizy pośredniej przy generowaniu minimalnej ilości odpadów, umożliwiając wykorzystywanie różnorodnych surowców. W ten sposób zostaje obniżona podatność projektu na wahania w dostawie paliwa i rywalizacji z innymi zastosowaniami surowców.
  Połączenie dwóch technologii przetwórstwa biomasy, które zapewniają znaczącą synergię operacyjną, ekonomiczną i środowiskową może przyspieszyć przyjmowanie się biomasy jako źródła energii.

  Europejski Instytut Badań nad Bioenergią (EBRI) przy Uniwersytecie Aston w Birmingham jest czołowym partnerem projektu BioenNW. Uruchamiając 28 marca realizację projektu, profesor Andreas Hornung z EBRI powiedział: "Dziedzina bioenergii szybko się rozwija wraz z udanymi instalacjami, innowacyjnymi zastosowaniami i systematycznie pojawiającymi się możliwościami inwestycyjnymi. Projekt BioenNW wspomagać będzie urzeczywistnianie lokalnych inicjatyw bioenergetycznych poprzez dowodzenie, że bioenergia jest naprawdę ekologicznym i zrównoważonym rozwiązaniem energetycznym dla organizacji i społeczności w całej Europie Północno-Zachodniej".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  MEDGRID – projekt energetyczny w Afryce Północnej zrzeszający osiem krajów należących do UE oraz MENA (ang. Middle East and North Africa). Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju śródziemnomorskich sieci przesyłowych w celu stworzenia warunków bardziej efektywnego wykorzystania taniej energii źródeł odnawialnych (głównie energii słonecznej) w krajach europejskich i północnoafrykańskich. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dystrykt Kabompo – dystrykt w północno-zachodniej Zambii w Prowincji Północno-Zachodniej. W 2000 roku liczył 71 238 mieszkańców (z czego 49,53% stanowili mężczyźni) i obejmował 14 029 gospodarstw domowych. Siedzibą administracyjną dystryktu jest Kabompo.

  Dystrykt Chavuma – dystrykt w północno-zachodniej Zambii w Prowincji Północno-Zachodniej. W 2000 roku liczył 29 941 mieszkańców (z czego 49,48% stanowili mężczyźni) i obejmował 6298 gospodarstw domowych. Siedzibą administracyjną dystryktu jest Chavuma. Dystrykt Mufumbwe – dystrykt w północno-zachodniej Zambii w Prowincji Północno-Zachodniej. W 2000 roku liczył 44 002 mieszkańców (z czego 49,71% stanowili mężczyźni) i obejmował 7777 gospodarstw domowych. Siedzibą administracyjną dystryktu jest Mufumbwe.

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku.

  Wyspy Fryzyjskie (nid. Waddeneilanden lub Friese Eilanden, niem. Friesische Inseln, płnfryz. Friisk Ailönen lub Fresk Eilunen, duń. Vadehavsøer lub Frisiske Øer) - archipelag wysp w północno-zachodniej Europie, na Morzu Północnym, który rozciąga się wzdłuż wybrzeży Holandii, Niemiec i zachodniej części Półwyspu Jutlandzkiego. Dystrykt Mwinilunga – dystrykt w północno-zachodniej Zambii w Prowincji Północno-Zachodniej. W 2000 roku liczył 117 505 mieszkańców (z czego 49,82% stanowili mężczyźni) i obejmował 22 590 gospodarstw domowych. Siedzibą administracyjną dystryktu jest Mwinilunga.

  Dystrykt Solwezi – dystrykt w północno-zachodniej Zambii w Prowincji Północno-Zachodniej. W 2000 roku liczył 203 797 mieszkańców (z czego 50,17% stanowili mężczyźni) i obejmował 38 546 gospodarstw domowych. Siedzibą administracyjną dystryktu jest Solwezi. Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Wizualizacja architektoniczna – sposób przedstawiania projektu architektonicznego, produktu itp. poprzez wykorzystanie grafiki trójwymiarowej w celu ukazania wizji skończonego projektu. Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

  Dodano: 12.04.2012. 19:17  


  Najnowsze