• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci twierdzą, że jeśli chcemy sprostać globalnym wyzwaniom roku 2025, potrzebne są zmiany

  28.09.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  24 września na konferencji w Brukseli wyniki swojej rocznej pracy zaprezentowała powołana przez Komisję Europejską grupa ekspertów ds. prognozowania (Foresight Expert Group - FEG) "Świat w roku 2025". W raporcie napisano, że sprostanie wyzwaniom niedalekiej przyszłości wiąże się z wypracowaniem nowego modelu produkcji i konsumpcji, rozwinięciem nowych relacji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz osiągnięciem nowej równowagi pomiędzy przedstawicielami obu płci oraz różnych pokoleń.

  Eksperci opisali główne tendencje, kwestie powodujące napięcia i zachodzące przemiany oraz przedstawili strategie ułatwiające interesariuszom podejmowanie stosownych decyzji. Zaznaczyli również, że duża rywalizacja o zasoby naturalne oraz różnice w bogactwie, produkcji przemysłowej i wielkości populacji mogą prowadzić do konfliktów na tle tych zasobów (żywności, energii, wody, minerałów), a także do migracji oraz nasilenia urbanizacji.

  "Równoczesne wyciąganie wniosków z przeszłości oraz przewidywanie przyszłości w celu radzenia sobie z teraźniejszością stanowi duże wyzwanie", powiedział José Manuel Silva Rodriguez, kierownik Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań. "Abyśmy mogli zbliżyć się do nowego modelu rozwoju socjoekonomicznego, do 2025 roku niezbędne będzie zaspokojenie potrzeb 8 miliardów ludzi. Myślę, że jeżeli mamy osiągnąć ten cel, musimy wykonać naprawdę dużo pracy".

  Eksperci szacują, że do roku 2025 może nastąpić realokacja bogactwa oraz produkcji przemysłowej do Azji, w wyniku czego Stany Zjednoczone i Europa mogą stracić dotychczasową przewagę naukową i technologiczną nad krajami tego kontynentu. Udział Indii i Chin w światowych pracach badawczo-rozwojowych wyniesie prawdopodobnie około 20%, czyli dwa razy więcej niż obecnie.

  W raporcie stwierdzono, że w ciągu 16 lat populacja ludzi na świecie sięgnie 8 miliardów. 97% przyrostu naturalnego populacji wygenerują kraje rozwijające się, co spowoduje, że ludność Unii Europejskiej będzie stanowić mniej niż 7% populacji świata.

  Według grupy ekspertów rosnąca populacja może prowadzić do niedoborów zasobów naturalnych i mieć negatywny wpływ na środowisko. Może to prowadzić do napięć oraz zmian we wzorcach produkcyjnych i konsumpcyjnych oraz w zużyciu zasobów naturalnych.

  Według badaczy pojawienie się wyzwań związanych z demografią oraz zasobami jest przejawem rozwoju nowego socjoekologicznego modelu produkcji i konsumpcji. Nowe technologie (odnawialne źródła energii, przechwytywanie i magazynowanie CO2, energia jądrowa oraz ogniwa wodorowe i paliwowe) oraz zmiany zachowań społecznych wsparte zachętami ekonomicznymi przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii (lepsza izolacja cieplna budynków, zastąpienie samochodów szkodliwych dla środowiska ich bardziej ekologicznymi odpowiednikami oraz zwiększone wykorzystanie transportu publicznego).

  Podczas prezentacji wyników badań członek grupy Joao Caraca z portugalskiej fundacji Fundacao Calouste Gulbenkian powiedział, że Europa potrzebuje właściwej polityki w celu utrzymania silnej pozycji w dziedzinie opracowywania nowoczesnych i innowacyjnych technologii, które nie będą prostym rozwinięciem technologii już istniejących. "Odkryć nie dokonuje się bez uwzględnienia potrzeb rynku. [...] A zdecydowana polityka jest tym, co kształtuje rynek".

  W raporcie stwierdzono, że chociaż niektóre odkrycia naukowe i technologiczne będą z pewnością źródłem kontrowersji społecznych, szerokie doświadczenia Europy w zakresie debaty publicznej oraz rządów obywatelskich powinno ułatwić ich zaakceptowanie i być czynnikiem sprzyjającym zaangażowaniu społecznemu w badania. Powszechny dostęp do wiedzy, opracowywanie wspólnych globalnych norm oraz szybkie rozpowszechnianie nowych technologii wywrą ogromny wpływ na europejską politykę społeczną.

  Dalekowzroczne podejście jest pomocne w budowaniu wspólnych wizji przyszłych europejskich wyzwań i w dokonywaniu oceny skutków różnych polityk. Metoda partycypacyjna i jakościowa (Foresight - "Dalekowzroczność") w połączeniu z metodą operacyjną i ilościową (Forecast - "Prognoza") umożliwi rozwój lepszej długofalowej polityki, takiej jak europejska strategia po roku 2010 oraz europejska polityka w zakresie badań i innowacji. Kwota przeznaczona przez Unię Europejską na wsparcie finansowe dalekowzrocznych działań w ramach tematyki "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" Siódmego Programu Ramowego (7PR) wyniosła około 30 milionów euro.

  Grupa ekspertów została utworzona w 2008 roku przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań we współpracy z Biurem Doradców ds. Polityki Europejskiej (BEPA). Wśród członków grupy znaleźli się przedstawiciele ośrodków analitycznych (think tanks), uczelni, branży przemysłowej, Komisji Europejskiej oraz instytucji rządowych. W latach 2008 i 2009 odbyło się 5 spotkań grupy, w wyniku których wydano dwie publikacje: w pierwszej z nich zebrano wyniki indywidualnej pracy badaczy, a w drugiej, zatytułowanej "Świat w roku 2025 - wzrastająca rola Azji oraz przemiany socjoekologiczne" (The World in 2025 - Rising Asia and socio-ecological transition), zawarto wnioski.

  rdo: CORDIS

  "Świat w roku 2025 - wzrastająca rola Azji oraz przemiany socjoekologiczne" jest dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report_en.pdf Więcej informacji na temat finansowanych przez UE badań prognostycznych prowadzonych w ramach tematyki "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/implementation_en.html Kategoria: Ogólna polityka
  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie raportu "Świat w roku 2025 - wzrastająca rola Azji oraz przemiany socjoekologiczne" (The World in 2025 - rising Asia and socio-ecological transition) (Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2009) oraz in
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Ochrona srodowiska; Prognozy; Linie polityczne; Rozwój regionalny; Zrównoważony rozwój ; Bezpieczeństwo; Aspekty spoleczne RCN: 31289   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody. Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej - sztab administracyjny komisarza Unii Europejskiej odpowiedzialnego za politykę regionalną Unii Europejskiej. Do zadań komisarza należy zarządzanie funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności, przygotowywanie aktów prawnych i ich przedstawianie Komisji Europejskiej oraz nadzór nad realizacją polityki regionalnej Unii Europejskiej. Dyrekcję Generalną Polityki Regionalnej tworzy pięć jednostek odpowiadających za następujące dziedziny:

  Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  EurLife – interaktywna baza danych dotycząca warunków i jakości życia w Europie, oferująca dane pozyskane z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz innych publikacji. Baza obejmuje 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Turcję. The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu.

  Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB, ang. Common Foreign and Security Policy, CFSP) stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.), z Nicei (2001 r.) oraz z Lizbony (2007 r.). Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę i umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie.

  Proces z Kolonii inaczej dialog makroekonomiczny - instrument Unii Europejskiej mający na celu koordynację polityki strukturalnej w dziedzinie wzrostu gospodarczego i polityki zatrudnienia , przyjęty w 1999 przez Radę w Kolonii, realizowany głównie poprzez spotkań (2 w roku) o charakterze poufnym, w spotkaniach w ramach dialogu makroekonomicznego biorą udział: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska , przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i partnerów społecznych.

  Dodano: 28.09.2009. 15:12  


  Najnowsze