• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci wzywają do badań nad wpływem zmian klimatu na zdrowie psychiczne

  11.12.2009. 16:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zmiany klimatu mogą mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi na całym świecie, ale jak dotąd to ważne zagadnienie było przedmiotem tylko nielicznych badań - jak piszą Lisa Page i Louise Howard z Instytutu Psychiatrii przy Kings College London w Wlk. Brytanii. W artykule wstępnym w czasopiśmie Psychological Medicine argumentują, że sprawa pilnie wymaga odpowiednich działań, "aby ustawodawcy pracujący nad regulacjami dotyczącymi zdrowia psychicznego mogli przygotować plany uwzględniające wpływ zmian klimatu na zdrowie psychiczne".

  Powiększa się korpus danych wskazujących na wpływ zmian klimatu na zdrowie, przy czym niektóre z nich sugerują, że już teraz zmiany te są powodem ponad 150.000 zgonów rocznie, a liczba ta prawdopodobnie wzrośnie w ciągu najbliższych dekad.

  Choć uznaje się już poniekąd, że zmiany klimatu będą wpływać na zdrowie psychiczne, autorki podkreślają, że "ich skutki są dyskutowane głównie w sposób ogólnikowy, a temat rzadko podejmowany jest przez osoby aktywnie zaangażowane w badania naukowe i politykę związaną ze zdrowiem psychicznym. Mało prawdopodobne jest, aby zdrowie psychiczne znalazło się w programie kopenhaskim."

  Zdaniem dr Page i dr Howard skutki zmian klimatu "najbardziej odczują osoby już cierpiące na poważne choroby umysłowe, niemniej istnieje również prawdopodobieństwo ogólnego wzrostu liczby przypadków zaburzeń psychicznych na świecie".

  Na przykład przewiduje się wzrost liczby klęsk żywiołowych na skutek zmian klimatu. Problemy ze zdrowiem psychicznym takie jak zespół stresu pourazowego, ciężkie zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia są częstym skutkiem klęsk żywiołowych i innych.

  Co więcej, jak pokazał przypadek huraganu Katrina w USA, "opieka medyczna i psychiatryczna nad osobami chorymi psychicznie może ulec radykalnemu ograniczeniu w okresie następującym po kataklizmie, czyli wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna" - podkreślają naukowcy.

  Zgodnie z przewidywaniami, fale gorąca również spowodują wzrost liczby zgonów chorych psychicznie, gdyż niewłaściwe użycie leków i substancji psychotropowych stanowi czynnik ryzyka zgonu związany z wysoką temperaturą powietrza. "Ponadto nieprzystosowane mechanizmy reagowania oraz złe warunki mieszkaniowe mogą jeszcze bardziej zwiększyć wrażliwość ludzi z problemami ze zdrowiem psychicznym" - zauważają autorki. Wreszcie istnieją "wstępne dowody" na to, że po przekroczeniu pewnego progu temperatur może wzrosnąć wskaźnik samobójstw.

  Przewiduje się, że wiele chorób zakaźnych jeszcze bardziej rozpowszechni się wraz z ociepleniem klimatu, co może również wpłynąć na zdrowie psychiczne - przestrzegają badaczki. Udokumentowano już, że w czasie epidemii objawy takie jak wyczerpanie psychiczne, niepokój i stres urazowy pojawiają się zarówno u chorych, jak i wśród zdrowych obywateli.

  Podnoszący się poziom morza zmusi miliony ludzi do przeniesienia się z terenów nadmorskich. Masowe exodusy są również prawdopodobne na obszarach dotkniętych powodziami i suszami lub innymi, ekstremalnymi warunkami. "Masowe migracje niewątpliwie doprowadzą do zwiększenia przypadków chorób psychicznych u ludności, której dotyczyć będą zmiany" - przestrzegają badaczki podkreślając, że innym, możliwym motorem migracji są konflikty.

  Kolejnym problemem jest zdecydowanie niedostateczna opieka nad chorymi psychicznie w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodów. Dr Page i dr Howard obawiają się, że ta opieka "ma niezwykle małe szanse na priorytetowe traktowanie, jeżeli wtórnym skutkiem zmian klimatu będzie dalsze załamanie gospodarcze".

  Badaczki podsumowują, że specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym powinni pilnie podjąć badania nad tym zagadnieniem. "Współpraca z fachowcami z innych dziedzin będzie mieć kluczowe znaczenie" - piszą autorki. "Być może będziemy musieli pracować z klimatologami, geografami, epidemiologami środowiskowymi, planistami miejskimi, ekonomistami, specjalistami ds. modelowania i rozwoju, aby zaplanować i przeprowadzić konkretne badania tych zagadnień."

  Zdaniem dr Page: "Zmiany klimatu są w centrum uwagi [...] konferencji Narodów Zjednoczonych w Kopenhadze. Podczas gdy delegaci będą debatować nad skutkami zmian klimatu i możliwymi reakcjami na nie przez zarządy różnych krajów, obawiamy się, że wpływ tych zmian na zdrowie psychiczne będzie w znacznej mierze pominięty, co stwarza olbrzymie ryzyko dla zdrowia psychicznego milionów ludzi w nie tak odległej przyszłości."

  rdo: CORDIS

  informacji: Psychological Medicine: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PSM Instytut Psychiatrii: http://www.iop.kcl.ac.uk/ Kategoria: Różne
  Źródło danych: Cambridge University Press; Instytut Psychiatrii
  Referencje dokumentu: Page, L.A. & Howard, L. M. (2009) The impact of climate change on mental health (but will mental health be discussed at Copenhagen?). Psychological Medicine (w druku), publikacja internetowa z dnia 27 listopada. DOI: 10.1017/S00332917099921
  Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Meteorologia; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne RCN: 31570   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zdrowie psychiczne – przyjęta w 1948 konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa je jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Ze względu na wieloznaczność i ogólnikowość terminu, pojęcie zdrowia psychicznego jest w różny sposób kategoryzowane i uściślane, choć przeważa pogląd, iż nie istnieje jedna i bezwzględnie uniwersalna definicja zdrowia psychicznego, nie ma jednej, „oficjalnej” definicji, ponieważ (według WHO) różnice kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany. Jedynym aspektem z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Superwizja (ang. clinical supervision) - metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych.

  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5) Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów.

  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób.

  Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu.

  Dezintegracja pozytywna – teoria zdrowia psychicznego sformułowana przez Kazimierza Dąbrowskiego, przedstawiciela ruchu higieny psychicznej w Polsce. Zdrowie psychiczne w rozumieniu tej teorii to zdolność do rozwoju wewnętrznego w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego poprzez procesy dezintegracji pozytywnej i cząstkowej integracji wtórnej.

  Dodano: 11.12.2009. 16:12  


  Najnowsze