• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy nakreślają mapę koralowców i ich czynników stresu

  06.09.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców opracował mapę koralowców na świecie i ich czynników stresu. Wyniki badań zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE wniosą wkład w starania naukowe zmierzające do ochrony raf koralowych o największym, kluczowym znaczeniu dla równowagi środowiskowej na Ziemi. Zespół twierdzi, że będzie można to osiągnąć przede wszystkim poprzez identyfikację systemów raf, w których bioróżnorodność jest wysoka a stres niski oraz poprzez wyszukiwanie ekosystemów, w których zarządzanie ma największe szanse powodzenia.

  Eksperci z Systemu Informacji o Rafach Koralowych (CoRIS) przy Narodowej Służbie Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA) w USA twierdzą, że wiele siedlisk koralowców niszczeje, a około 10% wszystkich raf koralowych zostało zniszczonych bezpowrotnie. Szacunki Grupy Zadaniowej ds. Raf Koralowych w USA wskazują również, że 30% jest w stanie krytycznym i może zginąć do 2030 r. Brak kontroli nad czynnikami stresu oddziałującymi na te tętniące życiem struktury podwodne spowoduje wyginięcie 60% raf koralowych na świecie do 2050 r.

  W toku ostatnich badań naukowcy zidentyfikowali następujące, kluczowe czynniki stresu, które pozostają poza kontrolą zarządzania ekosystemami: promieniowanie ultrafioletowe, temperatura powierzchniowa i równikowa strefa ciszy. Wskazują, że można kontrolować oddziaływania człowieka, które nasila stres związany z promieniowaniem. Lokalizacja obszarów chronionych, które są wybierane przez organy zarządzające, to kolejny czynnik podlegający kontroli.

  Na mapie zaznaczono promieniowanie ultrafioletowe, wysokie temperatury, systemy pogodowe i sedymentację oraz czynniki redukujące stres, takie jak dynamika pływów i zmienność temperatury.

  "Rafy koralowe na świecie są pod presją rozmaitych czynników, takich jak wyższe temperatury, sedymentacja i działalność człowieka jak na przykład rybołówstwo czy rozwój strefy nadbrzeżnej" - wyjaśnia autor naczelny Joseph M. Maina, doktorant z Uniwersytetu Macquarie w Australii i członek Wildlife Conservation Society (WCS) z siedzibą w USA. "Kluczem do skutecznej identyfikacji miejsc, w których działania podejmowane na rzecz ochrony mają największe szanse powodzenia jest wyszukiwanie raf o wysokim stopniu bioróżnorodności i niskim poziomie stresu."

  W swoich pracach naukowcy wykorzystali ogólnodostępne dane z satelitów i z gałęzi matematyki, którą eksperci nazywają logiką rozmytą. Logika rozmyta jest w stanie poradzić sobie z niekompletnymi danymi na temat fizjologii koralowców i interakcji koralowce-środowisko.

  Naukowcy podzielili systemy raf koralowych na świecie na klastry według sumy stopni ekspozycji na stres oraz czynników podnoszących i obniżających ten stres.

  Zespół twierdzi, że wysoki poziom stresu związanego z promieniowaniem, w tym schematy pogodowe równikowej strefy ciszy z niewielkim wiatrem oraz niewiele czynników redukujących stres, takich jak zmienność temperatury i amplituda pływów, charakteryzują pierwszy klaster regionów koralowych: Południowo-Wschodnia Azja, Mikronezja, wschodni Pacyfik i środkowy Ocean Indyjski. Naukowcy dodają, że koralowce w wodach przybrzeżnych Bliskiego Wschodu i Zachodniej Australii również należą do tego klastra, gdyż obydwa regiony mają wysokie noty opisujące wzmacnianie wielu czynników stresu, takich jak fitoplankton czy sedymentacja.

  Klaster numer 2 obejmuje regiony o poziomie ekspozycji od umiarkowanego do wysokiego oraz o wysokim poziomie czynników redukujących, jak między innymi zmienność temperatury i wysokie pływy. W tym klastrze znalazła się Wielka Rafa Koralowa, środkowy Pacyfik, Polinezja, zachodni Ocean Indyjski i Karaiby.

  Wypowiadając się na temat badań dr Tim McClanahan, starszy działacz ruchu na rzecz ochrony przyrody WCS oraz kierownik programu badań i ochrony raf koralowych z ramienia WCS, stwierdził: "W przypadku łącznego wystąpienia stresu związanego z promieniowaniem i intensywnego rybołówstwa, rafy mają niewielkie szanse na przetrwanie anomalii związanych ze zmianami klimatu, ponieważ obydwa te czynniki działają przeciwko przetrwaniu koralowców, które stanowią podstawę ekosystemu raf koralowych."

  Odkrycia mogą być wykorzystane przez ekspertów do opracowania strategii zarządzania, które obejmowałyby działania, takie jak ograniczenia połowów, zalesianie nadbrzeżnych działów wodnych wspomagających zdrowie systemów koralowców oraz zarządzanie działami wodnymi poprzez lepsze praktyki rolne.

  "Badania dostarczają zarządcom parków i ekosystemów morskich plan do przestrzennego zarządzania skutecznością ochrony i zrównoważenia" - mówi dr Caleb McClennen, dyrektor programu morskiego WCS. "Informacje pomogą wypracować skuteczniejsze strategie ochrony koralowców przed zmianami klimatu i udoskonalić zarządzanie systemami koralowców na skalę globalną."

  Wkład w badania wnieśli eksperci z Holandii, USA i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem. Odporność roślin na czynniki środowiskowe – mechanizmy obronne pozwalające przetrwać roślinom w warunkach stresu. Odporność na stres może mieć charakter konstytutywny albo indukowany. W pierwszym przypadku mechanizmy obronne występują trwale przez całe życie rośliny. Odporność indukowana to zespół mechanizmów obronnych pojawiających się na skutek działania czynnika stresowego, stresora. Osobowość typu A, WZA (wzór zachowania A), zachowanie typu A to typ osobowości, charakteryzującej się wysokim poziomem stresu, wywołanym presją czasu, tendencją do zachowań rywalizacyjnych, wysokim poziomem ambicji, agresywnością i wrogością wobec innych. Osoba z WZA postrzega otoczenie jako zagrażające i żyje w nieustannej reakcji alarmowej (fazie stresu). W kategoriach psychologicznych konstruktów teoretycznych WZA charakteryzuje neurotyczna ekstrawersja (EPQ-R) i niski poziom ugodowości (NEO-FFI).

  Białka szoku cieplnego (HSP – ang. Heat shock proteins) – grupa białek, których ekspresja wzrasta, kiedy komórki są narażone na działanie czynników stresowych, m.in. podwyższonej temperatury, ale również niskiej temperatury, stresu solnego, osmotycznego i metali ciężkich. Produkcja HSP może wzrastać także w odpowiedzi na infekcje, zapalenie, działanie toksyn, promieniowanie UV, głodzenie, niedotlenienie itp. Część HSP jest produkowana w komórce cały czas. Zarządzanie strategiczne – to proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów. Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego".

  Zarządzanie ciągłością działania (ang. Business Continuity Management, BCM) jest to zbiór działań jakie podejmuje organizacja w celu zapewnienia klientom, dostawcom i regulatorom dostępności jej krytycznych funkcji biznesowych (do których ten dostęp mieć powinni) w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zarządzanie ciągłością działania nie jest procesem realizowanym w czasie katastrofy lecz odnosi się do czynności wykonywanych codziennie, mających na celu zapobieganie (ograniczanie ryzyka) wystąpienia sytuacji awaryjnej oraz utrzymywaniu gotowości do natychmiastowej reakcji gdyby takowa zaistniała. System zarządzania należnościami (ang. Account Receivable Management System, A.R.M.S.) - jest systemem informatycznym mającym na celu skuteczne wspomaganie przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Systemy takie dopełniają swoim działaniem systemy finansowo-księgowe, ERP, CRM. Głównym celem takiego systemu jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Najczęstszym miejscem zastosowania takich systemów są przedsiębiorstwa, które charakteryzuje duży wolumen sprzedaży i duże saldo kredytu kupieckiego oraz związane z tym problemy finansowe i organizacyjne.

  Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (dynamic business process management – dynamic BPM) – zarządzanie pozwalające na odpowiednio szybką (dla czynników krytycznych praktycznie natychmiastową) odpowiedź na zmieniające się istotne warunki działania (wewnętrzne lub zewnętrzne) oraz zindywidualizowane wymagania klientów, w oparciu o adaptacje procesów realizowane w czasie wykonywania procesów przez ich bezpośrednich wykonawców posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy przedsiębiorstwa. Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi jest rozszerzeniem klasycznego (statycznego) zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w kierunku organizacji uczącej się, zgodnie z 3 poniższymi zasadami:

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.

  Zarządca nieruchomościami – osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (według UGN Art. 184 p.2). Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

  Puchar Neptuna (Cliona patera) – gatunek gąbki (Porifera) występujący w regionie tropikalnym Oceanu Indyjskiego. Jest to jeden z największych przedstawicieli swojego typu; jego wysokość wynosi 150 cm, a średnica 80 cm. Nazwa gatunku pochodzi od kształtu zwierzęcia, przypominającego kielich. Puchar Neptuna żyje w głębokich niejednokrotnie jamach w skałach wapiennych oraz rafach koralowych. Jamy te gąbka tworzy, rozpuszczając za pomocą związków chemicznych wapień lub wapienne szkielety koralowców. Puchar Neptuna drąży podobnie również muszle mięczaków. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Dodano: 06.09.2011. 18:17  


  Najnowsze