• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czechy i Polska budują system monitorowania jakości powietrza

  21.10.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czechy i Polska tworzą wspólny system monitorowania zanieczyszczeń i jakości powietrza na polsko-czeskim pograniczu. System uruchomiony zostanie już na początku 2011 roku. Przedstawiciele uczestniczących w projekcie instytucji poinformowali w środę w Ostrawie, że celem działań jest stworzenie map sytuacyjnych śląskich aglomeracji przemysłowych po obu stronach granicy: od Katowic po Opawę.

  Głównym zadaniem będzie monitorowanie warunków meteorologicznych, ich ocena i badanie związku z zanieczyszczeniem powietrza. Obserwowane mają być przede wszystkim emisje pyłów, tlenku siarki, tlenku azotu oraz wybranych substancji organicznych, stwarzających zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

  W pomiarach będą wykorzystywane najnowsze technologie, w tym stacje mobilne i samoloty. Dostęp do aktualnych danych ma być otwarty, publikowany na stronach internetowych. Oprócz stanu zanieczyszczenia, ogłaszane będą także informacje o zagrożeniach i środkach ostrożności.

  "Obie strony zgodziły się, że będą wzajemnie wymieniać dane i udzielą sobie pomocy przy pomiarach" - powiedział koordynator projektu z ostrawskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Jirzi Bilek.

  "Istotne jest, że będziemy mieli jednakowy zestaw danych z obu stron granicy i do oceny całego obszaru zostaną wykorzystane jednakowe urządzenia. Wszyscy partnerzy badają poziom jakości powietrza po obu stronach od wielu lat, ale każdy za pomocą innych przyrządów, na podstawie innych danych" - dodał Libor Czernikovsky z Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego.

  W budowie systemu udział biorą partnerzy z obu krajów: Instytut Zdrowia Publicznego w Ostrawie, Czeski Instytut Hydrometeorologiczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz ostrawski Uniwersytet Techniczny.

  Projekt finansowany jest ze środków unijnych.

  Według statystyk Unii Europejskiej powietrze na Śląsku wzdłuż polsko-czeskiej granicy należy do najbardziej zanieczyszczonych na kontynencie. Sprawę próbują rozwiązać ministrowie środowiska obu krajów - Andrzej Kraszewski oraz Pavel Drobil, którzy już podjęli współpracę w zakresie poprawy jakości atmosfery na pograniczu.

  Niedawno czescy meteorologowie w całym województwie morawsko-śląskim ze względu na wysokie stężenie pyłów w powietrzu zalecili mieszkańcom regionu unikanie otwartych przestrzeni. Według czeskich służb meteorologicznych najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Karwiny, Bogumina i Orłowej (pod granicą z Polską), gdzie limity zanieczyszczeń w powietrzu przekroczone są blisko trzykrotnie.

  PAP - Nauka w Polsce, Michał Zabłocki

  pad/ jra/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Ochrona zapachowej jakości powietrza jest elementem opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją zdrowia, sformułowaną przez WHO w roku 1948 – odrzucającą postrzeganie zdrowia i choroby wyłącznie w kategoriach biologiczno-medycznych, a przywiązującą wagę do wymiaru psychicznego i społecznego (w kolejnych latach wprowadzono bardziej rozbudowane pojęcie „dobrostanu”). Klasyfikacja jakości wód – system podziału wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich jakości, czyli szeroko rozumianego stanu ekologicznego. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska. Oceny stanu wód dokonuje się dla celów naukowych i praktycznych, gdyż pewne zastosowania wody wymagają jej odpowiedniej jakości.

  Jakość wody w kąpieliskach jest badana w celu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego, a także mając na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę takiej wody przed dalszym zanieczyszczeniem. Instytut Jakości Monde Selection - najstarsza na świecie instytucja badająca jakość produktów spożywczych. Instytut założony w 1961 r. w Belgii przyznaje wyróżnienia w takich dziedzinach jak:

  Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. W Polsce przed przyjęciem prawa unijnego stosowano trzyklasowy system klasyfikacji czystości wód. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska. Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych.

  Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji (aktualne stężenia zanieczyszczeń). Powiat milicki - jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, utworzona w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jej siedzibą jest miasto Milicz. Ze względu na położenie w parku krajobrazowym i jakość powietrza (prowadzone w 2004 r. przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska badania jakości powietrza stwierdziły niski w porównaniu do całego obszaru województwa dolnośląskiego poziom zanieczyszczeń dwutlenkami azotu i siarki) powiat swoją przyszłość upatruje w turystyce i agroturystyce. Od 2000 r. organizator Święta Karpia Milickiego - Dni Doliny Baryczy, a od 2007 r. Parady Konstytucji.

  Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych (ang. European chemical Substances Information System – ESIS) – system informacji o substancjach chemicznych prowadzony przez Instytut Ochrony Zdrowia i Konsumenta. Zapewnia dostęp do wykazów i list:

  Główny Instytut Górnictwa (GIG) – instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Gospodarki.

  Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej - instytut naukowo–badawczy z siedzibą w Warszawie, który powstał przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Celem instytutu jest działanie na rzecz wzrostu świadomości obywatelskiej oraz demokratyzacji życia publicznego i ekonomicznej transformacji w Polsce i krajach ościennych. SMOK – System Monitoringu i Osłony Kraju – stworzony po tragicznej w skutkach (ekonomicznych, społecznych i gospodarczych) powodzi w roku 1997. Zrealizowany dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Składa się z grupy systemów obserwacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych W skład systemu wchodzi:

  Dodano: 21.10.2010. 00:04  


  Najnowsze