• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koktajl enzymów do produkcji bardziej ekologicznego paliwa

  07.10.2010. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rosnące obawy dotyczące emisji dwutlenku węgla (CO2) i ograniczonych zasobów paliwa skłaniają Europejczyków do koncentrowania się na biopaliwach jako alternatywie dla paliw kopalnych, które są zasobami nieodnawialnymi. W nurt tych wysiłków wpisuje się projekt DISCO (Ukierunkowane odkrywanie nowych celulaz i hemicelulaz oraz mechanizmu ich reakcji na potrzeby hydrolizy biomasy lignocelulozowej), który uzyskał niemal 3 mln EUR wsparcia finansowego na odkrycie nowych sposobów przekształcania odnawialnych materiałów na biopaliwa. Projekt jest finansowany z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Przedsiębiorstwa generują ogromne ilości odpadów, które można wykorzystać w branży energii odnawialnej, a eksperci wskazują na otręby pszeniczne, słomę pszeniczną i wióry świerkowe jako materiały kluczowe. Lignoceluloza - połączenie ligniny i celulozy - wzmacnia zdrewniałe komórki, zwiększając trwałość roślin i drzew. Niemniej potrzebne są dalsze badania, aby określić, w jaki sposób materiały lignocelulozowe można wykorzystać do produkcji biopaliw.

  W swoim oświadczeniu Instytut Badań nad Żywnością stwierdza, że charakter molekularny lignocelulozy sprawia, iż jest ona odporna na oddziaływanie mikroorganizmów, które mogłyby w przeciwnym przypadku przekształcić ją na molekuły cukrów prostych potrzebne do produkcji biopaliw.

  W tym miejscu do akcji wkracza projekt DISCO pod kierunkiem Fińskiego Centrum Badań Technicznych (VTT). Rozpoczęty w 2008 r. projekt DISCO poszukuje mikroorganizmów, które mogłyby rozłożyć materiał lignocelulozowy. Wiemy, że energia mikroorganizmów powstaje przez rozkład naturalnych, złożonych molekuł, które są z kolei przekształcane na prostsze cukry, a następnie na energię. Partnerzy DISCO wytwarzają bioetanol z rozmaitych źródeł, w tym z otrębów, które są odpadami procesu mielenia, ze słomy pszenicznej pochodzącej z hodowli i z wiórów świerkowych powstających podczas produkcji papieru.

  Konsorcjum, w skład którego wchodzą eksperci z instytutów badawczych, uczelni wyższych i przedsiębiorstw, poszukuje nowych enzymów, które mogłyby ułatwić proces produkcji. Naukowcy mają nadzieję na opracowanie lepszych i tańszych enzymatycznych narzędzi celulozowych i hemicelulozowych na potrzeby udoskonalonej hydrolizy spreparowanej biomasy lignocelulozowej w warunkach scukrzania i fermentacji (SSF) do produkcji bioetanolu. W skrócie, zespół wskaże, które mikroorganizmy są w stanie rozłożyć odporny materiał lignocelulozowy.

  Partnerzy DISCO wykorzystują kilka bibliotek mikroorganizmów, z których jedna znajduje się na Budapeszteńskim Uniwersytecie Techniczno-Ekonomicznym (BUTE) na Węgrzech, który jest partnerem projektu. Biblioteka BUTE składa się z ponad 4.000 różnych mikroorganizmów zebranych z różnych źródeł. Biblioteki pomagają zespołowi identyfikować obiecujących kandydatów do lignocelulozowej aktywności enzymatycznej. Niektórzy z tych kandydatów już są opisywani w laboratoriach innych partnerów DISCO.

  "Przyglądamy się naturze, aby znaleźć rozwiązanie problemu sprawnego generowania biopaliw nowej generacji ze źródeł odnawialnych, w tym przypadku z dużych zasobów odpadów pochodzących z hodowli i przedsiębiorstw" - wyjaśnia dr Kristiina Kruus z VTT, która kieruje badaniami. "Rozwiązanie może dosłownie leżeć na ziemi w postaci nieodkrytego i nieopisanego mikroorganizmu."

  W ramach czteroletniego projektu zostanie opracowany koktajl enzymów umożliwiający rozkład złożonej lignocelulozy na potrzeby produkcji bioetanolu.

  Partnerzy DISCO pochodzą z Estonii, Finlandii, Holandii, Rosji, Szwecji, Węgier i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. Space disco – odmiana muzyki disco, która wyewoluowała z podgatunku euro disco i związana jest z science fiction. Cieszyła się popularnością w latach 1977-79, po czym została niemal zupełnie zapomniana. Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  Biopaliwa drugiej generacji – wszelkiego rodzaju biopaliwa otrzymywane z materiałów, które nie stanowią żadnej konkurencji dla żywności. Biopaliwami drugiej generacji są przede wszystkim materiały pochodzenia drzewnego, słoma i inne odpady z produkcji rolnej. Do biopaliw drugiej generacji zaliczamy m.in.: Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  LCD Soundsystem to muzyczny projekt, którego mózgiem jest producent i współzałożyciel wytwórni DFA Records - James Murphy. Muzykę grupy określa się jako połączenie różnych gatunków: dance, punk wraz z disco i innymi stylami. Zespół szczególną popularność zdobył w USA oraz na Wyspach Brytyjskich. Synthetic Genomics - przedsiębiorstwo z branży inżynierii genetycznej, które pracuje nad stworzeniem zmodyfikowanych mikroorganizmów do produkcji takich alternatywnych paliw jak: etanol i wodór. Firma została założona przez Craiga Ventera.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej. Biotransformacje - katalizowane przez enzymy reakcje chemiczne, w których następuje przekształcenie określonego(nych) fragmentu(ów) substratu. Biotransformacje u mikroorganizmów można porównać do "biokatalizatorów", które przeprowadzają przemiany prowadzące do otrzymania pożądanego produktu. Są to procesy wykorzystujące najczęściej tylko jeden enzym i nie dostarczają komórce energii ani potrzebnych związków. Biotransformacje zachodzą też w formach przetrwalnikowych mikroorganizmów dzięki braku zaangażowania jakichkolwiek szklaków metabolicznych w proces. Jednym z ważniejszych problemów przy stosowaniu biotransformacji jest występujące ograniczenie przepuszczalności substratów i produktów przez błony cytoplazmatyczne lub też wydzielenie odpowiedniego enzymu z komórki. Dlatego też opracowanie specyficzne sposoby postępowania zależą od charakteru mikroorganizmu (np. środki powierzchniowo czynne).

  Produkcja w toku – termin używany w rachunkowości finansowej na określenie części produkcji przedsiębiorstwa, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego (miesiąca), obejmuje produkty lub usługi w fazie tworzenia, na które poniesiono nakłady finansowe (zakupione materiały lub usługi obce, zapłacone lub należne wynagrodzenia pracowników itp.), lecz które nie osiągnęły jeszcze statusu wyrobów gotowych. Produkcję w toku wraz z półfabrykatami zalicza się do produkcji niezakończonej przedsiębiorstwa. Praktyczne rozróżnienie pomiędzy półfabrykatami i produkcją w toku bywa często trudne. Przyjmuje się, że półfabrykatem można określić produkt nieukończony, który przeszedł określone fazy procesu technologicznego i nadaje się do zmagazynowania, czyli można go zewidencjonować ilościowo i wartościowo, natomiast produkt niespełniający tych warunków zaliczany jest do produkcji w toku. Przykładem półfabrykatu może być gotowy podzespół (np. podwozie lub rama) pojazdu w produkcji, a przykładem produkcji w toku – przechodzący naprawę pojazd szynowy, w którym np. dokonano wymiany poszycia pudła i rewizji wózków, a nie ukończono regeneracji zderzaków lub wymiany sprzęgów.

  Bańka węglowa jest rodzajem hipotetycznej bańki gospodarczej, która może mieć wpływ na wycenę aktywów przedsiębiorstw opartych na paliwach kopalnych (np. kopalni, przedsiębiorstw energetycznych). Obecnie wycena akcji przedsiębiorstw sektora paliw kopalnych jest dokonywana przy założeniu, że wszystkie rezerwy paliw kopalnych będą całkowicie zużyte. To założenie może być zbyt optymistyczne, np. ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

  Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję. Agroenergetyka - dział inżynierii rolniczej, zajmujący się technologią produkcji biopaliw i wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

  Numero Uno – projekt powstały w latach 80. w Holandii. Tworzyli go bracia bliźniacy, Hans i Rob Keller. Najbardziej znanym utworem grupy jest „Tora Tora Tora”, który był jednym z pierwszych hitów italo disco. Połączenie konglomeratowe: Połączenie konglomeratowe dotyczy fuzji lub przejęcia przedsiębiorstw, które są często strategicznymi partnerami, działającymi często w różnych branżach produkcyjnych i usługowych oraz obsługujące odmienne rynki. Fuzja lub przejęcie konglomeratowe polega na wchłonięciu kolejnego przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jest realizowane poprzez dywersyfikację działalności i produkcji. Główne motywy to zysk i wzrost przedsiębiorstwa. W taki sposób powstaje konglomerat, który łączy w sobie dużą różnorodność działalności wraz z rozbudowaną strukturą organizacyjną. Konglomerat może składać się z przedsiębiorstw, które wytwarzają na przykład produkty włókiennicze, dystrybuują napoje oraz świadczą usługi na rynku medycznym. Np. DuPont lub Sara Lee.

  TV.Disco – polska stacja muzyczna, skierowana głownie do starszych odbiorców. Kanał został uruchomiony 27 września 2011 r. i nadaje muzykę disco z lat 70., 80, i 90. XX wieku. Twarzami kanału są Mandaryna i Paweł Stasiak. Nadawcą stacji jest spółka 4fun Media. Stacja dostępna jest w niekodowanym przekazie satelitarnym z satelity Hot Bird oraz w przekazie internetowym. Gatunki muzyczne prezentowane obok muzyki disco to: muzyka dance, eurodance, disco polo oraz muzyka klubowa. Tappi Tíkarrass - islandzka grupa muzyczna, grająca muzykę z pograniczu pop punku, z elementami funku, disco i jazzu. Zespół ten jest uważany za pierwszy poważny projekt muzyczny piosenkarki Björk.

  Dodano: 07.10.2010. 18:17  


  Najnowsze