• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naturalne siedliska Europy zagrożone

  06.03.2013. 23:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zmiana klimatu, intensywne uprawy i rozlewanie się skupisk miejskich wywierają coraz większą presję na parki przyrodnicze i różnorodność biologiczną Europy. Środowisko naturalne jest u kresu wytrzymałości, a utrata siedlisk już teraz grozi wyginięciem wielu gatunków.

  Parki przyrodnicze pełnią kluczową rolę w ochronie europejskiej bioróżnorodności, która w zamian przynosi nam korzyści ekonomiczne, środowiskowe, zdrowotne i kulturowe. Zmiana klimatu i działalność przemysłowa zagrażają europejskim siedliskom, co oznacza, że specjalnie chronione obszary także poddawane są presjom środowiskowym. Na obszarach tych pilnie potrzebne jest monitorowanie zmian, dostosowanie strategii zarządzania oraz wprowadzanie elastycznych rozwiązań w odpowiedzi na nowe wyzwania.

  Strefy korowe i kontrolowane strefy naturalne w parkach narodowych lub na terenach mających znaczenie dla Wspólnoty (SCI) w ramach sieci Natura 2000 zostały ustanowione, aby powstrzymać utratę bioróżnorodności poprzez udostępnienie obszarów siedliskowych ważnym grupom gatunków oraz ich ochronę. Zmiana klimatu stanie się w nadchodzących dziesięcioleciach kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na siedliska i ich jakość. Agencje ochrony przyrody będą zatem potrzebowały nowych narzędzi, aby monitorować zachodzące zmiany i móc oferować nowe elastyczne rozwiązania.

  Projekt Habit Change, realizowany pod przewodnictwem Instytutu Ekologicznego Rozwoju Miejskiego i Regionalnego im. Leibniza (IOER) w Dreźnie, będzie dotyczył adaptacyjnego zarządzania obszarami chronionymi w Europie Środkowej i Wschodniej, które mogą ucierpieć na skutek zmiany klimatu. Główne cele projektu to ocena, ulepszenie i adaptacja istniejących strategii zarządzania i ochrony w obszarach chronionych, tak aby pozwalały one proaktywnie reagować na prawdopodobne następstwa zmiany klimatu zagrażające kondycji i różnorodności siedlisk.

  Będące przedmiotem projektu obszary chronione funkcjonują jako parki narodowe, rezerwaty biosfery lub parki przyrodnicze obejmujące obszary mokradeł, lasów, łąk lub gór. Siedliska i gatunki znajdujące się w tych rezerwatach wydają się być bardzo podatne na skutki zmiany klimatu, a tym samym stanowią idealny obiekt badań prowadzonych w ramach projektu. Uczestnicy inicjatywy Habitat Change będą monitorowali zmiany klimatu i użytkowania gruntów przy pomocy systemów obserwacji Ziemi (EOS). Uzyskane w ten sposób dane pozwolą na modelowanie skutków zmian klimatycznych oraz analizowanie scenariuszy i ocenę ryzyka. Na tej podstawie opracowane zostaną wytyczne i narzędzia planów zarządzania adaptacyjnego (CAPM).

  W ostatniej fazie projektu przygotowane zostaną informacje, wytyczne i narzędzia umożliwiające ochronę oraz wzmocnienie różnorodności biologicznej na poziomie siedlisk i gatunków. Powstaną ponadto zalecenia i wskazówki dotyczące zarządzania parkami przyrodniczymi oraz internetowe narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji.

  Ani siedliska, ani zmiany klimatu nie respektują granic państwowych. Potrzeba prowadzenia międzynarodowych badań porównawczych z zakresu ochrony przyrody jest od dawna podkreślana przez wiele osób działających w tej dziedzinie - naukowców, urzędników państwowych, zarządców obszarów chronionych oraz członków organizacji pozarządowych. Tylko ponadnarodowa strategia pozwoli z powodzeniem stawić czoło wyzwaniom, jakie niesie ze sobą wpływ zmiany klimatu na stan siedlisk. Współpraca międzynarodowa umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących specyficznych rodzajów zagrożeń. Dlatego odgrywa ona niezwykle istotną rolę we wszystkich aspektach zarządzania obszarami chronionymi, umożliwiając pielęgnowanie i ochronę wspólnego dziedzictwa naturalnego Europy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Audyt środowiskowy – oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska. Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu. Opór wobec zmiany, będąc naturalną reakcją pracownika, jest jednym ze źródeł spowalniania lub odporności na zmiany przeprowadzane w organizacji. Dlatego jest uwzględniany w procesie zarządzania zmianą.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu. Właściwy stan ochrony - pojęcie używane w ochronie przyrody w Unii Europejskiej, w tym szczególnie w ochronie obszarów Natura 2000 Stan siedliska przyrodniczego, przy którym naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie ochrony.

  MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips. Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.

  Projekt Baltex (ang. The Baltic Sea Experiment) – rozpoczęty w 1992 roku projekt badający zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi oraz jakość powietrza i wody w rejonie Morza Bałtyckiego. Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.

  Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  ISO 31000 – standardy zarządzania ryzykiem ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2009 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem i ma na celu zastąpienie obecnych standardów, metodologii i modeli, które różnią się między sobą w zależności od branży, tematu i regionu. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.

  System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji. Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Dodano: 06.03.2013. 23:49  


  Najnowsze