• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa inicjatywa biogospodarcza w Finlandii ma wspierać MŚP

  24.01.2013. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Biogospodarka rozwija się w bezprecedensowym tempie, a popyt na nowe usługi i wydajniejsze narzędzia wspomagające przedsiębiorstwa z tej branży nieustannie rośnie. Dlatego też zasadniczego znaczenia nabiera potrzeba zarządzania informacjami biologicznymi, aby dotrzymać kroku zapotrzebowaniu i nowym pomysłom. Wskazują na to wyraźnie najnowsze dane, które ujawniają, że wartość globalnego rynku bioinformatycznego ma przekroczyć w przyszłym roku 4,5 mld EUR. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Tekes - Fińska Agencja Finansowania Technologii i Innowacji - opracowała koncepcję ukierunkowaną na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Jej przedmiotem jest budowanie nowej branży zarządzania informacjami biologicznymi.

  Program BioIT (Rozwiązania na rzecz informacji biologicznych) dysponuje budżetem 10 mln EUR z czego 6,5 mln pochodzi ze środków Tekes, a pozostałą część wnoszą przedsiębiorstwa z branży. Projekt będzie realizowany przez 2 lata. W jego ramach wspierane będą strategiczne obszary, takie jak wspomaganie rozwoju i umiędzynaradawiania MŚP poprzez łączenie opracowywania rozwiązań cyfrowych i usługowych z witalnością takich obszarów tematycznych jak współpraca, zdrowie, biogospodarka oparta na wiedzy (KBBE) oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).

  Przedsięwzięcie ma także zbudować nową wartość w ramach sieci i współpracy w biotechnologii oraz TIK. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów - biologów, genetyków i ekologów - w połączeniu z kompetencjami TIK, będzie mieć zatem kluczowe znaczenie. W branży funkcjonuje już 40 wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i spodziewane są dalsze możliwości rozwoju oraz odświeżenia zarówno dla nowych podmiotów, jak i tych o ugruntowanej pozycji.

  Program obejmuje takie obszary jak opracowywanie farmaceutyków, co wymaga obszernej wiedzy o biologicznych korzeniach chorób. To dziedzina, w której rozwój wysokowydajnych systemów przetwarzania danych stwarza możliwości dla MŚP w branżach farmaceutycznej i diagnostycznej. Podobnie w przemyśle spożywczym, wiedza z zakresu dietetyki może pomóc w opracowywaniu zdrowszych i bezpieczniejszych produktów spożywczych. Co więcej, wiedza zgromadzona w biosektorze może pomóc w wypracowaniu rozwiązań problemów środowiskowych, dotyczących między innymi jakości powietrza, gleby i wody.

  Menedżer programu Tekes, Teppo Tuomikoski, powiedział: "Zgodnie ze strategią agencji Tekes, program jest katalizatorem nowych przedsiębiorstw i wspomaga transformację branż. Program, podobnie jak jego odbiorcy, jest elastyczny i opiera się w dużej mierze na sieciowaniu".

  UE postrzega sektor nauk biologicznych i biotechnologię jako ważne obszary rozwoju, a Komisja Europejska działa na rzecz interesów - zarówno akademickich jak i komercyjnych - tego sektora na całym świecie. W ubiegłym roku Komisja Europejska wdrożyła strategię i plan działania na rzecz budowania silnej biogospodarki, aby wspomóc funkcjonowanie Europy w jej własnych granicach, zapewniając zrównoważoną eksploatację zasobów biologicznych, a przez to umożliwiając produkowanie więcej z mniej.

  Zgodnie z tym w planie działania przewidziano systematyczne konferencje interesariuszy z sektora biogospodarki. W lutym Komisja Europejska we współpracy z prezydencją irlandzką zorganizuje 2. konferencje interesariuszy pt. "Biogospodarka w UE - osiągnięcia i kierunki na przyszłość". Cel to zadbanie o miejsce dla rozwoju biogospodarki wśród priorytetów programu europejskiego i ewaluacja dotychczasowych postępów w odniesieniu do zaproponowanego planu działania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki. Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprises) – dokument wskazujący obszary, w których Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące powinny podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.


  Program SRP (Stabilizacja. Restrukturyzacja. Prywatyzacja) - jedna z form przekształceń struktury własnościowej. Na całokształt tej struktury, poza programem SRP, składały się: prywatyzacja (kapitałowa, bezpośrednia, likwidacyjna), Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP), program komercjalizacji przedsiębiorst państwowych, prywatyzacja założycielska oraz reprywatyzacja. Program SRP jest uzupełnieniem prywatyzacji kapitałowej, likwidacyjnej i powszechnej. Dotyczy głównie przedsiębiorstw w złej sytuacji finansowej, które nie rokują na przetrwanie w realiach gospodarki wolnorynkowej. Stabilizacja oznacza wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Resktrukturyzacja polega na wprowadzeniu zmian w zarządzaniu i finansach w celu wprowadzenia przedsiębiorstwa na ścieżkę rozwoju. Powinna objąć zarówno aktywa trwałe, obrotowe, infrastrukturę jak i procesy zarządzania i kontrolę jakości. Program ten miał być realizowany przez spółki inwestycyjne tworzone przez EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wraz z polskimi bankami. Udziałowcami tych spółek może być także skarb państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pierwsza tego typu spółka powstała w I kwartale 1997 r. Tworzenie takich spółek inwestycyjnych jest dla EBOiR sposobem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego w Polsce. Skala prywatyzacji realizowana w tym trybie okazała się jednak znikoma. Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki.

  Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych.

  program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach.

  Program Fast Track Actions - program przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 kwietnia 2008; liderem programu jest Riccardo Petrella; program przedstawia propozycje zmian w prawie unijnym, które ograniczają zbędne obciążenia administracyjne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; program ma na celu obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw i usprawnienie ich funkcjonowania. Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Dodano: 24.01.2013. 16:37  


  Najnowsze