• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drzewa i ich rola w odfiltrowywaniu zanieczyszczeń

  01.11.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań brytyjskich pokazują, że drzewa w Londynie mogą poprawiać jakość powietrza poprzez odfiltrowywanie cząstek stałych z zanieczyszczeń. Wyniki badań, zaprezentowane w listopadowym wydaniu czasopisma Landscape and Urban Planning, stanowią dorobek projektu BRIDGE (Wspieranie zrównoważonego procesu planowania urbanistycznego uwzględniające metabolizm miejski), który otrzymał 3,1 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Metodologia opracowana w ramach tych badań umożliwia naukowcom przewidywanie ilości zanieczyszczeń, które będzie można usuwać w przyszłości w obliczu zmian klimatu i nasilenia emisji.

  Cząstki stałe w zanieczyszczeniach oddziałują na zdrowie ludzi. Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton, Wlk. Brytania, twierdzą że drzewostan miejski na obszarze Greater London Authority (GLA) może co roku usuwać z powietrza od około 850 do 2.000 ton cząstek stałych (PM10). Zasadzenie w nadchodzących latach większej liczby drzew wzdłuż ulic Londynu, jak i w całej Anglii, to krok w dobrym kierunku. Takie działanie pomogłoby osiągnąć cele wyznaczone przez GLA: zasadzić więcej drzew do roku 2050. Plan wsparłby również inicjatywę "Wielkie Sadzenie Drzew" (ang. Big Tree Plant), podjętą przez rząd Wlk. Brytanii pod kierunkiem Davida Camerona.

  Dane sugerują, że znacznie poprawiłaby się jakość powietrza w przyszłości pod względem usuwania PM10, gdyby drzewa zostały zasadzone na najbardziej zanieczyszczonych obszarach GLA. Należy zauważyć, że wykorzystanie różnorodnych drzew, w tym zimozielonych takich jak sosna i dąb wiecznie zielony, byłoby nawet lepszym wyborem, by zapewnić powodzenie tej akcji.

  "Drzewa ewoluowały, by usuwać dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery, a zatem nie powinna zaskakiwać ich wysoka sprawność w eliminowaniu cząstek stałych" - zauważa współautorka raportu z badań, profesor Gail Taylor z Uniwersytetu w Southampton. "Drzewa, które zachowują listowie przez cały rok są narażone na większą ilość zanieczyszczeń, a przez to pochłaniają ich więcej. Skuteczność baldachimu drzew można zoptymalizować poprzez wykorzystanie wielu różnych gatunków drzew i podejść opartych na modelowaniu."

  W ramach ostatnich badań naukowcy przedstawili prognozy absorpcji PM10 w kontekście przyszłych scenariuszy klimatycznych dla pięciu scenariuszy sadzenia drzew w Londynie. Przyjęcie danych sezonowych zamiast godzinowych miało, zdaniem zespołu, niewielki wpływ na modelowane, roczne osadzanie się zanieczyszczeń na drzewnych baldachimach w mieście. To ich zdaniem skłania do uznania, że absorpcję zanieczyszczeń można szacować w innych miastach - także jej przyszłe wartości - nawet tam gdzie brak jest danych godzinowych.

  "Wiemy, że cząstki stałe mogą szkodzić zdrowiu człowieka, zaostrzając na przykład astmę, a obniżenie ekspozycji mogłoby przynieść rzeczywiste korzyści w niektórych miejscach, np. na obrzeżach szkolnych placów zabaw" - wskazuje współautor Peter Freer-Smith, kierownik naukowy Forest Research (Forest Commission) i profesor wizytujący na Uniwersytecie w Southampton. "Miejskie zieleńce i drzewa zapewniają szersze spektrum korzyści, a ostatnie badania potwierdzają, że poprawa jakości powietrza jest jedną z nich i pomogą nam również optymalnie ją wykorzystać w przyszłości."

  Koordynatorem projektu BRIDGE jest Foundation For Research and Technology-HELLAS na Krecie, Grecja, a w skład konsorcjum weszli partnerzy z Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Wlk. Brytanii i Włoch. Projekt został dofinansowany z budżetu Programu Środowiskowego i Zarządzania Zasobami Naturalnymi DG ds. Badań Naukowych i Innowacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji (aktualne stężenia zanieczyszczeń). Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza – wartości emisji zanieczyszczeń, odniesione do jednostkowej ilości surowca, przetwarzanego w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Handel emisjami zanieczyszczeń — rynkowa metoda ograniczania kosztów zewnętrznych, takich jak społeczne koszty zanieczyszczeń powietrza. Opiera się o obowiązkowe zezwolenia uprawniające do emisji określonej ilości danej substancji, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ilość zezwoleń wprowadzanych na rynek jest stopniowo ograniczana, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ceny. W rezultacie zwiększa się motywacja przedsiębiorstw stosujących wysokoemisyjne technologie do inwestowania w ich unowocześnienie. Metoda ta w wielu przypadkach doprowadziła do ograniczenia emisji znacznie szybciej i mniejszym kosztem w porównaniu do ścisłej regulacji.

  Godzina odorowa (niem. Geruchsstunde, ang, odour hours) – pojęcie z dziedziny olfaktometrii inżynierskiej, umożliwiające wyrażanie stopnia zapachowej uciążliwości w otoczeniu źródeł emisji odorantów przez liczbę takich godzin, odniesioną do 6 lub 12 miesięcy. Procedura określania liczby godzin odorowych została opracowana i opublikowana w Niemczech w latach 90. XX w. Stała się podstawą wytycznych, dotyczących kontroli zgodności jakości powietrza w niemieckich miastach z wprowadzonymi standardami. System Emisyjny Mikros – to oprogramowanie służące do rozliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza z największych zakładów przemysłowych, na które przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania systemów ciągłej kontroli poziomów emisji niektórych związków chemicznych i pyłu (por. wymagania normy PN-EN 14181:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych; zastąpiła PN-EN 14181:2005).

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Powiat milicki - jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, utworzona w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jej siedzibą jest miasto Milicz. Ze względu na położenie w parku krajobrazowym i jakość powietrza (prowadzone w 2004 r. przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska badania jakości powietrza stwierdziły niski w porównaniu do całego obszaru województwa dolnośląskiego poziom zanieczyszczeń dwutlenkami azotu i siarki) powiat swoją przyszłość upatruje w turystyce i agroturystyce. Od 2000 r. organizator Święta Karpia Milickiego - Dni Doliny Baryczy, a od 2007 r. Parady Konstytucji.

  Tło zanieczyszczeń powietrza (niem. Vorbelastung, ang. basic levels of pollution, background level of pollution) – zawartość gazów lub pyłów w zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym, określana jako wartość średnia odniesiona do roku. Jest wyznaczana przede wszystkim dla tych zanieczyszczeń, dla których ustalono dopuszczalne wartości stężeń.

  Rozpieracz – drzewo o szybszym rozwoju i silniejszym wzroście od otaczających go innych drzew tego samego gatunku i najczęściej w tym samym wieku. Rozpieracz ma tendencję do zagłuszania innych drzew w swoim otoczeniu, wykształca grube gałęzie i szeroką koronę, jego sękate drewno jest niskiej jakości. Gatunki tworzące rozpieracze to sosna, dąb i buk.

  Analizator spalin – urządzenie służące do pomiaru ilości i jakości produktów spalania. Wyposażony jest najczęściej w czujnik elektrochemiczny. Urządzenie pozwala na ocenę sprawności spalania oraz emisji zanieczyszczeń. Najczęściej badana jest zawartość O2, CO, NO, NO2, SO2, HC. Analizatory spalin wykorzystywane są w motoryzacji i ogrzewnictwie.
  Analizator spalin samochodowych - przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru zawartości następująch składników gazowych: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla ( CO2), węglowodorów (HC w przeliczeniu na n-heksan), tlenu (O2) w spalinach pojazdów z silnikiem iskrowym
  Pomiar CO,CO2,HC odbywa sie z wykorzystaniem metody NDIR-Non-Dispersive Infrared , pomiar O2 następuje za pomocą czujnika elektrochemicznego.
  Elektrochemiczny pomiar NOx jest opcja dodatkową
  Pozwalają ocenić, czy badane urządzenie spełnia normy prawne dotyczące emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo pozwalają określić współczynnik nadmiaru powietrza. Wartośći takie jak tlenek czy dwutlenek węgla poddawane są w procentach objętości, natomiast węglowodory i tlenki azotu w częściach na milion (ppm). Zwarcie drzewostanu oznacza rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni przez korony drzew w drzewostanie, pełni istotną rolę w powstawaniu i życiu lasu, wywiera wpływ na kształtowanie się drzew, i ich środowiska.

  Polish Journal of Environmental Studies – polski dwumiesięcznik wydawany w języku angielskim od 1996 r., poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska (atmosfera, hydrosfera, gleba, materiały biologiczne), procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w środowisku, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów i rekultywacji gruntów lub problemom zarządzania środowiskowego. Publikowane są: Mamutowiec olbrzymi, sekwojadendron, sekwoja olbrzymia, mamutowe drzewo, welingtonia (Sequoiadendron giganteum) – gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami. Osiągają wiek 2000-3500 lat. Współczesne drzewa dorastają do 95 m wysokości i 10 m średnicy (z Parku Narodowego Sekwoi w Kalifornii znane są pnie drzew ściętych w XIX wieku, o średnicy 12 m i wysokości szacowanej na 135 m). Do gatunku tego należą jedne z najwyższych drzew świata, obok eukaliptusa królewskiego i sekwoi wieczniezielonej. Do Europy pierwsze mamutowce sprowadzono ok. połowy XIX wieku. Są często uprawiane jako drzewa ozdobne w parkach, wymagają klimatu łagodnego, morskiego, są wrażliwe na mróz. W Polsce przemarzają, dlatego większość okazów rośnie w zachodniej części kraju.

  Imisja zanieczyszczeń (ang. Ambient concentration) – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu lub depozycja zanieczyszczeń.

  Dodano: 01.11.2011. 15:49  


  Najnowsze