• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lepsze, globalne zarządzanie wodą na rzecz lepszego środowiska i korzyści gospodarczych

  18.10.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Według wyników nowych badań międzynarodowych rzeki, z których korzysta 80% światowej populacji są zagrożone wodami spływającymi z pól uprawnych, skażeniem i inwazyjnymi gatunkami. Projekt "Riverthreat" został częściowo dofinansowany z unijnego projektu EVOLTREE (Ewolucja drzew jako motorów bioróżnorodności lądowej), który otrzymał nieco ponad 14 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Odkrycia zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Nature.

  Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Kolegium Miejskiego (CCNY) Uniwersytetu Miejskiego w Nowym Jorku (CUNY) i Uniwersytetu Wisconsin, badali oddziaływanie rozmaitych stresorów środowiskowych na systemy wodne. Odkryli, że obok narażenia na niebezpieczeństwo życia ludzi zanieczyszczenia zagrażają również różnorodności biologicznej 65% siedlisk rzecznych na świecie i narażają na szwank tysiące gatunków fauny i flory wodnej. Korzystając z systemu komputerowego zespół opracował szereg map dokumentujących te negatywne skutki.

  "Nie możemy już dłużej postrzegać zagrożenia bezpieczeństwa wody dla człowieka i zagrożeń różnorodności biologicznej oddzielnie" - mówi profesor Charles J. Vörösmarty z CCNY, jeden z autorów artykułu. Zauważa, że te dwa zagadnienia należy powiązać i twierdzi, iż "stworzone przez nas ramy systematyczne umożliwiają nam postrzeganie domen człowieka i bioróżnorodności jako odgrywających równoważne role". Jest przekonany wraz ze swoim zespołem, że ramy "zapewniają narzędzie do ustalania priorytetowych działań w sferze polityki i zarządzania globalnym kryzysem wody".

  "Zintegrowaliśmy mapy 23 różnych stresorów i połączyliśmy je w jeden wskaźnik" - wyjaśnia profesor Peter McIntyre z Uniwersytetu Wisconsin. "W przeszłości politycy i naukowcy byli przytłoczeni starając się rozwiązywać jeden problem po drugim. Jednoczesne uwzględnienie wszystkich zagrożeń zapewnia bogatszy i bardziej wymowny obraz."

  Naukowcy odkryli, że bezpieczeństwo zasobów wody dla człowieka jest wysoce zagrożone zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach, podkreślając jednak, że kosztowne systemy inżynieryjne wykorzystywane przez bogate kraje zachodnie, które mają rozwiązywać tego typu problemy są nie do utrzymania przez biedniejsze kraje i wezwali do globalnego, bardziej gospodarczego podejścia do bezpieczeństwa wody.

  "W świecie uprzemysłowionym zwykle najpierw narażamy na szwank nasze wody powierzchniowe, aby następnie rozwiązywać ten problem, wydając na ten cel biliony dolarów" - zauważa profesor Vörösmarty. "Stać nas na to w bogatych krajach, ale biedne kraje nie mogą sobie na to pozwolić."

  Zespół stwierdził, że przyczyny degradacji wielu najbardziej zagrożonych rzek w rozwijającym się świecie wykazują uderzające podobieństwa do tych w bogatych krajach i zasugerowali, że istnieją rentowne rozwiązania tych problemów.

  Profesor Vörösmarty argumentuje na przykład, że bardziej opłacalna byłaby przede wszystkim ochrona systemów rzecznych przed osłabieniem dzięki lepszemu zarządzaniu użytkowaniem gruntów, lepszym technikom irygacji i większemu naciskowi na ochronę ekosystemów. Zdrowe ekosystemy mogą świadczyć cenne i bezpłatne usługi dla społeczeństwa, zapewniając czystą wodę, ochronę przeciwpowodziową i zasoby żywności.

  Jednym z celów badań było wsparcie międzynarodowych protokołów, które można wykorzystać do ochrony systemów wodnych. Naukowcy są przekonani, że międzynarodowe podejście ma decydujące znaczenie, gdyż ponad 250 dorzeczy przekracza granice państw.

  "Absolutnie niezbędne jest dysponowanie informacjami i narzędziami, którymi mogą się dzielić różne kraje" - podkreśla profesor Vörösmarty. "Nasza wiedza o tych systemach stale się pogarsza, ponieważ państwa nie inwestują w podstawowy monitoring. W jaki sposób możemy opracowywać protokoły ochrony bioróżnorodności i bezpieczeństwa wody dla człowieka bez rzetelnych informacji?"

  Swój wkład w badania wnieśli naukowcy z Australii, Francji, Niemiec i Szwajcarii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”. Bezpieczeństwo człowieka (jednostki ludzkiej) - zajmuje się obroną człowieka, jako jednostki, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, co odróżnia je od bezpieczeństwa narodowego, które traktuje człowieka jako część zbiorowości i koncentruje się na obronie kraju przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. Bezpieczeństwo regionalne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa rozpatrywany na podstawie kryterium przestrzennego. Pojęcie to odnosi się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących w danym regionie. W okresie zimnej wojny rozwiązania regionalne zostały podporządkowane wymogom i regułom rywalizacji dwóch supermocarstw. Rozpad świata dwublokowego dał impuls do rozwoju nowego regionalizmu. Do głównych przyczyn, które spowodowały ewolucję podejścia i zwrot w kierunku bezpieczeństwa regionalnego należą:

  System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS. Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Ekoimperializm (ang. eco-imperialism) określenie utworzone przez Paula Driessena w jego książce pod tytułem "Eco-Imperialism: Green Power, Black Death" na rodzaj polityki ochrony środowiska rzekomo prowadzonej przez kraje rozwinięte. Według Driessena charakterystyczne dla niej jest postępowanie, stosowane przez te kraje w celu ochrony, a z drugiej strony postrzegane przez kraje rozwijające się i nie tylko jako ochrona własnych interesów. Chodzi tu na przykład o pewne wymogi ustalone w krajach importu, których kraje eksportujące nie spełniają. Sprawia to trudności, aczkolwiek w większości przypadków eksporterzy akceptują takie przepisy i dostosowują się do ostrych przepisów. Krąży także opinia, że twarde reguły ekologiczne są wprowadzane w krajach bogatych po to, aby nie dopuścić do napływania tanich towarów produkowanych w krajach rozwijających się. Ochrona przyrody w Niemczech: Ochrona przyrody ma w Niemczech wysoki status, jest wpisana jako cel państwowy w art. 20 konstytucji od 1994 r. Ponad 42% terytorium kraju jest objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, jest to jeden z największych wskaźników na świecie. Państwo bierze też udział w większości międzynarodowych inicjatyw proekologicznych. Mimo to środowisko niemieckie jest niemal całkowicie przetworzone przez człowieka, a ponad 40% gatunków kręgowców i roślin jest zagrożonych wyginięciem w obszarze republiki federalnej. Wysokie standardy ochronne mają więc za zadanie ocalić resztki bioróżnorodności i w miarę możliwości odtworzyć stabilne ekosystemy.

  Wody przejściowe – wody powierzchniowe, znajdujące się w pobliżu ujścia rzek i cieśnin, które są częściowo zasolone, ale pod dużym wpływem wód słodkich. W Polsce do tych wód zaliczają się również morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Wody przejściowe ujęte zostały jako jeden z rodzajów wód powierzchniowych w artykule 5, pkt 5.1a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne. Na całym świecie występują na terenie portów i zostały na tych terenach silnie zanieczyszczone. Obejmują szereg różnych typów siedlisk, tj. ujścia rzek, delty, laguny, przybrzeżne jeziora i stawy. Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Bezpieczeństwo zewnętrzne jest jednym z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszącym się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących na zewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego jest istotnym elementem polityki zagranicznej państwa.

  SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) jest metodyką wykorzystywaną przez wiele organizacji na świecie do opracowania architektury bezpieczeństwa, w szczególności dla administracji publicznej. Metodyka SABSA prezentuje biznesowe podejście do kwestii bezpieczeństwa w organizacji. Wykorzystana jest do kompleksowego zarządzania usługami i architekturą bezpieczeństwa. W spójny sposób pozwala wykorzystać powszechnie znane standardy jako składniki architektury, które wspólnie tworzą kompleksowy model, oparty na wymaganiach biznesowych.
  Securitologia – pojęcie z zakresu dziedziny stosunków międzynarodowych, jedna z nauk praktycznych, która w sposób naukowy wskazuje perspektywę niwelowania zagrożeń dla istnienia, rozwoju oraz normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych. Badacze podejmujący problem bezpieczeństwa z pozycji securitologii w centrum uwagi stawiają człowieka, jego potrzeby i wyznawane przez niego normy i wartości.

  Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – termin prawniczy, który w prawie polskim został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę nadzorująca z upoważnienia administratora danych osobowych przestrzeganie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Wedle interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji może być wyłącznie osoba fizyczna. Utrzymywanie pokoju – jeden z głównych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, służący szeroko rozumianemu zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Jednym z celów ONZ jest utworzenie takich warunków, które zapewnią trwały pokój i bezpieczeństwo. Dla zapewnienia tego celu ONZ jest upoważniona do stosowania odpowiednich środków dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i naruszeń pokoju, a także tłumienia aktów agresji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o podjęciu misji pokojowej.

  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Bezpieczeństwo zbiorowe – głównym założeniem idei bezpieczeństwa zbiorowego jest utwierdzenie w przekonaniu, że najskuteczniejszym sposobem odparcia agresji jest podjęcie wspólnych działań przez kilka państw. Teoria bezpieczeństwa zbiorowego opiera się na stwierdzeniu, że powodem konfliktów międzynarodowych i wojen są niepewności oraz zagrożenia łączące się z polityką siły. W świetle tej teorii, państwa, które zobowiązują się do wzajemnej obrony, mogą powstrzymać agresora oraz ukarać go w przypadku naruszenia porządku lub prawa międzynarodowego.

  Dodano: 18.10.2010. 16:49  


  Najnowsze