• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Energia odnawialna wzmocni gospodarkę i pozwoli stworzyć miejsca pracy - jak wskazują wyniki badań

  04.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Badania nad wpływem wsparcia dla źródeł energii odnawialnej (RES) na gospodarkę UE pokazują, że zwiększenie go dobrze dobije się na gospodarce i pozwoli stworzyć znaczną liczbę nowych miejsc pracy. Badania te, przeprowadzone w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu przy Komisji Europejskiej, są pierwszymi, które szczegółowo oceniają ekonomiczne skutki wspierania RES.

  Pod koniec 2008 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęli dyrektywę w sprawie energii odnawialnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia ambitnego celu, aby do roku 2020 energia odnawialna stanowiła źródło 20% łącznej energii zużywanej w Europie. Aby osiągnięcie tego celu stało się możliwe niezbędne jest dogłębne zrozumienie skutków obecnej polityki wobec RES.

  Naukowcy wykorzystali kilka modeli ekonomicznych, aby ustalić sposób w jaki polityka RES obecnie wpływa na gospodarkę UE i rynek pracy, jak miała wpływ wcześniej oraz jak jej wpływ może się zmienić w przyszłości. Przyglądali się nie tylko samemu sektorowi RES, ale także jego oddziaływaniu na inne sektory gospodarki, w tym także rynek energii "konwencjonalnej", gospodarstwa domowe, branżę hotelarską - by wymienić zaledwie kilka. Wyniki tych badań wypełniają kilka istotnych luk w naszej wiedzy na temat ekonomicznych skutków polityki RES w Europie.

  Konkretnie w trakcie badań wykorzystano model zwany Multireg, aby ocenić wpływ rozwoju sektora RES na inne sektory gospodarki w przeszłości. W celu opracowania prognozy przyszłych trendów naukowcy wykorzystali model nazwany Green-X, który zaprojektowano do symulacji skutków polityki wspierania RES do roku 2030. Na tej podstawie obliczono przyszłe skutki ekonomiczne, używając do tego celu dwóch niezależnych modeli makroekonomicznych - Nemesis i Astra. Wykorzystano obydwa modele po to, by wyniki uzyskane za ich pomocą następnie porównać i potwierdzić. Wyniki badań zostały także zrecenzowane przez innych ekspertów.

  Wedle opinii naukowców: "sektor RES już w tej chwili jest bardzo ważny, jeśli chodzi o zatrudnienie i wartość dodaną. Stworzono nowe branże przemysłu o dużym potencjale rynkowym, których udział w PKB [produkcie krajowym brutto] oraz zatrudnieniu w Europie wynosi około 0,6%. Ta tendencja prawdopodobnie wzrośnie, jeśli udoskonalona zostanie obecna polityka w celu osiągnięcia docelowego udziału 20% RES w Europie do roku 2020."

  Porównano trzy scenariusze w celu opracowania prognozy przyszłych skutków polityki RES: w pierwszym zaprzestano prowadzenia polityki RES, w drugim wszystko było "jak zwykle", a w trzecim politykę RES znacznie zintensyfikowano. Wyniki wyraźnie pokazały, że jeśli Europa chce wyciągnąć jak największe korzyści ekonomiczne z RES potrzebna jest silniejsza polityka w tym zakresie.

  "Obserwowany ostatnio intensywny rozwój stosunkowo niskokosztowych projektów z wykorzystaniem biomasy i siły wiatru nadmorskiego powinien być utrzymany, ponieważ oczekuje się, że technologie te wygenerują w najbliższej przyszłości większość RES, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego" - czytamy w raporcie z badań. "Bardziej innowacyjne technologie takie jak fotowoltaika, parki wiatrowe na morzu, energia słoneczna i biopaliwa drugiej generacji wymagają w perspektywie krótkofalowej większego wsparcia finansowego, ale to właśnie te technologie są kluczem do osiągnięcia przez UE celu RES na rok 2020 i większego udziału tego typu energii w przyszłości, co pozwoli utrzymać obecną konkurencyjną pozycję UE na globalnym rynku technologii RES oraz zwiększyć zatrudnienie i PKB w perspektywie średnioterminowej."

  Wedle raportu: "polityka promująca technologiczne innowacje w RES jest więc niezbędna, aby zwiększyć przewagę europejskich przedsiębiorstw RES wynikającą z wykonania przez nie pierwszego ruchu. W przypadku odniesienia sukcesu technologie te mogą pomóc UE utrzymać większy udział w światowym rynku RES a korzyści w postaci PKB przewidywane na rok 2020 byłyby o około 10% wyższe [w stosunku do wyników uzyskanych, jeśli będzie "jak zwykle"]."

  Co ważne, wyniki badań wskazują, że scenariusz z "większym wsparciem" pozwala osiągnąć 20% udział RES w ogólnym zużyciu energii do 2020 r. oraz 30% do 2030 r., natomiast pozostawienie sytuacji "jak zwykle" nie umożliwi osiągnięcia celów przyjętych prze UE (14% do 2020 r. i 17% do 2030 r.). "Oprócz aktywnego wspierania RES i tworzenia odpowiednich ram - piszą naukowcy - w osiągnięciu celów unijnych związanych z RES przy zachowaniu niskich lub średnich kosztów może pomóc intensywne wspieranie działań na rzecz zwiększania wydajności energetycznej."

  Wzrost brutto PKB i zatrudnienia wynikający ze wspierania RES robi wrażenie, ale autorzy artykułu uwzględnili także spodziewane straty, jak zamknięcie inwestycji w technologie energii konwencjonalnej.

  Obliczono, że wzrost netto PKB dzięki obecnej polityce RES państw członkowskich UE wyniesie 0,11% do 0,14% do roku 2020 i 0,15-0,30% do 2030 r. Przyjmując scenariusz ambitniejszej polityki, wynik netto wskazuje na znacznie większy wzrost PKB (o 0,23-0,25% do 2020 r. i 0,36-0,40% do 2030 r.). Wprawdzie wyniki uzyskane w modelach Astra i Nemesis były spójne, ale pojawiły się też i pewne różnice.

  Jeśli chodzi o wzrost netto zatrudnienia, zwykła polityka RES państw członkowskich UE w połączeniu z umiarkowanymi oczekiwaniami przyniesie wzrost między 115.000 a 201.000 miejsc pracy do roku 2020 i między 188.000 a 300.000 do roku 2030. Scenariusz silniejszej polityki wskazuje większy wzrost liczby miejsc pracy, od 396.000 do 417.000 do roku 2020 i między 59.000 a 545.000 w ostatnich latach poprzedzających rok 2030. Tak duży rozrzut wynika z różnicy w uwzględnianiu przez obydwa modele wzrostu kosztów energii.

  Komisarz ds. Energii, Andris Piebalgs, stwierdził: "Widać więc, że korzyści płynące z energii odnawialnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i hamowania zmian klimatu mogą łączyć się z korzyściami ekonomicznymi".

  Badanie przeprowadzone zostało przez Employ-RES, konsorcjum składające się ze spółek z Niemiec, Austrii, Francji, Litwy i Szwajcarii.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Komisja Europejska: Energia
  http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/renewables_en.htm

  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Wpływ polityki w zakresie energii odnawialnej na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Unii Europejskiej. Wykonano w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu przy Komisji Europejskiej.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. Dynamiczna niespójność - określenie zjawiska, polegającego na tym, że jednostki prowadzące politykę gospodarczą podejmują decyzje gospodarcze, będące pewnym odstępstwem od wcześniej przyjętych zasad, zobowiązań lub deklaracji. Przyczyną odstępstwa od pewnych zasad prowadzenia polityki gospodarczej może być chęć osiągnięcia w krótkim terminie korzyści ekonomicznych dla danych jednostek bądź społeczeństwa. Decyzje takie mogą jednak oddziaływać niekorzystnie na wyniki ekonomiczne w długim okresie oraz zmniejszać wiarygodność podmiotów prowadzących politykę gospodarczą.

  Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną. Demokracja energetyczna - polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa koncepcja, która łączy technologiczną transformację energetyczną ze wzmacnianiem demokracji i udziału społeczeństwa. Pojęcie to związane jest z procesem decentralizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem efektywności energetycznej i energii odnawialnej do transformacji w zakresie własności w energetyce. Dzięki nowym zielonym technologiom dostępnych na rynku takie przejście jest możliwe w przypadku nowych podmiotów: użytkowników indywidualnych - prosumentów, kooperatyw energetycznych, elektrowni komunalnych, które zastępują scentralizowane, korporacyjne elektrownie. Koncepcja ta jest promowana przez biznes energii odnawialnej, społeczności lokalne, związki zawodowe (np. Globalny Instytut Pracy), think tanki (np. Zielony Instytut)itp.

  Program Operacyjny Pomoc Techniczna: Dokument opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, gwarantujący środki na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Celem programy jest zagwarantowanie sprawnego i efektywnego realizowania założeń polityki spójności w latach 2014-2020. Polityka prowzrostowa, zwana również polityką prorozwojową ma na celu podniesienie poziomu dobrobytu społeczeństwa poprzez zainicjowanie wzrostu gospodarczego oraz uruchomienie szeregu mechanizmów z nim związanych, w tym realnego zwiększenia zdolności akumulacyjnych gospodarki. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest dzięki rozszerzeniu wzrostu popytu na dobra krajowe oraz pobudzeniu popytu wewnętrznego i kierowaniu go na aktywizację procesów inwestycyjnych. Polityka prowzrostowa stymuluje wzrost dzięki środkom polityki monetarnej i polityki fiskalnej oraz poprzez podejmowanie przez rząd bezpośrednich działań w postaci specjalnych programów, czy też inwestycji rządowych. Głównie dzięki polityce fiskalnej i monetarnej możliwe jest skłonienie społeczeństwa do zwiększenia oszczędności, co wiąże się ze wzrostem kapitału i stworzeniem odpowiednich warunków do inwestowania. Powyższe działania odblokowują popyt wewnętrzny i zewnętrzny, co w prawdzie początkowo może prowadzić do przejściowej destabilizacji i nasilenia się procesów inflacyjnych, jednak w długim okresie prowadzi do wzrostu gospodarki oraz rozwoju.

  Europejskie Słoneczne Dni (ang. European Solar Days) – kampania ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, mająca na celu ochronę środowiska i klimatu dzięki zwiększeniu zastosowania energii słonecznej, przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W Polsce akcję koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, w Europie - European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) z siedzibą w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle w 20 krajach europejskich. Kampania ma na celu promocję energetyki słonecznej jako źródła odnawialnej energii, lokalnych zielonych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju oraz jako sektora mogącego przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych.

  Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej.

  Fraternité2020 to europejska inicjatywa obywatelska, która została założona w 2010 roku przez Europejską Sieć Obywateli. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie programów wymian międzynarodowych (EVS – Wolontariat Europejski, Erasmus, itp.) na obszarze Unii Europejskiej. Wspieranie tych programów, miało by polegać między innymi na przeznaczaniu dla nich większych środków z budżetu UE. Za cel Fratemité2020 stawia sobie także, aby 20% Europejczyków spędziło co najmniej 20 tygodni w innym kraju europejskim do końca 2020 roku. Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii. Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym.

  Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii. Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  Dodano: 04.06.2009. 15:11  


  Najnowsze