• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dr Dariusz Bukaciński nowym prezesem OTOP

  27.09.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Dariusz Bukaciński, pracownik naukowy Centrum Badań Ekologicznych PAN specjalizujący się w ekologii mew i rybitw gniazdujących w Dolinie Środkowej Wisły, został nowym prezesem zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP).

  Za swoje badania był wielokrotnie nagradzany, m.in. przez Radę Naukową Instytutu Ekologii PAN i Fundację im. Aleksandra von Humboldta.

  Dr Bukaciński na stanowisku prezesa zarządu zastąpił Gerarda Sawickiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje.

  Podczas walnego zebrania członków OTOP w Serocku na wiceprezesa zarządu wybrano Jarosława Krajewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Łodzi, natomiast w skład komisji rewizyjnej weszły: Patrycja Stawiarz, Romualda Maciejkowicz oraz Danuta Pawlak. Wszystkie osoby wybrano na trzyletnią kadencję. Kolejne walne zebranie odbędzie się w roku 2014.

  Za najciekawszy projekt realizowany przez OTOP członkowie towarzystwa uznali ochronę wodniczki - jedynego europejskiego przedstawiciela ptaków wróblowych zagrożonego wyginięciem w skali globalnej. Uczestnicy zjazdu nagrodzili również najbardziej aktywnych uczestników programu edukacyjnego "Przyroda wokół nas - Ptaki", prowadzonego przez OTOP od 2004 r.

  OTOP jest organizacją, która działa dla dobra ptaków. Chroni miejsca, w których ptaki żyją, gdzie mogą bezpiecznie zakładać gniazda, wychowywać swoje pisklęta, wypoczywać i znajdować pokarm. Celem towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

  Każdy może pomagać ptakom zostając indywidualnym członkiem OTOP albo przyłączyć się do OTOP z rodziną lub grupą szkolną. Członkowie OTOP otrzymują cztery razy w roku magazyn "Ptaki" oraz zaproszenia do udziału we wszystkich akcjach towarzystwa. Więcej informacji o ofercie OTOP na stronie: www.otop.org.pl.

  Serwis Nauka w Polsce o dwudziestoleciu OTOP - tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, OTOP – pozarządowa organizacja działająca w Polsce od 1991 roku. Zajmuje się ochroną ptaków dziko żyjących i ich siedlisk, badaniami naukowymi, zbieraniem danych związanych z polską awifauną, propagowaniem wiedzy o ptakach w różnych grupach społecznych i wiekowych. OTOP jest polskim partnerem BirdLife International. Obecnym prezesem Towarzystwa jest Gerard Sawicki, popularyzator wiedzy o ptakach. Prowadził Ptakoluba na antenie TVP1 pod koniec ubiegłego wieku. Działaczką OTOP jest Małgorzata Górska. BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Gniazdowanie kooperatywne – jest to takie gniazdowanie u ptaków, podczas którego osobniki inne niż rodzice pomagają opiekować się pisklętami. Co najmniej 300 gatunków ptaków odchowuje młode w ten sposób. Badania wykazały, że jest ono najbardziej rozpowszechnione wśród wróblowych.

  Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku – placówka naukowa zajmującą się badaniami biologii ptaków. Pełni również funkcję jedynej w Polsce krajowej centrali obrączkowania ptaków. Ostoje ptaków IBA – obszar rozpoznany przez BirdLife International jako ważny dla ochrony populacji ptaków. Na rok 2009 wyróżniono około 11 000 Important Bird Areas w ok. 200 państwach. Tereny te są chronione zarówno prawnie jak i przez lokalne organizacje. W Stanach Zjednoczonych program monitorowany jest przez National Audobon Society.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” - społeczna organizacja przyrodnicza powstała w roku 1993. W 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Podejmuje działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski - fauny, flory, ekosystemów i krajobrazów. Zajmuje się również edukacją ekologiczną. Stara się także wpływać na kształt prawa ochrony przyrody i zwiększać stopień jego przestrzegania. Organizacja kierowana jest przez osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi, a jej przedsięwzięcia koordynują specjaliści z odpowiednich dziedzin. Poza tym Towarzystwo korzysta z pomocy wolontariuszy. W 2012 r. liczy ponad 3000 członków, z czego ok. 500 aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia. Ponadto z organizacją stale współpracuje kilkadziesiąt osób, niebędących jej członkami, a także wiele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Jest członkiem organizacji międzynarodowych: IUCN, BatLife Europe i CEEweb. Wydaje popularnonaukowe czasopismo Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” oraz specjalistyczne - Ptaki Wielkopolski. Siedziba organizacji mieści się w Poznaniu przy ulicy Stolarskiej 7/3, 60-788, KRS: 0000117212. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (ang. Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) - brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok. 1300 zatrudnionych i 13000 wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Royal Australasian Ornithologists Union (skrót RAOU; znane także jako Birds Australia)- australijska organizacja ornitologiczna, założona w 1901 w celu badania i ochrony rodzimych gatunków ptaków. RAOU jest australijskim partnerem organizacji BirdLife International. Również organizacja ta była pomysłodawca wydania atlasu poświęconego Ptakom Australii, jest również wydawcą (we współpracy z Oxford University Press) Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

  Kukułkowate (Cuculidae) – rodzina ptaków z rzędu kukułkowych (Cuculifromes). Obejmuje ptaki o zróżnicowanej wielkości, długich ogonach i silnych nogach. Preferują środowiska leśne, choć niektóre gatunki żyją na otwartej przestrzeni. Główny pokarm to owady. Wiele gatunków należących do tej rodziny to pasożyty lęgowe — składają swoje jaja do gniazd innych ptaków. Często pisklęta kukułkowatych po wykluciu wyrzucają z gniazda jaja bądź pisklęta gospodarzy. Ptaki obserwowane w Polsce, lecz nie zaliczone do awifaunygatunki ptaków, które według klasyfikacji AERC zaliczono do kategorii D (pochodzenie niepewne) oraz E (pojaw nienaturalny). Do 31 grudnia 2012 r. stwierdzono w Polsce wystąpienie 60 takich gatunków (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji).

  Dodano: 27.09.2011. 00:25  


  Najnowsze