• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klimatolog: czeka nas więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych

  21.03.2012. 07:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Średnia temperatura w Polsce w ciągu następnych dwóch dekad może jeszcze wzrosnąć, a w związku z tym czekać nas może więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych - podsumowuje prognozę klimatologów prof. Halina Lorenc z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

  W marcu w IMGW zakończył się współfinansowany z unijnych środków projekt KLIMAT. W ramach tego projektu od 2009 r. polscy naukowcy badali wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

  W zależności od przyjętego scenariusza, klimatolodzy spodziewają się, że od 2012 do 2030 r. średnia temperatura powietrza w Polsce może wzrosnąć o 0,2-0,4 st. C. Koordynator jednego z zadań projektu - ,,Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju" - prof. Halina Lorenc z IMGW zaznaczyła, że, bez względu na przyczyny, ocieplenie klimatu jest faktem. Jak wyjaśniła, podwyższenie temperatury powietrza oznaczać może wzrost ilość energii w atmosferze, a ta energia musi się rozładować, np. poprzez gwałtowne zjawiska pogodowe.

  Prof. Lorenc stwierdziła, że już obecny wzrost temperatury powietrza jest przyczyną np. częściej występujących zjawisk ekstremalnych, w tym np. pojawiania się na obszarze kraju trąb powietrznych. A postęp cywilizacyjny sprawia, że społeczeństwo bardziej odczuwa skutki działania takich zjawisk - zauważyła.

  Poza tym, według najbardziej prawdopodobnego scenariusza klimatologów, w Polsce może się ustabilizować w najbliższych dekadach obserwowana już obecnie struktura opadów. Opady będą występowały rzadziej, ale będą bardziej intensywne. Prof. Lorenc wyjaśniła, że przez to będzie istniało zarówno większe ryzyko lokalnych podtopień czy powodzi, jak i susz, które mogą wystąpić w okresach pomiędzy falami opadów.

  Jeśli prognozy naukowców się sprawdzą i temperatura w Polsce wzrośnie, oprócz huraganów, susz i powodzi, częściej niż teraz pojawiać się też może grad, gołoledź czy lawiny śnieżne.

  "Zjawiska pogodowe w przyszłości będą intensywniejsze i będą powodowały większe straty w przeliczeniu na złotówki" - zaznaczyła Lorenc, ale uspokoiła, że w ramach projektu KLIMAT powstały propozycje adaptacji społeczeństwa oraz służb do tych zmian idących za wzrostem temperatury. "Stawiamy na dobre, systematyczne ostrzeganie przed groźnymi zjawiskami pogodowymi oraz na edukacje społeczeństwa" - zaznaczyła klimatolog.

  W ramach projektu KLIMAT podjęto też prace nad wypracowaniem systemu zaopatrzenia w wodę ludności oraz prace nad scenariuszami adaptacji do zmian klimatu.

  Projekt Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pt. ,,Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo" jest interdyscyplinarnym projektem badawczym. Uzyskane w nim wyniki mają mieć bezpośrednie zastosowanie w praktyce i odpowiadać mają na potrzeby wielu gałęzi gospodarki. Jednocześnie projekt ma przyczyniać się do rozwiązania najbardziej aktualnych problemów społecznych.

  Na razie IMGW nie chce zdradzać szczegółowych wyników badań projektu KLIMAT, mają być one przedstawione w maju podczas specjalnej konferencji w instytucie.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  lt/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wędrówki ludów – masowe przemieszczania się ludności, obejmujące całe społeczeństwa lub ich duże części. Metryka wędrówek sięga okresu paleolitu (kiedy miały miejsce prehistoryczne wędrówki ludzkości), a ich przyczyn należy dopatrywać w poszukiwaniach wyżywienia w obliczu wzrostu liczby ludności oraz zmian ekologicznych (zmian klimatu, wyjałowienia gleby). Społeczeństwo tradycyjne (inaczej: społeczeństwo preindustrialne, społeczeństwo kopieniackie, społeczeństwo pasterskie) – każde społeczeństwo, które nie osiągnęło jeszcze etapu społeczeństwa przemysłowego, a więc zarówno społeczeństwo rolnicze jak i społeczeństwo pierwotne, charakteryzujące się dużym odsetkiem ludności zamieszkałej na wsiach; wysokim analfabetyzmem; dominacja grup pierwotnych nad wtórnymi; brakiem instytucji formalnej kontroli lub niewielką ilością tego typu instytucji; gospodarką opartą na rolnictwie i rzemiośle, gdzie podstawową jednostką gospodarczą jest gospodarstwo domowe; brakiem indywidualizmu jednostek; niewielka rolą pieniądza w handlu. Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.

  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel. Społeczeństwo acefaliczne (inaczej: społeczeństwo najprostsze) - spójna grupa o znacznym rozproszeniu, nie posiadająca stałych ośrodków decyzyjnych. Najczęściej spotykane wśród społeczeństw małych w których istnieje bezpośredni kontakt jednostki z pozostałymi członkami grupy. Społeczeństwo acefaliczne przeciwstawia się ludom, które wykształciły scentralizowaną władzę (zob. wodzostwo).

  Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwa i narody. ISOK – "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" – projekt mający na celu utworzenie kompleksowego systemu poprawiającego osłonę gospodarki, środowiska i społeczeństwa przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, w szczególności przed powodzią. W ramach projektu określono obszary gdzie występuje zagrożenie dla życia i mienia, co docelowo ma prowadzić do ograniczania ekspansji gospodarczej na tych obszarach. Efektem końcowym ma być również elektroniczna platforma informatyczna wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która ma stanowić ważne narzędzie do zarządzania kryzysowego.

  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza. Determinizm geograficzny – pogląd uznający czynniki środowiskowe (ukształtowanie terenu, klimat, rodzaj gleby, fauna i flora terenu) za decydujące w rozwoju społeczeństwa, kultury i gospodarki; pogląd, że środowisko geograficzne uzależnia człowieka od siebie. Przeciwieństwem determizmu geograficznego jest nihilizm geograficzny.

  Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach.

  Społeczeństwo zbieracko myśliwskie (społeczeństwo łowców - zbieraczy) - pierwotny typ społeczeństwa ludzkiego, który dominował na Ziemi do około 10 000 lat p.n.e., a następnie zdominowany został przez społeczeństwa rolnicze i przemysłowe. Obecnie szczątkowo występuje ono jeszcze na trudnych do kolonizacji obszarach dżungli w Ameryce Południowej, Afryce czy Nowej Gwinei.

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji.

  Dodano: 21.03.2012. 07:40  


  Najnowsze