• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mniej ptaków zimuje w Kielcach

  16.01.2012. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z powodu łagodnej zimy ornitolodzy naliczyli w Kielcach mniej ptaków, niż w poprzednich latach. Największa ciekawostką była obserwacja śnieguł z dalekiej Arktyki. Przyrodnicy odnotowali zwiększenie się liczebności wróbla i mazurka. 

  Koordynator badań Piotr Wilniewczyc z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody powiedział PAP, że brak zimy wpłynął na niższe zagęszczenie paków. Nie było gatunków napływowych, które przylatują do miast, będących ,,wyspami ciepła", gdy panują srogie mrozy. Wcale nie zaobserwowano mew, coraz częściej zimujących w mieście w ostatnich latach.

  Największa ciekawostką była obserwacja dwóch osobników śnieguł - bardzo rzadko pojawiających się u nas ptaków z Arktyki. Ich obecność może świadczyć o tym, że na północy panują duże mrozy.

  Ornitolodzy od lat alarmują, że drastycznie zmniejsza się populacja wróbla w Kielcach, a także w całej Polsce. Podczas tego liczenia w mieście zaobserwowano jednak większą liczebność, zarówno wróbla, jak i jego krewniaka mazurka. Według Wilniewczyca populacja wróbla ,,odbiła się od dna". Może to wynikać z tego, że rok 2011 był dosyć suchy, co wpłynęło na sukces rozrodczy ptaków.

  Wysoce aktywne głosowo i dobrze wykrywalne były dzięcioły. Z rzadszych gatunków zaobserwowano pojedyncze dzięcioły średnie, a także dwa osobniki dzięcioła białoszyjego oraz jeden dzięcioła zielonego. Ornitolog zauważył, że jeszcze nigdy nie zaobserwowano w Kielcach tak dużej różnorodności gatunkowej.

  Charakterystyczne dla tego sezonu zimowego było pozostanie na zimę znacznej liczby szpaków, których łączna liczebność w Kielcach w dniu liczeń dochodziła do 200 osobników. W wyraźnie wyższej liczebności występował kwiczoł i w dość wysokiej kos, który na przestrzeni lat wydaje się sukcesywnie zwiększać poziom liczebności.

   

  Sukcesywny wzrost liczebności wykazuje w dalszym ciągu krzyżówka. Zauważalny jest również niski poziom płochliwości u tego gatunku i żerowanie na trawnikach poza korytami rzecznymi.

  W dwóch miejscach we wschodniej części miasta obserwowano pojedyncze zimujące pustułki. W dzielnicy Białogon zaobserwowano trzy kruki. W rejonie bazarów pojawiła się wrona siwa, która dotychczas w Kielcach nie występowała, gdyż preferuje miasta z dużymi rzekami.

  12. zimowe liczenie ptaków w Kielcach przeprowadzono w grudniu. Wzięło w nim udział 18 obserwatorów. Zdaniem Wilniewczyca prowadzone przez tak długi okres badania są coraz cenniejsze, wynikają z nich bowiem wiarygodne, wieloletnie trendy.

  Zimowe liczenie przeprowadzono także - piąty rok z rzędu - w Kazimierzy Wielkiej. Wynika z niego niski poziom liczebności szeregu gatunków; centrum miasta - inaczej niż w zimy mroźne i śnieżne - nie skupiało większej liczby ptaków.

  Kazimierza względem ostatnich lat utraciła spore tereny zieleni kosztem zabudowy, a wycinka drzew i krzewów silnie zmieniła charakter niektórych miejsc, wcześniej wykorzystywanych jako istotne żerowiska oraz miejsca odpoczynku ptaków. Podczas tegorocznych liczeń zaznaczył się spadek liczebności wróbla, szczególnie w starej części miasta.

  PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Gołębiowska

  agn/ ls/ tot/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Proporcjonalna alokacja próby - polega na losowaniu podprób z poszczególnych warstw tak, że stosunek liczebności każdej podpróby do liczebności całej próby jest równy stosunkowi liczebności danej warstwy w stosunku do liczebności całej populacji generalnej. Dzięki takiemu podejściu otrzymana próba jest automatycznie próbą wyważoną. Wzrost logistyczny liczebności populacji – jeden z typów dynamiki liczebności populacji; zwiększanie się liczebności początkowo z prędkością rosnącą, a następnie malejącą w związku z napotkaniem przez populację oporu środowiska; wzrost liczebności ustaje, gdy zostaje osiągnięty poziom wyznaczony przez pojemność środowiska (zob. przegęszczenie, zasada Alleego, zasada tolerancji ekologicznej Shelforda). Wzrost wykładniczy liczebności populacji – jeden z typów dynamiki liczebności populacji, zjawisko zwiększania się liczebności zgodnie z prawem wzrostu wykładniczego, występujące wówczas, gdy populacja nie napotyka na ograniczenia, np. związane z nadmiernym zagęszczeniem (zob. zasada Alleego) lub oddziaływaniami (interakcjami) międzygatunkowymi.

  Pojemność środowiska – maksymalna liczebność lub zagęszczenie osobników danego gatunku która może zajmować dane środowisko bez naruszania jego równowagi biocenotycznej. Jeśli liczebność populacji zbliża się do pojemności środowiska jej wzrost jest hamowany przez opór środowiska. Wskaźnik Simpsona – wskaźnik różnorodności gatunkowej, stosowany w celu oszacowania różnorodności biologicznej siedlisk. Uwzględnia liczbę gatunków oraz względną liczebność każdego gatunku. Wskaźnik Simpsona określa prawdopodobieństwo wylosowania dwóch osobników należących do tego samego gatunku.

  Krzywa przeżywalności – graficzna ilustracja statystycznych danych dotyczących liczebności populacji, jej struktury wiekowej i śmiertelności w poszczególnych klasach wiekowych. Dane są gromadzone w tabelach przeżywania, zawierających np. określone dla poszczególnych klas wartości liczby osobników dożywających do początku klasy i ich udział w całej populacji, liczbę należących do każdej klasy osobników umierających i wynikający z tych wartości współczynnik śmiertelności. Kształt krzywych przeżywalności wskazuje, jakie strategie życiowe stosują poszczególne gatunki dla przetrwania populacji w ekosystemie. Umożliwiają oszacowanie średniej długości życia osobników i wskazanie okresu występowania największej śmiertelności. Wróblowe (Passeriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Największy rząd ptaków, obejmujący około 5400 gatunków, czyli ponad połowę wszystkich występujących dziś gatunków ptaków. Nazwa rzędu wywodzi się od nazwy wróbla zwyczajnego (zwanego domowym) Passer domesticus. Wielu autorów uważa, że wróblowe wyewoluowały około 75 mln lat temu w środowisku leśnym na południowym kontynencie Gondwanie. Inni badacze, np. Gerald Mayr, uznają jednak za bardziej prawdopodobne, że wróblowe powstały już po wymieraniu kredowym, co miałoby być bardziej zgodne z danymi paleontologicznymi i paleobiogeograficznymi. Przystosowały się do życia w większości siedlisk lądowych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Wśród innych ptaków wyróżniają się charakterystyczną budową podniebienia, krtani oraz stóp.

  Struktury wyznaniowe w Kazimierzy Wielkiej - artykuł zawiera liste kościołów i wspólnot wyznaniowych w Kazimierzy Wielkiej i jej gminie. Największą wspólnotą religijną w mieście i gminie są wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego, drugą pod względem liczebności są Świadkowie Jehowy. Efekt wąskiego gardła (ang. bottleneck – szyjka butelki) – jeden z mechanizmów neutralnych ewolucji. U podłoża efektu wąskiego gardła leży kataklizm, katastrofa (np. choroba, susza, powódź itp.), szczególnie gdy wraz z uprzednim spadkiem entropii w populacji (np. poprzez hierarchizację, uniformizację, odróżnorodnienie, usamopodobnienie, kompresję), mechanizmem przeciwdziałającym jest wcześniejsza egalitaryzacja strukturalna wraz ze wzrostem entropii, różnorodności populacji. Liczebność populacji po katastrofie zmniejsza się, a zatem zmienia się pula genowa populacji (osobniki, które przetrwały kataklizm nie mają wszystkich genów tworzących pulę genową całej populacji, a na pewno nie w tych samych proporcjach). Wąskie gardło powoduje zmniejszenie różnorodności genetycznej oraz zmianę częstotliwości alleli; po wzroście liczebności populacji ze względu na nowe mutacje zwiększa się również jej różnorodność genetyczna. Efektowi temu ulega cała populacja w odróżnieniu od efektu założyciela.

  Miodowody (Indicatoridae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych (Piciformes), obejmująca kilkanaście gatunków ptaków, żyjących w Afryce i południowo-wschodniej Azji.

  Oscylacje i fluktuacje liczebności populacji – zjawiska związane z dynamiką liczebności populacji; skokowe zmiany liczby osobników, oszacowywanej doświadczalnie w warunkach terenowych (zob. np. metodą wielokrotnych złowień) lub określanej metodą modelowania matematycznego, które są obserwowane po wprowadzeniu małych zmian parametrów modeli wzrostu (zob. pojęcie bifurkacji w matematyce). Małe zmiany rozrodczości lub śmiertelności mogą niekiedy wywołać duże zmiany liczebności populacji, o charakterze okresowym (cykliczne) lub wahań przypadkowych (zob. chaos deterministyczny).

  Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach. Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach powstało w 1979 roku jako Muzeum Zabawkarstwa. Posiada ogromną kolekcję zabawek zarówno historycznych, jak i współczesnych. Mieści się w Kielcach przy placu Wolności 2. Jest to jedna z nielicznych i największa tego typu placówka w Polsce. Kolekcje zabawek można oglądać także w Miejskim Muzeum Zabawek w Karpaczu, Muzeum Zabawek „Bajka” w Kudowie-Zdroju i w Muzeum Zabawek „Bajka” w Krynicy-Zdroju.

  Krzywa liczebności jest jedną z form graficznej prezentacji rozkładu cechy statystycznej. Krzywą liczebności tworzymy w taki sam sposób, jak wielobok liczebności, z tym wyjątkiem, że zamiast łamaną, punkty na wykresie łączymy łagodnie przebiegającą krzywą. Brodacze (Capitonidae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych, obejmująca kilkadziesiąt gatunków ptaków, żyjących w tropikalnych regionach Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

  Dipodomys elator – gatunek gryzonia z rodziny szczuroskoczkowatych. Występuje na terenie Stanów Zjednoczonych – przede wszystkim w północnym i centralnym Teksasie oraz w Oklahomie. Liczebność gatunku osiąga około 1000 osobników. Badania przeprowadzone w latach 80. i 90. XX wieku stwierdziły stopniowy spadek liczebności gryzonia. Prawo Olsona - wraz ze wzrostem liczebności grupy pogarsza się jej wydajność, zwiększanie liczby członków obniża możliwość osiągnięcia celu, chyba że dokonamy podziału na grupy zadaniowe (wtedy możliwość osiągnięcia wyznaczonych zadań wydatnie się zwiększa), zwiększanie liczby członków zmniejsza jednolitość grupy, w dużych grupach obniża się częstość i jakość komunikacji.

  Dodano: 16.01.2012. 07:47  


  Najnowsze