• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czechy zdobywają fundusze unijne na badania związków pomiędzy zanieczyszczeniem a zdrowiem

  01.02.2010. 19:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Unia Europejska przyznała czeskim naukowcom fundusze w kwocie ponad 24 mln EUR na badania nad związkami między stanem środowiska a stanem zdrowia ludzi. Uniwersytet Masaryka (UM), Instytut Badań Weterynaryjnych i Instytut Instrumentów Naukowych przeznaczą te fundusze na zbudowanie nowego ośrodka badawczego i zakup sprzętu. Drzwi do nowego ośrodka mają zostać otwarte w 2012 r.

  Wyniki różnych badań pokazały, że wskaźniki zachorowalności i śmiertelności na nowotwory okrężnicy i nerek są w Czechach jednymi z najwyższych na świecie. Profesor Ladislav Dusek z Instytutu Biostatystyki i Analiz przy UM stwierdził, że jednym z pytań, na które ma odpowiedzieć projekt jest to, czy za wyjątkowo wysoki wskaźnik zachorowalności na choroby nowotworowe, jak na przykład w regionie Pilzna, należy winić środowisko. W tym regionie na same tylko nowotwory okrężnicy i nerek choruje więcej osób niż gdziekolwiek indziej.

  "Obywa typy nowotworu są związane z przewodem pokarmowym, a powiązanie między nowotworem okrężnicy i nerek w tym regionie może wskazywać na pewien rodzaj oddziaływania środowiska" - wyjaśnia profesor Dusek.

  Wiele innych, poważnych chorób można powiązać z toksycznymi substancjami chemicznymi w naszym środowisku. Nowy ośrodek badawczy pozyska dane o zanieczyszczeniu środowiska substancjami toksycznymi i dostarczać będzie informacji na temat zachowań i skutków na podstawie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniom laboratoryjnym, testom toksykologicznym i modelom matematycznym. Naukowcy z ośrodka stworzą kompletną bazę danych na temat zanieczyszczenia na danym obszarze.

  Autorzy projektu twierdzą, że Czechy dysponują wynikami wielu badań naukowych i olbrzymią ilością danych na temat liczby zachorowań z jednej strony i na temat środowiska z drugiej, niemniej niewiele uwagi poświęcono powiązaniu tych dwóch dziedzin.

  "Bazy danych stanowią jedynie podstawę, a naszym głównym celem jest stworzenie systemu umożliwiającego poszukiwanie i ustalanie powiązania między środowiskiem a problemami zdrowotnymi ludzi" - mówi profesor Holoubek, dyrektor instytutu badawczego RECETOX przy Uniwersytecie Masaryka, kierownik projektu. "Ta wiedza ma ogromne znaczenie dla kompetencji zarządczych i decyzyjnych sektora prywatnego i publicznego."

  Naukowcy są przekonani, że immunotoksyczność (sposób, w jaki substancje chemiczne mogą oddziaływać na układ immunologiczny człowieka) jest istotnym elementem zanieczyszczenia środowiska.

  Nowy ośrodek skoncentruje się na substancjach toksycznych i ich oddziaływaniu. Naukowcy badać będą na przykład, dlaczego mleko karmiących Czeszek ma najwyższą w Europie zawartość szkodliwego, wytwarzanego przez człowieka związku chemicznego PCB (polichlorowanego bifenylu).

  Petr Fiala, profesor UM i rektor, powiedział, że realizacja projektu "przyczyni się do poprawy zdrowia i podwyższenia jakości życia ludzi".

  Ponadto Uniwersytet Masaryka prowadzi obecnie przygotowania do projektu CEITEC - europejskiego centrum doskonałości, które powiąże różne dziedziny nauk przyrodniczych, materiałoznawstwa i technologii. Prace budowlane zaplanowano na początek 2011 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Skażenie środowiska – zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (zwłaszcza gleby, wody, powietrza) albo organizmu ludzkiego czy zwierzęcego toksycznymi środkami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju i czasu ich oddziaływania. Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne). System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  Związek bez zobowiązań (ang. Casual relationship, Casual dating) - określenie różnego rodzaju aktywności seksualnych, podejmowanych poza ramami klasycznie pojmowanego, bazującego na uczuciu zakochania związku. Wachlarz jego wariantów sięga od jednorazowych kontaktów seksualnych ("przygoda na jedną noc" - ang. One-Night-Stand) do długoterminowych spotkań aranżowanych poza tradycyjnym, romantycznym związkiem dwojga ludzi. Pomiędzy tzw. "skokiem w bok" a tradycyjnym związkiem dwóch osób rozróżnić można strefę relatywnie ciężko definiowalnych form związków, na temat których nie przeprowadzono co prawda jeszcze odpowiednich badań naukowych, ale które są w nowoczesnym społeczeństwie coraz bardziej rozpowszechnione. Te formy związków stanowią swego rodzaju pomost pomiędzy tzw. One-Night-Stand i związkiem miłosnym, przy czym zwrócić należy uwagę na to, że przejścia pomiędzy różnymi odmianami związku są płynne i złożone. Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. František Karel Studnička (ur. 25 listopada 1870 w Pradze, zm. 2 sierpnia 1955 tamże) – czeski lekarz, biolog, anatom, histolog, embriolog, historyk nauki. Syn Františka Josefa Studnički. Członek Czechosłowackiej Akademii Nauk, członek korespondent Międzynarodowej Akademii Historii Nauk w Paryżu. Profesor zoologii i mikroskopii w Instytucie Technicznym w Brnie, profesor histologii i embriologii na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, i na Uniwersytecie Karola w Pradze. Twórca tzw. teorii egzoplazmatycznej. Autor licznych prac naukowych w językach czeskim, niemieckim, francuskim, angielskim, m.in. klasycznej monografii poświęconej przysadce mózgowej, podręczników mikroskopii i histologii, rozpraw historycznych na temat Purkyněgo.

  Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) (ang. environmental impact assessment) jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska. Wywodzi się z amerykańskiej ustawy o państwowej polityce wobec środowiska (NEPA - National Environmental Policy Act). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Moskiewski Instytut Badań Mózgu W. I. Lenina (ros. Институт Мозга) powstał decyzją Rady Komisarzy Ludowych 13 listopada 1928 roku. Instytut istnieje do dziś, od 1950 roku jako instytut Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Status instytutu definiował go jako "instytut badań naukowych [...] ze wszystkimi prawami i przywilejami najwyższych naukowych instytucji Związku Radzieckiego". Pierwszym dyrektorem Instytutu został niemiecki neurobiolog Oskar Vogt. Obecnie nosi nazwę Instytut Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk.

  Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. naukowych i programów badawczych Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rad Naukowych: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Badań nad Migracjami, Instytutu Zachodniego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami.

  Psychologia środowiskowa dział psychologii, ujmowany także jako interdyscyplinarna dziedzina badań, zajmujący się problemem oddziaływania człowieka na środowisko fizyczne oraz odwrotnie - środowiska fizycznego na człowieka. Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych.

  The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu.

  Dodano: 01.02.2010. 19:12  


  Najnowsze