• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biotechnologia jest dla nas dobra, twierdzi sektor przemyslowy

  07.07.2010. 23:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Aby zlikwidować przepaść dzielącą nas w dziedzinie biotechnologii od Stanów Zjednoczonych, mamy rozwiązanie dwojakiego rodzaju, twierdzą przedstawiciele europejskiej biotechnologii dla zdrowia, mianowicie: stworzenie paneuropejskiej giełdy i 'europeizacja' koncepcji Młodych Innowacyjnych Przedsiębiorstw (YIC - Young Innovative Companies).

  Kwestię podjęto przy okazji rozpoczęcia badań Bio Impact, pierwszych badań naukowych dotyczących wpływu lekarstw pochodzenia biotechnologicznego na jakość i długość życia pacjentów. Podczas inauguracji, która odbyła się 10 lutego w Paryżu i w Brukseli, przedstawiciele przemysłu biotechnologicznego nawoływali do stworzenia ogólnounijnego systemu szybkiego śledzenia rejestracji innowacyjnych produktów a także do wspólnej polityki refundacji produktów innowacyjnych przez narodowe systemy ubezpieczeń społecznych.

  Koncepcja Młodych Innowacyjnych Przedsiębiorstw (YIC), rozwijana obecnie we Francji, oznacza eliminację kosztów socjalnych, podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych dla przedsiębiorstw młodszych niż 15-letnie, które przeznaczają przynajmniej 15 procent swoich wydatków na badania i rozwój (B+R).

  'Europa potrzebuje niezależności w sektorze opieki zdrowotnej, tak, jak potrzebuje niezależności w swojej polityce obronnej, twierdzi Philippe Pouletty, szef France Biotech i wiceprezes EuropaBio, europejskiej organizacji dla bioprzemysłu. 'Przepaść, jaka dzieli Unię Europejską i Stany Zjednoczone w dziedzinie biotechnologii jest ogromna i stale się powiększa. Różnica między inwestycjami w Unii i w Stanach wynosi 17 procent. To nie jest zadowalający wynik. Mamy podobne PKB, ale populacja europejska jest większa. Nie możemy pozwolić sobie na pozostawanie w tyle, inaczej będziemy zależni od leków przebadanych i wyprodukowanych w Stanach.'

  Biotechnologie to sektor strategiczny - ma tu swoje źródło 50 procent wszystkich nowych leków, zwłaszcza najnowocześniejsze z nich (insulina, hormony wzrostu, szczepionki, monoklonalne przeciwciała stosowane w leczeniu raka, terapia komórkowa). Prawie 250 milionów pacjentów korzysta z osiągnięć biotechnologii, zarówno w kwestiach diagnostyki jak i leczenia.

  Zgodnie z badaniami Bio Impact te właśnie leki przynoszą bezpieczniejsze, bardziej wydajne rozwiązania terapeutyczne i wywołują mniej efektów ubocznych, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy niecodzienne potrzeby medyczne są bardzo istotne. Możemy mówić tu o raku, chorobach sercowo-naczyniowych, cukrzycy, hemofilii, stwardnieniu rozsianym, zapaleniu wątroby, przewlekłej anemii, chorobach zapalnych i niedoborze hormonu wzrostu.

  1,500 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie zajmuje się rozwojem nowych produktów terapeutycznych w dziedzinie biotechnologii. Według opinii przemysłu biotechnologicznego, niezbędna jest stymulacja otoczenia dla tych właśnie innowacyjnych przedsiębiorstw biotechnologicznych a także zacieśnienie ich więzi z przemysłem badań akademickich i przemysłem farmaceutycznym. Obecnie biotechnologia pochłania sporo kapitału. Firma, która wprowadza nowy lek może być skonfrontowana z brakiem dochodów przez pierwsze dziesięć lat, dlatego potrzebne są długoterminowe i spore inwestycje. Mimo, iż przemysł zrejestrował ogólne polepszenie sytuacji w Europie, tym niemniej wciąż brakuje tu kluczowych elementów.

  'Europejskim przedsiębiorstwom szkodzi rozbicie i słabość europejskiej giełdy, jak również brak apetytu inwestorów europejskich na giełdy nowych technologii. Wejście na rynek papierów wartościowych jest niezbędne dla wzrostu spółek biotechnologicznych, które potrzebują setek milionów euro kapitału, aby wyprodukować pierwszy lek i stać się dochodowym przedsięwzięciem. Nieobecność na giełdzie ogranicza możliwości późniejszych kompromisów i dyskryminuje finansowanie działalności początkowej spółek biotechnologicznych, ponieważ fundusze kapitału inwestycyjnego są przeznaczane raczej na istniejące już przedsiębiorstwa niż na rozruch nowych działalności' twierdzi France Biotech.

  Aby zrealizować cele lizbońskie, Europa musi sięgnąć do sektora prywatnego, a zwłaszcza do obszarów o wysokim potencjale rozwoju. EuropaBio dodaje: 'YIC ma właśnie ten potencjał a pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystanym źródłem innowacji i wzrostu zatrudnienia'. Według EuropaBio YIC to inwestycja, która przyniesie rządom znaczny dochód.

  Przemysł domaga się także ograniczenia osłabiającej obecnie rozwój biurokracji oraz redukcji czasu potrzebnego do uzyskania zgody na dany produkt.

  Ysbrand Poortman z Europejskiej Platformy organizacji zrzeszających pacjentów, nauki i przemysłu (EPPOSI - European platform for patient organisations, science and industry) również wezwał do przekształceń w obecnym systemie refundacji sektora opieki zdrowotnej, które umożliwiłyby wprowadzenie produktów biotechnologicznych.

  'Obecny system opiera się na podejściu 'poczekajmy aż coś ulegnie uszkodzeniu', powiedział Poortman. 'Z biotechnologią możemy przewidywać choroby wcześniej i rozpocząć leczenie zanim uszkodzenia powstaną. Musimy pracować nad nowym systemem opieki zdrowotnej opartym na przewidywaniu i przeciwdziałaniu. To ma swój ekonomiczny sens.'

  Według przedstawicieli przemysłu należy uświadomić społeczeństwo o korzyściach, jakie niesie biotechnologia. 'Teraz, kiedy my jesteśmy dostawcami, musimy wykazać, że warto zaufać i zainwestować w biotechnologię,' powiedział Erik Tambuyzer, wiceprezes EuropaBio.

  Odnosząc się do decyzji belgijskiego rządu, który ogłosił 10 lutego wstrzymanie refundacji wszelkich leków biotechnologicznych, dr Tambuyzer stwierdził: 'Problem polega na tym, że za dużo mówi się o pacjentach a niewystarczająco rozmawia się z nimi. Nikt nie pyta się ich o zdanie. Pacjenci i ich jakość życia stali się zakładnikami rozmów o finansach'.

  Biotechnologia, jak skarży się Tambuyzer, przejmuje pozycje technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) jeśli chodzi o inwestycje w Europie a produkty biotechnologiczne wciąż nie docierają do pacjentów.

  Wszyscy powinni pamiętać co do tej pory przyniosła społeczeństwom biotechnologia, dodał Johan Vanhemelrijck, sekretarz generalny EuropaBio. 'Test diagnostyczny, sprawdzający czy żywność jest zdrowa to przecież narzędzie biotechnologii, podobnie jak DNA. Wszyscy uważamy to za coś zwykłego, ale powinniśmy pamiętać o wszystkich badaniach, które były niezbędne w uzyskaniu tych rozwiązań. Społeczeństwo zapomina zbyt szybko'.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron.
  Program SRP (Stabilizacja. Restrukturyzacja. Prywatyzacja) - jedna z form przekształceń struktury własnościowej. Na całokształt tej struktury, poza programem SRP, składały się: prywatyzacja (kapitałowa, bezpośrednia, likwidacyjna), Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP), program komercjalizacji przedsiębiorst państwowych, prywatyzacja założycielska oraz reprywatyzacja. Program SRP jest uzupełnieniem prywatyzacji kapitałowej, likwidacyjnej i powszechnej. Dotyczy głównie przedsiębiorstw w złej sytuacji finansowej, które nie rokują na przetrwanie w realiach gospodarki wolnorynkowej. Stabilizacja oznacza wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Resktrukturyzacja polega na wprowadzeniu zmian w zarządzaniu i finansach w celu wprowadzenia przedsiębiorstwa na ścieżkę rozwoju. Powinna objąć zarówno aktywa trwałe, obrotowe, infrastrukturę jak i procesy zarządzania i kontrolę jakości. Program ten miał być realizowany przez spółki inwestycyjne tworzone przez EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wraz z polskimi bankami. Udziałowcami tych spółek może być także skarb państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pierwsza tego typu spółka powstała w I kwartale 1997 r. Tworzenie takich spółek inwestycyjnych jest dla EBOiR sposobem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego w Polsce. Skala prywatyzacji realizowana w tym trybie okazała się jednak znikoma.

  Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Sektor prywatny jest pojęciem określającym część gospodarki narodowej, która nie jest finansowana ani kapitałem państwowym ani samorządowym. Innymi słowy są to przedsiębiorstwa oraz organizacje gospodarcze, które należą do rąk prywatnych. Do sektora prywatnego zalicza się również te przedsiębiorstwa, w których państwo lub samorząd ma udziały, nieprzekraczające jednakże 50% wszystkich udziałów. W państwach wolnorynkowych sektor prywatny stanowi większą część gospodarki, generując odpowiednio większą część PKB.

  MOJ SA – polskie przedsiębiorstwo przemysłu elektromaszynowego, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wytwarzające narzędzia i urządzenia przeznaczone dla przemysłu wydobywczego, maszynowego, energetycznego, hutniczego i cementowego. Wchodzi w skład grupy kapitałowej FASING.

  Techniczne przygotowanie produkcji, tpp, jest elementem przygotowania produkcji przedsiębiorstwa. Inna nazwa to konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji wyrobów. W najwęższym znaczeniu dotyczy przygotowania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej. W szerszym – zakres przedstawiony został poniżej, na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, w stosunku do produktów nowych bądź modernizowanych. Dość dowolnie pojęcie tpp jest interpretowane w systemach ERP.

  Dodano: 07.07.2010. 23:12  


  Najnowsze