• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy ostrzegają o sytuacji ryb

  23.02.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że połowy tuńczyka i podobnych gatunków od wczesnych lat 60. XX w. doprowadziły do spadku populacji tej ryby o około 60%. Badania zaprezentowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences zostały dofinansowane z projektu METAOCEANS (Wyjaśnianie struktury i funkcjonowania ekosystemów morskich na podstawie syntezy i porównań), który otrzymał stypendium Marie Curie w ramach programu szkoleń początkujących naukowców (EST) o wartości 2,23 mln EUR z budżetu Szóstego Programu Ramowego (6PR). Wyniki przynoszą ostrzeżenie, kładąc nacisk na nadmierną eksploatację kilku gatunków ryb, zwłaszcza na wyeksploatowanie populacji tuńczyka do granic równowagi.

  Naukowcy z Hiszpanii, Kanady, Wlk. Brytanii i Włoch ustalili, że tuńczyk z zimnych wód jest gatunkiem, który najdotkliwiej odczuł eksploatację, gdyż dane wskazują na 80% spadek jego liczebności. Atlantycki i południowy tuńczyk błękitnopłetwy należą do grupy, która osiąga duże rozmiary, długo żyje i ma znaczącą wartość ekonomiczną.

  Inny gatunek - makrela - również odczuł wpływ na swoją liczebność. Mimo że jest mniejsza i krócej żyje, makrela wpisuje się w coraz silniejszy i budzący niepokój trend. Odkrycia dokonane w toku badań sugerują, że rybołówstwo nie zna granic - niezależnie od tego czy małe czy duże, wszystkie gatunki są zagrożone.

  "Wyniki badań, które opierają się na kompilacji precyzyjniejszych szacunków, pokazują, że sytuacja globalna populacji tuńczyka różni się od wcześniejszych, posępniejszych interpretacji" - wyjaśnia autorka naczelna María José Juan-Jordá z Uniwersytetu A Coru?a w Hiszpanii.

  W ramach wcześniejszych badań, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature w 2003 r., odkryto, że populacja ryb pelagicznych, w tym tuńczyka, skurczyła się w ubiegłym stuleciu o 90%. Doktorantka Juan-Jordá zauważyła, że "pojawiły się niepokojące czynniki, z którymi muszą uporać się regionalne organizacje rybackie, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość na tych łowiskach".

  Autorzy badań wskazują, że zarządzanie populacjami tuńczyka może być rentownym rozwiązaniem. Aczkolwiek naukowiec z Uniwersytetu Simona Frasera (Kanada), Nicholas Dulvy, współautor raportu z badań, dodaje: "[...] w przypadku niektórych gatunków zarządzanie połowami wymaga wsparcia. Te o najwyższej wartości ekonomicznej są najbardziej wyeksploatowane. Nadal najwyraźniej są ludzie, którzy odnoszą korzyści ekonomiczne z nielegalnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego - przypadek wykraczania międzynarodowego handlu poza międzynarodowe regulacje połowowe, które zazwyczaj są skuteczne."

  Juan-Jordá zauważa: "Organizacje zarządzające połowami muszą przeznaczać swoje zasoby nie tylko na zarządzanie gatunkami o wysokiej wartości, jak duży tuńczyk, ale również gatunkami o niższej wartości ekonomicznej, które są istotne, bowiem są źródłem białka dla wielu krajów rozwijających się."

  Odkrycia sugerują, że zwiększanie zaciągów może być ryzykownym działaniem, a wszelkie globalne działania połowowe muszą być prowadzone z najwyższą ostrożnością, gdyż zapotrzebowanie nieustannie rośnie.

  "Z tego względu każdy musi skupić się obecnie na tworzeniu prawdziwej przyszłości dla tych populacji i łowisk, które od niego zależą" - podkreśla autor, Iago Mosqueira, naukowiec zajmujący się rybołówstwem ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Ispra we Włoszech.

  Wypowiadając się na temat tego, co należy zrobić, aby zapewnić równowagę gatunków, współautor profesor Juan Freire z Uniwersytetu A Coru?a, stwierdził: "Poważne wysiłki i skuteczne działanie są nieodzowne dla ograniczenia zbyt intensywnych połowów globalnych, odbudowy nadmiernie wyeksploatowanych populacji i regulacji handlu, które im zagrażają. Dopiero wówczas możemy zagwarantować większe połowy, stabilne zyski i ograniczenie naszego oddziaływania na ekosystemy morskie."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tuńczyk pospolity, tuńczyk, tuńczyk błękitnopłetwy, tuńczyk błękitny, tuńczyk czerwony, tuńczyk niebieskopłetwy, tuńczyk zwykły, ton, tuńczyk północny (Thunnus thynnus) – gatunek morskiej, wędrownej ryby z rodziny makrelowatych (Scombridae), spędzającej zimę w morzach subtropikalnych, a latem wędrującej do wód zimniejszych. Do osiągnięcia masy ciała około 45 kg wędruje w ogromnych ławicach. Większe ryby tworzą małe stada, a całkiem duże osobniki żyją przeważnie samotnie. Tuńczyki błękitnopłetwe z północnego Atlantyku, Oceanu Spokojnego i Indyjskiego klasyfikowane są czasami jako oddzielne gatunki lub podgatunki, jednak różnice pomiędzy nimi są bardzo nieznaczne. Tuńczyk błękitnopłetwy jest największym gatunkiem tuńczyka – osiąga do 700 kg. Mięso tuńczyka błękitnopłetwego jest pośród wszystkich innych gatunków tuńczyków najbardziej cenione przez smakoszy. World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Krzywa przeżywalności – graficzna ilustracja statystycznych danych dotyczących liczebności populacji, jej struktury wiekowej i śmiertelności w poszczególnych klasach wiekowych. Dane są gromadzone w tabelach przeżywania, zawierających np. określone dla poszczególnych klas wartości liczby osobników dożywających do początku klasy i ich udział w całej populacji, liczbę należących do każdej klasy osobników umierających i wynikający z tych wartości współczynnik śmiertelności. Kształt krzywych przeżywalności wskazuje, jakie strategie życiowe stosują poszczególne gatunki dla przetrwania populacji w ekosystemie. Umożliwiają oszacowanie średniej długości życia osobników i wskazanie okresu występowania największej śmiertelności.

  Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.

  P2ware Planner Suite jest oprogramowaniem do zarządzania projektami stworzonym przez firmę P2ware i działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspomagania kierowników projektu w zarządzaniu projektami i programami. Lista funkcjonalności obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie budżetem, zarządzanie i przydzielanie zasobów do zadań, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, śledzenie postępu projektu, automatyczne tworzenie raportów, planowanie oparte na produktach, analiza ścieżki i łańcucha krytycznego czy też metoda wartości wypracowanej. Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) – pomocny w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dodano: 23.02.2012. 16:49  


  Najnowsze