• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy projekt unijny bada ewolucję różnorodności

  25.07.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W jaki sposób organizmy ewoluują i adaptują się do nowych środowisk? Dr Henrique Teotónio z Instituto Gulbenkian de Ci?ncia (IGC) w Portugalii spróbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie, korzystając z grantu w wysokości 1,8 mln EUR przyznanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN).

  Naukowcy sklasyfikowali już oficjalnie około 2 milionów gatunków na całym świecie, a kolejne miliony czekają jeszcze na odkrycie. Znaczna część tej zdumiewającej różnorodności pojawia się, kiedy gatunki różnicują się i adaptują do nowych środowisk. Grant ERBN pozwoli dr Teotónio i jego zespołowi spędzić pięć lat nad zgłębianiem genetycznych podstaw ewolucji.

  W jego laboratorium w Lizbonie zamieszkuje wiele eksperymentalnych populacji malutkiego nicienia o nazwie Caenorhabditis elegans. "Będziemy badać około 90 różnych populacji nicieni, których środowiska hodowlane, podobnie jak życie płciowe, będą odmienne, aby analizować ich fenotypy (np. płodność samców, rozmiary ciała, zdolność uczenia się, odporność na zmiany) i następnie powiązać je ze strukturami genetycznymi oraz zmianami, które towarzyszą adaptacji" - wyjaśnia dr Teotónio.

  "W sumie planujemy zbadać ponad 10.000 fenotypów i przeanalizować około miliona genotypów (genetyczny skład komórki)."

  Według dr Teotónio, system, który zbudował wraz ze swoim zespołem w IGC jest unikalny i żadne inne laboratorium nie przeprowadza doświadczeń ewolucyjnych na materiale źródłowym tej samej jakości (tj. populacjach C. elegans) ani nie stosuje zintegrowanego podejścia w takim samym zakresie.

  "Mamy nadzieję przedstawić odkrycia, które będą miały duży wpływ na biologię ewolucyjną, jak również pogłębią wiedzę na temat bioróżnorodności" - stwierdza dr Teotónio.

  Dr Teotónio (37 lat) studiował biologię na Uniwersytecie w Lizbonie, a doktorat uzyskał na Uniwersytecie Kalifornijskim w USA. Prowadził następnie projekty badawcze na Uniwersytecie Cambridge, (Wlk. Brytania), na Uniwersytecie Princeton (USA) oraz na Uniwersytecie stanu Oregon (USA) zanim wrócił do swojej ojczystej Portugalii w 2003 r. i objął stanowisko Kierownika Działu Badań Naukowych w IGC.

  Nie jest jednak jedyną osobą korzystającą z grantu ERBN w IGC, ponieważ w sierpniu jego kolega, dr Rui Costa, otrzymał grant o wartości 1,6 mln EUR na badania neurologicznych mechanizmów, które kontrolują zachowania związane z podejmowaniem decyzji.

  "Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że obwody neuronalne leżące u podstaw decyzji zorientowanych na cel oraz tych opartych na przyzwyczajeniu są różne" - mówi dr Costa. "Naszym celem jest wykazanie różnic między tymi procesami neuronowymi, zarówno na poziomie komórkowym, jak i molekularnym. Jeżeli udałoby się ustalić procesy, które determinują zachowania zorientowane na cel oraz te oparte na przyzwyczajeniu, zbliżylibyśmy się do poznania nie tylko procesów podejmowania decyzji, ale również zaburzeń zachowania na tle obsesyjnym."

  Jak mówi dyrektor IGC, António Coutinho: "Pośród europejskich programów na rzecz nauki i technologii, granty ERBN jako pierwsze wyróżniają indywidualnych naukowców, wybranych przede wszystkim na podstawie doskonałości naukowej w danej dziedzinie badań. Obydwa te prestiżowe granty pokazują, że IGC obejmuje wiodącą pozycję na świecie zarówno w społeczności naukowej, jak i w oczach międzynarodowych agencji finansujących."

  Granty ERBN dla początkujących naukowców, które kierowane są do obiecujących badaczy na pierwszych etapach swojej kariery okazały się niezwykle popularne. W pierwszej edycji złożono ponad 9.000 wniosków. W drugiej, której budżet wynosił 325 mln EUR, wpłynęło 2.500 wniosków. Wnioski dr Teotónio i dr Costy znalazły się pośród tych 240 zakwalifikowanych do dofinansowania.

  ERBN planuje zwiększyć budżet grantów dla początkujących naukowców, jak również wprowadza nowy element do programu, aby przyciągnąć naukowców, którzy nadal znajdują się na wczesnych etapach swojej kariery naukowej.

  "W kolejnym zaproszeniu (z ostatecznym terminem składania wniosków na jesieni), budżet grantów dla początkujących naukowców będzie podzielony na 2 części - jedna przeznaczona dla naukowców, którzy uzyskali doktorat w ciągu ostatnich od 2 do 6 lat, a druga dla osób, które otrzymały tytuł od 6 do 10 lat temu" - wyjaśnia profesor Fotis Kafatos, przewodniczący Rady Naukowej ERBN. "Mamy nadzieję, że dzięki temu zainteresujemy więcej kandydatów, którzy są na zupełnie początkowych etapach swojej kariery naukowej."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Projekt Steve – lista naukowców o imieniu Stephen lub pochodnym (np. Stephanie, Stefan, Esteban itd.), którzy popierają teorię ewolucji. Została stworzona przez National Center for Science Education jako parodia kreacjonistycznych usiłowań tworzenia list naukowców, którzy "wątpią w teorię ewolucji", takich jak: Answers in Genesis – lista naukowców przyjmujących biblijne wyjaśnienie stworzenia według Księgi Rodzaju; czy A Scientific Dissent From Darwinism. Projekt żartuje i parodiuje takie przedsięwzięcia, gdyż, jak oświadczyła organizacja: Nie chcemy zwodzić opinii publicznej i skłaniać jej ku myśleniu, że problemy naukowe są rozstrzygane przez to, kto ma dłuższą listę naukowców!. Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną. Karol Robert Darwin (ang. Charles Robert Darwin; ur. 12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882 w Downe) – angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, autor publikacji, w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym. Prawdziwość teorii ewolucji została zaakceptowana przez wielu naukowców przyrodników i dużą część społeczeństwa już za życia Darwina; jednak dopiero po pojawieniu się współczesnej syntezy ewolucji (którą opracowano w okresie od początku lat 30. do końca lat 50. XX wieku) naukowcy powszechnie zgodzili się, że dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji, a sam proces ciągłych zmian, z których wyłaniają się nowe jakości, niezaprzeczalnym faktem. W swojej zmodyfikowanej formie odkrycia naukowe Darwina są teorią unifikującą nauki o życiu i wyjaśniającą różnorodność biologiczną.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.

  Izraelski Instytut Badań nad Biologią (hebr. המכון למחקר ביולוגי בישראל) w Ness Ziona jest rządowym instytutem naukowym w Izraelu, rozwijajacym technologie w dziedzinie medycyny, biologii i środowiska. Zatrudnia około 350 pracowników, w tym 150 naukowców. Ściśle współpracuje z licznymi uniwersytetami, realizuje rządowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki badań często są publikowane w krajowych i międzynarodowych publikacjach naukowych.

  Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie.

  Stelarc (oficjalnie Stelios Arcadiou, ur. 19.06.1946 na Cyprze) – australijski artysta współczesny, od 1948 mieszka w Australii. Ukończył T.S.T.C (Art and Crafts) oraz Uniwersytety Monach i Melbourne. Twórczość Stelarca związana jest z Body Art oraz Performance. Tematyka jego działań nierozerwalnie dotyka problemu ludzkiego ciała w kontekście technologii, interfejsów łączących człowieka z maszyną. Największy rozgłos uzyskał dzięki cyklowi performance’ów „Suspensions”. Do 2007 r. obejmował stanowisko dyrektora pracowni naukowej Katedry Performatywnej Sztuki Cyfrowej na Uniwersytecie Nottingham Trent w Anglii. Obecnie udziela się jako profesor w szkole artystycznej na Uniwersytecie Brunel w Londynie. Jest ojcem dwóch córek, z których jedna (Astra Stelarca) w ślad za ojcem wstąpiła na drogę artystyczną. Richard Zimler (ur. 1956 w Roslyn Heights, w stanie Nowy Jork) popularny powieściopisarz. Jego powieści zostały przetłumaczone na przeszło 20 języków i opublikowane w wielu krajach. Otrzymał za nie Endowment of the Arts Fellowship in Fiction w 1994 roku oraz Herodotus Award w 1998 roku. Tytuł licencjata w dziedzinie religioznawstwa porównawczego uzyskał na Uniwersytecie Duke’a, następnie na Uniwersytecie Stanfordzkim obronił pracę magisterską w zakresie dziennikarstwa. Obecnie mieszka w Portugalii w Porto, gdzie przez 16 lat był profesorem dziennikarstwa na tamtejszym uniwersytecie oraz w College of Journalism.

  Roger Revelle (ur. 1909 w Seattle w stanie Waszyngton, zm. 1991), amerykański oceanograf. Studia rozpoczął w Kolegium Pomona (Pomona Collage) w Kalifornii, następnie studiował na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie w 1936 uzyskał tytuł doktora. W tym samym czasie podjął pracę w Instytucie Oceanografii Scrippsa (Scripps Institute of Oceanography) w La Jolla w Kalifornii. Następnie przeniósł się na Uniwersytet Harvarda na stanowisko dyrektora Ośrodka Badań Populacji, gdzie pracował do 1976. Revelle był kierownikiem wielu badań prowadzonych w Instytucie Scrippsa, które doprowadziły do odkrycia rozrastania się dna oceanicznego i odwróceń pola magnetycznego. W 1950 roku zajął się globalnym ociepleniem klimatu. Revelle miał duży udział w budowie kampusu San Diego na Uniwersytecie Kalifornijskim i został jego pierwszym dziekanem naukowym. W 1976 powrócił do San Diego jako profesor nauki i polityki społecznej.

  Dodano: 25.07.2012. 16:37  


  Najnowsze