• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisarz Potočnik apeluje o poszerzenie dialogu sprzyjającego wprowadzeniu regulacji sankcjonujących alternatywy wobec badań na zwierzętach

  24.11.2011. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unijny komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik zaapelował zarówno do środowisk przemysłowych, jak i akademickich, o większą aktywność na rzecz wprowadzania regulacji zatwierdzających rozwiązania alternatywne wobec badań na zwierzętach; jednocześnie obiecał stałe wsparcie ze strony Komisji.

  Spośród ogółem 30 metod sprawdzonych przez Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych (ECVAM), stanowiące część Wspólnego Centrum Badawczego Komisji, tylko osiem uzyskało do tej pory aprobatę organów regulacyjnych. Komisarz zasugerował, że przynajmniej w części przyczyną takiej sytuacji jest brak komunikacji między badaczami a organami regulacyjnymi.

  - Jeśli problem tkwi w tym, że organy regulacyjne potrzebują więcej informacji, musimy bardziej zaangażować się we współpracę z nimi i określić oraz zaspokoić te potrzeby. Niezbędne są bliższe relacje, bardziej przejrzyste kanały komunikacji i stały dialog - powiedział komisarz, przemawiając na dorocznej konferencji europejskiego partnerstwa na rzecz rozwiązań alternatywnych wobec doświadczeń na zwierzętach.

  Następnie zasugerował, że najlepsze rezultaty przyniesie dialog obejmujący cały proces prac badawczych, rozwojowych i walidacyjnych, a nie tylko ich wyniki. Europa potrzebuje "środka, który pozwoliłby organom regulacyjnym, środowiskom badawczym i przedstawicielom przemysłu zaangażować się w systematyczną i trwałą wymianę informacji", dodał Janez Potočnik.

  Ściślejsze współdziałanie organów regulacyjnych i środowiska badawczego przyniosłoby także dodatkową korzyść w postaci podejmowania badań zarówno stosowanych, jak i podstawowych, wynikających z konkretnych potrzeb tzw. podejścia 3R (replacement - zastępowanie, reduction - ograniczanie, refinement - ulepszanie), powiedział komisarz.

  Komisarz miał przygotowaną "listę spraw do załatwienia" przez środowiska uniwersyteckie i przemysłowe, ale obiecał także działania ze strony Komisji Europejskiej.

  Zauważył, że w całej UE są tylko cztery stanowiska profesorskie ze specjalizacją w zakresie alternatywnych metod badań oraz stwierdził, że większe uznanie środowiska badawczego dla tej dziedziny jako dyscypliny akademickiej miałoby pozytywny skutek.

  Przedstawiciele przemysłu z kolei powinni lepiej przedstawiać naukowcom na uniwersytetach i w instytutach badawczych swoje potrzeby. Mogą to robić wspierając zewnętrzne badania naukowe i wiążąc je ze swymi wewnętrznymi projektami, zasugerował Janez Potočnik.

  Inny krok, który można zrobić natychmiast, to "odważniejsze dzielenie się informacjami pochodzącymi z badań i testów przemysłowych", stwierdził komisarz wyjaśniając, że takie same lub podobne badania są często powielane przez konkurujące zakłady przemysłowe w różnych sektorach.

  Komisarz raz jeszcze wspomniał o dodatkowych korzyściach, jakie ten mały krok mógłby przynieść przedsiębiorstwom: - Wymiana danych dotyczących zwierząt i substancji oraz wzajemne udostępnianie informacji o metodach poprawi efektywność i bezpieczeństwo dzięki walidacji tych metod. Prawdopodobne obniżenie kosztów i stworzenie nowych alternatywnych produktów przyniesie pożytek pod względem komercyjnym.

  Jednocześnie Janez Potočnik zapewnił, że Komisja będzie nadal intensywnie wspierać politycznie te działania oraz dbać o koordynację w odpowiednich obszarach polityki (przemysł, opieka zdrowotna, ochrona konsumentów, środowisko, badania). Komisja opracuje także wnioski i rozwiązania ustawodawcze, które będą "ambitne, ale równocześnie sprawiedliwe i realistyczne", i będą zachęcały do dialogu między różnymi sektorami przemysłu.

  Projekty badawcze skoncentrowane na metodach badań bez udziału zwierząt otrzymają wsparcie z budżetu siódmego programu ramowego (7PR). Dwa duże projekty, które mają podzielić się dotacją w wysokości 24 milionów euro, będą badać nowe, alternatywne strategie prowadzenia doświadczeń w badaniach farmaceutycznych. Ponadto 12 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nawiąże współpracę z dużymi firmami farmaceutycznymi i publicznymi instytutami badawczymi. Będą uczestniczyły w badaniach nad znacznym ograniczeniem liczby zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach laboratoryjnych.

  Komisarz zakończył swoje wystąpienie podkreślając pilność opracowania metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach i wprowadzenia ich na rynek. Około 2000 firm kosmetycznych w Europie liczy, że alternatywne metody umożliwią im spełnienie wymagań prawnych, które będą obowiązywały od 2009 r. Kolejnych 27 000 przedsiębiorstw będzie musiało też spełniać wymogi dyrektywy REACH w sprawie chemikaliów.

  - Czy możemy zrobić więcej? - zapytał komisarz. - Mam nadzieję, że wyrażam zdanie wszystkich obecnych kiedy mówię, że możemy i zrobimy - powiedział.  Kategoria: Ogólna polityka
  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie przemówienia komisarza Janeza Potočnika

  Indeks tematyczny: Prawodawstwo, przepisy; Nauki biologiczne; Badania Naukowe


  RCN: 28652


  Wersja mobilna
  Powrót
  W górę
  Mapa strony
  Index alfabetyczny
  Glosariusz
  FAQ
  Punkt informacyjny
  ©
  Wersja normalna

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  doBCEndFwd();
  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Janez Potočnik (ur. 22 marca 1958 w Kropie) – słoweński polityk i ekonomista, były minister, komisarz Unii Europejskiej od 2004, aktualnie komisarz do spraw środowiska. Dyrekcje Generalne (DG) Komisji Europejskiej są sposobem jej wewnętrznej organizacji i odpowiadają ministerstwom w strukturach państwowych. To właśnie w DG sporządzane są projekty aktów prawnych, które po serii konsultacji są przyjmowane przez Kolegium Komisarzy jako projekty Komisji.

  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej. Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Wydział Transportu Politechniki Śląskiej zatrudnia 73 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 z tytułem naukowym profesora oraz 14 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: optymalizacja sieci transportowych, logistyka w transporcie, technika mikroprocesorowa i badania symulacyjne w transporcie, modelowanie matematyczne procesów spalania w silniku, zastosowanie paliw alternatywnych, zużycie elementów maszyn transportowych, wspomaganie komputerowego projektowania zespołów maszyn transportowych, wibroakustyczna diagnostyka maszyn i pojazdów, dynamika zawieszeń pojazdów, zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji zestawów kołowych oraz układu koło - szyna, telematyka i bezpieczeństwo transportu. Corocznie pracownicy wydziału wykonują około 90 prac naukowo-badawczych, w tym grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Transportu i Komisję Europejską, prac wdrożeniowych i usługowych oraz uczestniczą w opracowywaniu koncepcji nowych rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Wydział organizuje 11 cyklicznych konferencji o zasięgu międzynarodowym. Szereg prac naukowych zrealizowanych przez pracowników wydziału zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz koncerny przemysłowe takie jak Fiat i ABB. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi m.in. : VŠB - Technical University of Ostrava, Glasgow Caledonian University, Manchester Metropolitan University, Chalmers University of Technology, Państwowy Uniwersytet Transportu w Sankt Petersburgu, Ruhr-Universität Bochum, Kauno Technologijos Universitetas, Politechnika Lwowska, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, China University of Mining and Technology. Rozwijana jest również współpraca z wieloma krajowymi uczelniami i instytutami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, przede wszystkim z terenu województwa śląskiego. Ponadto Wydział współpracuje z wieloma firmami i koncernami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi m.in. Fiat Auto Poland, Opel, Alstom, Bombardier, Lucchini, Siemens. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

  Literatura przedmiotu obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Dodano: 24.11.2011. 18:26  


  Najnowsze