• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowe Centrum Badań Bałtyckich powstanie w Gdyni

  05.07.2011. 03:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Edukacja na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku i ochrona środowiska morskiego, to niektóre dziedziny działalności Narodowego Centrum Badań Bałtyckich (NCBB), które powstanie w Gdyni. Porozumienie w sprawie jego powołania zostanie podpisane 5 lipca.

  "To ważna i bardzo potrzebna inicjatywa. Działania instytucji naukowych i uczelni zajmujących się kształceniem oraz badaniami związanymi z morzem () w ramach Narodowego Centrum Badań Bałtyckich pomogą w zdobywaniu unijnych funduszy na prowadzenie badań dotyczących ochrony i zrównoważonego rozwoju Bałtyku" - wyjaśnia rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek.

  Jego zdaniem, dzisiaj bardzo istotna jest praca nad zwiększeniem innowacyjności gospodarki morskiej. "Mam nadzieję, że NCBB ułatwi wdrożenie wielu nowych programów" - podkreśla prof. Lammek.

  Inicjatorem powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich jest Uniwersytet Gdański oraz miasto Gdynia, która propaguje rozwój kształcenia i badań związanych z morzem.

  Centrum, integrując instytucje naukowe i naukowo-dydaktyczne, będzie działać na polu nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej.

  "Ten unikalny w skali kraju projekt ukierunkowany będzie na poszukiwanie i tworzenie nowych dróg współpracy nauki i uczelni akademickich z lokalnym samorządem, administracją państwową i innowacyjnym biznesem w celu skutecznej realizacji założeń polityki morskiej naszego kraju" - informuje rzecznik UG Beata Czechowska-Derkacz.

  Centrum wzmocni potencjał polskich instytucji naukowych przy występowaniu o duże projekty naukowo-badawcze oraz infrastrukturalne w ramach programów polskich i międzynarodowych.

  Formą prawną przyszłego NCBB będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Jest to nowe rozwiązanie w dziedzinie badań i edukacji morskiej. Udziałowcami spółki będą: Miasto Gdynia, Uniwersytet Gdański, Instytut Morski w Gdańsku Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Morska w Szczecinie.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jerzy Szkutnik (ur. 3 lutego 1948 w Kowarach) – profesor nauk technicznych na Politechnice Częstochowskiej, członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, członek Grupy Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przewodniczący Rady na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Instytut Kolejnictwa (dawniej Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa oraz Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa) – instytut badawczy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej instytut badawczy związany z kolejnictwem, powołany w wyniku przekształcenia Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa z dniem 26 kwietnia 2010. Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe na Grochowie przy ul. Józefa Chłopickiego 50.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Szkoła Morska w Gdyni – niepubliczna szkoła policealna powstała w Gdyni w roku 1998 z połączenia dwóch ośrodków szkoleniowych, Morskiego Ośrodka Szkoleniowego "M&N" założonego 25 lutego 1993 i "AGMOR" Morskiego Centrum Szkolenia powstałego 11 marca 1996 roku. Ośrodek kształci marynarzy i oficerów statków morskich o profilu mechanicznym, nawigacyjnym i elektrycznym oraz pracowników gospodarki morskiej a także prowadzi kursy specjalistyczne. Szkoła jest członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Polskiego Forum Przemysłów Morskich, Ligi Morskiej i Rzecznej i Partnerstwa dla Morza. Od lipca 1998 Szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń o profilu morskim. W sierpniu 2008 Krajowa Izba Gospodarki Morskiej nagrodziła Szkołę Bursztynowym Jajem. GeoPlanet (Centrum Badań Ziemi i Planet) – konsorcjum naukowe powołane w celu integracji badań związanych z Ziemią prowadzonych na terenie Polski. Dalsza tematyka działań ma dotyczyć również innych planet. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytutów Polskiej Akademii Nauk

  "Nauka i naukoznawstwo" ("Science and Science of Science", "Наука та наукознавство") - międzynarodowe czasopismo, który wydaje z 1993 roku Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa NAN Ukrainy. Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego (COM-DKM) – stacjonująca w Gdyni jednostka dowodzenia taktycznego Marynarki Wojennej podległa Dowódcy Marynarki Wojennej. COM-DKM jest odpowiedzialne za planowanie, dowodzenie i koordynację działań wszystkich jednostek Marynarki Wojennej wykonujących zadania na morzu, w powietrzu i na lądzie, koordynację działań sił wydzielonych do operacji pokojowych i reagowania kryzysowego oraz za pełnienie Dyżurnej Służby Operacyjnej Marynarki Wojennej. Centrum współpracuje z innymi niż militarne organy państwa w zakresie ratownictwa morskiego, reagowania kryzysowego oraz kontroli żeglugi morskiej.

  Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo" – ogród botaniczny działający na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Marszewie w Gdyni. Zezwolenie na działalność tej placówki wydane zostało 4 sierpnia 2010 roku. Ogród wyznaczony został na powierzchni 49,69 ha. Koncepcja ogrodu opracowana została na zlecenie Nadleśnictwa Gdańsk przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Z licznych kolekcji tematycznych roślin, jako pierwszy powstał sad starych odmian drzew owocowych. W młodej placówce bezpłatnie realizowana jest edukacja przyrodnicza na leśnej ścieżce przyrodniczej i w interaktywnej sali edukacyjnej.

  Europejskie Centrum Solidarności – instytucja z siedzibą w Gdańsku, powołana na podstawie umowy z dnia 8 listopada 2007 w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności zawartej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, Miastem Gdańsk, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.

  Instytut Morski w Gdańsku – jednostka naukowo-badawcza resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Placówka wykonuje prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe: m.in. zajmuje się modernizacją i eksploatacją portów, oceanografią operacyjną, czy problematyką zagospodarowania regionu nadmorskiego. Misją Instytutu jest dbałość o zachowanie wartości morza i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki morskiej. Instytut opracowuje studia wykonalności i eksperyzy oraz udziela konsultacji w zakresie: hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, ochrony środowiska (badania chemiczne i biologiczne), transportu, logistyki, zagospodarowania przestrzennego regionu nadmorskiego, modernizacji i eksploatacji portów, żeglugi śródlądowej, turystyki, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, elektroniki morskiej, a także tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych. W ramach instytutu funkcjonują nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria (w tym Akredytowane Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska posiadające Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji). Jednostka posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy RV IMOR - typu katamaran, który stanowi pływające, specjalistyczne laboratorium morskie, przeznaczone do wykonywania kompleksowych usług badawczych w płytkowodnej strefie przybrzeżnej w oparciu o najnowocześniejsze technologie badawcze. Dyrektorem instytutu jest dr Kazimierz Szefler (od 2010).

  Dodano: 05.07.2011. 03:47  


  Najnowsze