• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja ustala plany adaptacji do zmian klimatu

  03.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Komisja Europejska przyjęła strategię pomocy UE w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu. W Białej Księdze "Adaptacja do zmian klimatu: w kierunku europejskiej sieci na rzecz działania" Komisja wskazuje, że nawet w przypadku udanego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na skalę światową, te które już zostały uwolnione do atmosfery pozostaną jeszcze przez pewien czas, co oznacza, że zmiana klimatu w pewnym stopniu jest obecnie nieuchronna. Tymczasem wyniki ostatnich badań sugerują, że skutki zmian klimatu mogą być większe i odczuwalne szybciej, niż się powszechnie spodziewano.

  Badania mają istotną rolę do odegrania w procesie adaptacji: "Potrzebna jest większa wiedza na temat oddziaływania i wrażliwości klimatu, aby wypracować odpowiednią politykę" - czytamy w raporcie. "Wiedzę zdobywaną na temat adaptacji należy również udostępniać innym krajom, zwłaszcza rozwijającym się."

  Potrzebne są dalsze badania, jeżeli mamy pogłębiać wiedzę w zakresie oddziaływania zmian klimatu i rozwijać umiejętności, metody i technologie radzenia sobie z nimi. W raporcie zaznaczono, że jedna ze Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (EIT) skoncentruje się właśnie na zmianach klimatu i adaptacji do nich.

  Obecnie państwa członkowskie nie zawsze wymieniają między sobą wyniki badań. Aby poradzić sobie z tym problemem, Komisja proponuje stworzenie Systemu Wymiany Informacji (CHM) umożliwiającego wymianę informacji na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, ich oddziaływania oraz najlepszych praktyk w tym zakresie. System Wymiany Informacji powinien zostać zbudowany do 2011 r.

  Gdzie indziej strategia podkreśla wagę wyjaśniania skutków zmian klimatu we wszystkich obszarach polityki, zwłaszcza tych dotyczących zdrowia, rolnictwa, leśnictwa, bioróżnorodności oraz polityki brzegowej i morskiej. W każdym obszarze ustawodawcy powinni zbadać obecne i potencjalne efekty zmian klimatu, obliczyć koszty podjęcia lub zaniechania działań oraz przeanalizować wpływ możliwych kroków na inne obszary polityki.

  "Charakter zmian klimatu staje z każdym rokiem coraz poważniejszy i coraz bardziej niepokojący" - powiedział Stavros Dimas, Komisarz ds. Środowiska. "Musimy bardzo się starać, by zredukować emisję dwutlenku węgla, ale nawet w przypadku takiej redukcji do jakiej się zobowiązaliśmy, pewne zmiany klimatu są nieuniknione.

  "Należy zatem rozpocząć teraz współpracę z rządami, przedsiębiorcami i społecznościami, aby wypracować dla UE wszechstronną strategię adaptacji oraz zapewnić włączenie jej do kluczowych obszarów polityki unijnej."

  Komisja powoła Zespół Kierujący ds. Oddziaływania i Adaptacji (IASG), który będzie nadzorować wdrażanie strategii. Składać się będzie z przedstawicieli państw członkowskich UE, wspieranych przez zespoły techniczne koncentrujące się na kluczowych sektorach. Do roku 2012 będą trwać rozpoczęte ostatnio przez IASG prace nad przygotowaniem wszechstronnej strategii adaptacji do zmian klimatu od 2013 r.

  Przewiduje się, że zmiany klimatu wpłyną na szeroki zakres kluczowych sektorów i obszarów społecznych oraz gospodarczych, w tym na rolnictwo, energetykę, transport, turystykę i opiekę zdrowotną. Ekosystemy również znajdą się pod ich wpływem. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe także odczują wpływ zmian klimatu, a najbardziej dotkliwe będą one dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz tych o niskich dochodach. Wpływ ten będzie się również różnić w zależności od regionu, gdyż najwrażliwszymi będą tereny nadbrzeżne, górskie oraz równiny zalewowe.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:
  http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Biała Księga "Adaptacja do zmian klimatu: w kierunku europejskiej sieci na rzecz działania". COM(2009) 147/4.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5) Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób.

  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Model ogólnej cyrkulacji (ang. global climate model or general circulation model, w skrócie GCM) - model numeryczny opisujący zachowanie się klimatu na podstawie równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii opisujących procesy istotne z punktu widzenia zmian klimatu. Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu.

  EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Międzynarodowa Satelitarna Klimatologia Chmur (ang. the International Satellite Cloud Climatology Project, w skrócie ISCCP) to projekt badawczy mający na celu wieloletnią globalną analizę rozkładu chmur w atmosferze, ich dziennych, sezonowych i rocznych zmian. ISCCP (wymawiane "iskip") jest międzynarodowym satelitarnym projektem zapoczątkowanym w 1982 roku. Wyniki używane są do celów badania zmian klimatu, wymiany energetycznej na Ziemi, i oceny wpływu chmur na cykl hydrologiczny.

  Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian. Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

  Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu.

  Dodano: 03.04.2009. 15:11  


  Najnowsze