• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekologowie wskazują na rentowne podejścia do restytucji ekologicznej

  25.11.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Restytucja ekologiczna może ograniczyć degradację środowiska, jednak niewiele wiadomo, na ile takie podejścia są rentowne. I tutaj do akcji wkracza zespół finansowanych ze środków unijnych naukowców z Wlk. Brytanii i Ameryki Łacińskiej, który zbadał rentowność odnawiania zdegradowanego, czy nawet zniszczonego, ekosystemu poprzez interwencję człowieka. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  Wyniki stanowią dorobek projektu REFORLAN (Odbudowa lasów na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i rozwoju obszarów wiejskich w suchych obszarach Ameryki Łacińskiej), który otrzymał ponad 1,7 mln EUR z budżetu "Działania w zakresie współpracy międzynarodowej" Szóstego Programu Ramowego (6PR). W ramach projektu REFORLAN wskazano i wypromowano podejścia do zrównoważonego zarządzania ekosystemami suchych lasów.

  Kraje na całym świecie stosują zróżnicowane - i kosztowne - podejścia do przywracania ekosystemom ich dawnej świetności. Mimo tych ogromnych wysiłków brakuje informacji, czy podejmowane inwestycje zapewniają więcej korzyści niż problemów finansowych. Degradacja środowiskowa wywołuje większość problemów na obszarach suchych i półsuchych, które tak naprawdę pokrywają niemal jedną trzecią powierzchni lądu na naszej planecie i stanowią 50% powierzchni krajów rozwijających się na świecie.

  W toku badań eksperci odkryli, że choć są to obszary suche, to odgrywają ogromną rolę w bioróżnorodności Ziemi. Na przykład zróżnicowane uprawy i unikalne gatunki najpierw pojawiły się właśnie na tych obszarach. Należy zauważyć, że rolnicy zamieszkujący na tych terenach są również uzależnieni od zasobów leśnych, które zapewniają im środki do życia. Niemniej nadmierna eksploatacja, brak zrównoważonych praktyk gospodarowania gruntami oraz powiększanie się zasięgu obecności inwentarza żywego oraz osiedli miejskich poważnie wpłynęły na te decydujące obszary. Degradacja wywarła ogromny wpływ na żyzność gleby, dostępność wody, środki do utrzymania lokalnej ludności i bioróżnorodność w ogóle.

  Naukowcy zmapowali wartość różnych korzyści zapewnianych przez lasy. "Wartości były analizowane na podstawie wywiadów z lokalną ludnością i innymi interesariuszami, a także doniesień literatury naukowej" - wyjaśnia Jenny Birch z Centrum Ekologii Ochronnej i Zmian Środowiskowych przy Uniwersytecie w Bournemouth w Wlk. Brytanii, naczelna autora artykułu.

  "Badania skoncentrowały się szacowaniu korzyści zapewnianych ludziom przez lasy, takich jak sekwestracja węgla, drewno, produkty inne niż drewno (np. lekarstwa czy miód) oraz turystyka. Oszacowano również koszty restytucji lasów, w tym obniżenie produktywności inwentarza żywego, koszty budowy ogrodzeń, gaszenia pożarów i sadzenia drzew."

  Zespół ocenił trzy podejścia do restytucji i porównał je za pomocą modelu symulacji krajobrazów leśnych. Naukowcy odkryli, że restytucja ekologiczna suchych lasów może być rentowna dzięki wdrożeniu podejść "pasywnych", gdyż wspierają one naturalne procesy regeneracji lasu. Podejścia "aktywne", takie jak sadzenie drzew, mogą nie być tak skuteczne, ponieważ mogą pociągać za sobą inne koszty. Niemniej niektóre z ocenianych w ramach badań obszarów istotnie skorzystają na aktywnych podejściach restytucyjnych.

  "Wyniki pokazują, że opierając się o analizowane usługi pasywna restytucja jest rentowna na wszystkich badanych terenach, podczas gdy nad korzyściami z aktywnej restytucji przeważają zazwyczaj relatywnie wysokie koszty, jakie się z nią wiążą" - czytamy w artykule. "Okazało się, że wyniki te są stosunkowo niewrażliwe na stopę dyskontową, niemniej stwierdzono ich wrażliwość na wartość rynkową dwutlenku węgla."

  Wypowiadając się na temat potencjalnego wpływu wyników badań, profesor Adrian Newton z Uniwersytetu w Bournemouth stwierdził: "Na niedawnym spotkaniu sygnatariuszy Konwencji o Różnorodności Biologicznej w Nagoi, Japonia, kraje podjęły zobowiązanie do osiągnięcia nowego celu restytucji na poziomie 15% zdegradowanych ekosystemów na świecie do roku 2020. Wyniki naszych badań pokazują, że na obszarach suchych, które wymagają największych nakładów pracy, inwestycje w restytucję ekologiczną mogą przynieść wzrost netto wartości ekosystemów dla ludzi. Przy odrobinie szczęścia nasze badania zachęcą decydentów do wsparcia działań na rzecz restytucji, tak aby globalny cel w tym zakresie został osiągnięty."

  Wkład w badania wnieśli naukowcy z Argentyny, Chile i Meksyku.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podejście deskryptywne – metodologiczne podejście w polityce gospodarczej, które separuje się od wad podejścia normatywnego oraz pozytywnego. Szczególną cechą tego podejścia jest zwrócenie uwagi na zmienność warunków, w jakich zachodzi badane zjawisko. Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera. Podejście kwalifikacyjne – najstarsze spojrzenie na przywództwo. U źródeł tego podejścia stoją badania nad charakterystycznymi cechami efektywnych przywódców, tymi typowymi oraz unikatowymi. Podstawowym założeniem tego podejścia jest teoria mówiąca o przywództwie jako coś wrodzonego:

  Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody nadawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera. Wzrost zerowy, koncepcja wzrostu zerowego – podejście do wzrostu gospodarczego, w którym jego koszty przeważają nad korzyściami. W efekcie proponuje się obniżenie wzrostu gospodarczego do zera, aby nie ponosić kosztów takich jak zanieczyszczenie środowiska naturalnego, czy nadmierne zatłoczenia miast.

  Podejście SOSA (ang. selective optimization of side activities, SOSA approach) – selektywna optymalizacja działań ubocznych – podejście w projektowaniu i odkrywaniu leków polegające na wykorzystaniu zatwierdzonych już leków jako punktu wyjściowego do pracy nad lekami na zupełnie inne choroby. Marketing zwrotny - celowe, nieuczciwe, działanie na własną korzyść firmy wobec klienta, który decydując się na usługę sprawdza jej wartość poprzez informacje, reklamę i doradztwo prowadzone bezpłatnie przez firmę, która tę usługę oferuje. Firma zamiast zajmować określone stanowisko w każdej sprawie oraz dla każdej potrzeby konsumenta, selekcjonuje tylko takie podejście, zapytania, chęć skorzystania z usług, które będą na pewno zrealizowane. Inne formy zapytania, mające na celu tylko zasięgnięcie informacji są ignorowane.

  Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, FODŻ, została założona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Jej celem jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Do statutowych zadań FODŻ należy m.in. restytucja mienia dawnych gmin żydowskich (Fundacja działa tu jako pełnomocnik ZGWŻ) czyli synagog, cmentarzy żydowskich i innych obiektów, które służyły działalności religijnej, edukacyjnej, charytatywnej bądź społecznej (na podst. Ust. z dn. 27.02.1997 o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Dz. Ust. 41 poz. 251 ze zm.); zarządzanie odzyskanym mieniem oraz ochrona tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają wyjątkowe znaczenie religijne lub historyczne. REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji.

  Podejście normatywne – jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Główną cechą tego podejścia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak powinno być.

  Styl sytuacyjny (podejście sytuacyjne) - nurt w teorii zarządzania stwierdzający, że każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

  Podejście pozytywne — jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Przedmiotem badania jest zawsze obiektywna rzeczywistość. Zwolennicy tego modelu nie poszukują odpowiedzi na pytania, jak powinna wyglądać polityka gospodarcza, ale jaka ona faktycznie jest lub była i dlaczego. Lasy we Wrocławiu – według danych na 2006 rok zajmowały obszar około 2286,21 ha, co daje wskaźnik lesistości na poziomie 7,7% (w 2003 roku: 2381,1 ha, wskaźnik lesistości 8,1%). Wskaźnik ten dla Wrocławia jest niższy niż wskaźniki lesistości w większości innych, największych miastach Polski. Wskaźnik powierzchni lasu przypadający na 1 mieszkańca wynosi około 0,3 ara. Największe obszary leśne położone są wzdłuż wrocławskich rzek, w obszarach peryferyjnych miasta, oraz w zachodniej części miasta. Niektóre z obszarów leśnych stanowią naturalną kontynuację lasów ciągnących się także na obszarach już poza granicą administracyjną miasta (np. Las Zakrzowski, Las Mokrzański, Las Rędziński, Las Ratyński). Różna jest również struktura własności wrocławskich lasów. Pod względem powierzchni dominują lasy państwowe i lasy komunalne, niewiele jest lasów należących do osób prywatnych bądź osób prawnych. Lasy we Wrocławiu oceniane są jako cenne ekologicznie i przyrodniczo, stanowią podstawowy składnik ciągów przyrodniczych w mieście, tworzą większe ekosystemy razem z innymi obszarami zieleni, takimi jak parki, cmentarze, ogrody, ogródki działkowe, łąki itp.

  Podejście teleologiczne do opisu zjawiska – opis zjawiska polegający na przypisaniu mu celu. Przyjmuje się, że układ zachowuje się w taki a nie inny sposób dlatego, że w przeciwnym wypadku nie osiągnąłby stanu końcowego, o którym wiadomo, że jednak wystąpił lub że jego zachowanie nie minimalizowałoby określonego wyrażenia arytmetycznego, nie spełniało pewnej zasady akcentującej całościowe własności układu. Podejście to akcentuje całościowy przebieg zjawiska. Przykładem opisu teleologicznego mogą być: Podejście psychodynamiczne w psychologii (ang. psychodynamic approach) – jedna z głównych szkół psychologicznych, która kładzie nacisk na dynamiczne siły rządzące osobowością, wskazuje możliwości występowania konfliktów między nimi oraz przedstawia propozycję ich redukcji ("leczenia"). Podejście to uznaje, że głównym źródłem psychologicznych problemów zdrowotnych jest konflikt między sprzecznymi dążeniami różnych warstw osobowości, co skutkuje lękiem, złym samopoczuciem oraz innymi niekorzystnymi objawami.

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe: Teoria przewagi komparatywnej (teoria kosztów komparatywnych) – teoria ekonomiczna wyjaśniająca mechanizm obustronnie korzystnej międzynarodowej wymiany towarów i usług w sytuacji znacząco niższych kosztów produkcji dóbr po stronie jednego z partnerów wymiany. Zgodnie z tą teorią decydujące znaczenie dla korzyści czerpanych przez obydwu partnerów handlowych z wymiany ma względny stosunek kosztów produkcji dóbr, będących przedmiotem wymiany w krajach partnerów, a nie bezwzględny poziom nakładów jakie w poszczególnych krajach należy ponieść na wytworzenie tych dóbr. Wystarczającą przesłanką rozwoju specjalizacji i handlu międzynarodowego jest występowanie względnych różnic kosztów wytwarzania, mierzonych nakładami pracy.

  Fundusz pasywny - fundusze wysokiego ryzyka stosują zwykle podejście aktywne i reagujące, rzadziej podejście pasywne. Ten rodzaj zaangażowania odznacza się rzadkim kontaktem funduszy ze spółką portfelową. Spotkania odbywają się z inicjatywy spółki portfelowej. Przedstawiciel funduszu nie zasiada w radzie nadzorczej. Aktywność funduszy pasywnych jest szczególna w zakresie monitorowania specjalnych praw akcjonariuszy i innych praw zapisanych w umowie inwestycyjnej. Ogniowe wzbronienie podejścia i rozwinięcia wojsk przeciwnika - okres działalności ogniowej artylerii i innych rodzajów wojsk będzie z reguły wykonywane w początkowej fazie działań obronnych, ale może także wystąpić w czasie ich trwania, na. przykład w celu wzbronienia podejścia odwodów operacyjnych przeciwnika. Rozpoczyna się zwykle z chwilą wyjścia wojsk przeciwnika z rejonów wyjściowych i wejścia w zasięg ognia własnych środków rażenia, a kończy się w czasie osiągnięcia rubieży ataku przez ich pierwszorzorzutowe pododdziały.

  William Harvey Inmon (ur. 1945) – amerykański informatyk, uznawany przez wielu za ojca hurtowni danych. Bill Inmon napisał książkę, która była podstawą do nauki o hurtowniach danych. Stworzył on definicję hurtowni danych (ang. Data Warehouse) zawierającą czas zbierania danych w wariancie wsparcia zarządzania decyzjami. W porównaniu z podejściem innych pionierskich architektów hurtowni danych miedzy innymi Ralpha Kimballa, podejście Inmona jest często określane jako podejście top-down.

  Dodano: 25.11.2010. 17:26  


  Najnowsze