• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach na Europejczyków

  07.05.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wpływ zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach na zdrowie to realny problem zdrowia środowiskowego, który uważa się za powiązany z chorobami dróg oddechowych takimi jak astma. Dało to impuls do podjęcia badań na szczeblu europejskim. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego już jest często wskazywane jako powód astmy, a teraz zagrożenia wewnątrz pomieszczeń także będą przedmiotem Światowego Dnia Astmy.

  W toku projektu HITEA (Wpływ zanieczyszczeń w pomieszczeniach na zdrowie - integracja podejść mikrobiologicznych, toksykologicznych i epidemiologicznych) przeanalizowano krótkoterminowe i długoterminowe odziaływanie czynników oddechowych, zapalnych i alergicznych na zdrowie dzieci i dorosłych w związku z ekspozycją na powietrze w pomieszczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów. W efekcie zastosowano nowe i innowacyjne podejścia w ocenie ekspozycji, co doprowadziło do opracowania zaleceń dla pracowników służby zdrowia, dotyczących sposobu badania drobnoustrojów zanieczyszczających pomieszczenia.

  Pięcioletnim projektem kierowała profesor Aino Nevalainen i docent Anne Hyvärinen z Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej w Kuopio, Finlandia. Nad projektem pracowało konsorcjum reprezentujące osiem instytucji badawczych z siedmiu państw członkowskich UE, które otrzymało od Komisji Europejskiej dofinansowanie w wysokości 2,7 mln EUR.

  W ramach prac nad projektem przestudiowano najpierw powietrze w szkołach, wykorzystując identyczną metodologię w Finlandii, Hiszpanii i Holandii wraz z dogłębną analizą prób środowiskowych z pomieszczeń pod kątem właściwości mikrobiologicznych, immunologicznych, toksykologicznych i tych powiązanych z wilgocią. Obszerny kwestionariusz dotyczący zdrowia dróg oddechowych wykorzystano do zgromadzenia danych o ponad 9.200 uczniach i 645 nauczycielach z łącznie 66 szkół, z których wszystkie zostały skontrolowane pod względem uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć i zawilgocenia. Ponadto przeprowadzono pomiary spirometryczne funkcji płuc około 3.500 uczniów w podpróbie 25 szkół.

  Ponad 500 uczniów cierpiących na astmę lub objawy astmy i 180 nauczycieli objęto szczegółowymi badaniami obserwacyjnymi. Równolegle przeprowadzono szeroko zakrojoną ocenę ekspozycji oraz kampanie zbierania prób w badanych szkołach, koncentrując się na zróżnicowaniu czynników biologicznych oraz analizie parametrów fizyko-chemicznych.

  Naukowcy wskazali na różne rodzaje wilgoci i problemy zawilgocenia w 24-47% badanych szkół w Finlandii, Hiszpanii i Holandii, z tym że rodzaj, występowanie i waga problemów związanych z wilgotnością różniły się w poszczególnych rejonach geograficznych. Ustalono, że uszkodzenia spowodowane przez wilgoć w szkołach, mają niekorzystny wpływ na zdrowie układu oddechowego uczniów, zwłaszcza w klimacie północnym. Nauczyciele pracujący w szkołach borykających się z problemem wilgoci są bardziej zagrożeni objawami ze strony górnych i dolnych dróg oddechowych, co podkreśla wagę problemów z wilgotnością i pleśnią w pomieszczeniach pracowniczych dla zdrowia publicznego.

  W badanych szkołach przeprowadzono pomiary obszernego zbioru drobnoustrojów, między innymi podtypów grzybiczych i bakteryjnych, ogólnych markerów ekspozycji na drobnoustroje takie jak endotoksyny oraz mykotoksyny i zawartości czynników zapalnych w zalegającym kurzu. Stężenie endotoksyn w szkołach okazało się wyraźnie wyższe od tego w domach, wskazując na możliwy, istotny wkład szkolnych endotoksyn w całkowitą ekspozycję dzieci i nauczycieli na endotoksyny.

  Kilka ekspozycji na drobnoustroje powiązano z uszkodzeniami spowodowanymi przez wilgoć oraz z zawilgoceniem w szkołach. Jednak te ustalenia nie były raczej spójne między krajami. Naukowcy odkryli znaczne wahania czasowe, geograficzne i przestrzenne w ekspozycji na drobnoustroje w poszczególnych krajach, kładąc nacisk na wagę badań obserwacyjnych i powtórzenia pomiarów przy ocenie chorób układu oddechowego w reakcji na ekspozycję dzieci i dorosłych na drobnoustroje.

  Drugie dogłębne badania skupiły się zatem na długofalowym oddziaływaniu kontaminantów biologicznych w środowisku domowym na stan zdrowia osób dorosłych. Naukowcy przeanalizowali czynniki biologiczne w 1.000 próbek kurzu domowego z 21 obszarów w Europie, dostarczonych przez Europejskie Badania nt. Chorób Układu Oddechowego (ECRHS II) i zidentyfikowali rozmaite czynniki determinujące poziom drobnoustrojów zanieczyszczających w domach.

  Stwierdzono ogromne wahania geograficzne w ekspozycji na drobnoustroje w europejskich domach, dochodząc do wniosku, że niespójne obserwacje dotyczące skutków zdrowotnych endotoksyn mogą wynikać częściowo z niejednorodnej pod względem geograficznym ekspozycji. Wyższa ekspozycja na rodzaje bakteryjne lub grzybicze zmierzona za pomocą metodologii opartej na DNA została powiązana z pewnymi powszechnymi objawami oddechowymi i astmatycznymi, wskazując zarówno na niekorzystny, jak i ochronny wpływ ekspozycji na domowe drobnoustroje.

  Wreszcie, w ramach trzeciej części projektu, zintegrowanych zostało kilka prowadzonych badań kohortowych dzieci w Europie, z naciskiem na długofalowe oddziaływanie czynników biologicznych na zdrowie. Dane dotyczące ekspozycji w różnych okresach życia zostały połączone z wyczerpującymi informacjami o stanie zdrowia dzieci, które zebrano w tych kohortach.

  Wstępna analiza wskazała na zmienność poziomów i determinantów ogólnych markerów ekspozycji na drobnoustroje w pomieszczeniach w Europie, która może odgrywać rolę w różnicach pod względem prewalencji astmy i alergii w poszczególnych krajach. Wyniki badań pozwolą lepiej poznać rolę czynników biologicznych zarówno w niepożądanym, jak i ochronnym oddziaływaniu na układ oddechowy i alergie oraz mechanizmy leżące u podstaw tych obserwacji. Projekt HITEA dostarczył nowych danych o charakterystyce, determinantach i potencjalnych skutkach zdrowotnych drobnoustrojów w pomieszczeniach oraz wprowadził nowe metody oceny ekspozycji na te czynniki.

  W toku projektu wypracowano nową wiedzę na temat ekspozycji w pomieszczeniach związanej z zawilgoceniem i uszkodzeniami spowodowanymi przez wilgoć w szkołach oraz podkreślono wagę tego problemu dla zdrowia publicznego. Wyniki mają wpłynąć na sposób, w jaki prowadzone będą prace konserwacyjne w budynkach szkolnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin. Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. M. in. USEPA i CDC uznały zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych za jedno z pięciu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Badania zainicjowane przez NASA w latach 70. XX wieku pokazały, że popularne rośliny doniczkowe posiadają potencjał oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wykorzystanie doświadczeń NASA oraz późniejszych zespołów badawczych pozwoliło na stworzenie listy roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach. Jak pokazały doświadczenia, niektóre mechaniczne systemy oczyszczania powietrza mogą zwiększać stężenie szkodliwych związków jak ozon, dlatego rośliny stanowią korzystniejsze rozwiązanie.

  Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Ochrona zapachowej jakości powietrza jest elementem opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją zdrowia, sformułowaną przez WHO w roku 1948 – odrzucającą postrzeganie zdrowia i choroby wyłącznie w kategoriach biologiczno-medycznych, a przywiązującą wagę do wymiaru psychicznego i społecznego (w kolejnych latach wprowadzono bardziej rozbudowane pojęcie „dobrostanu”).

  Choroby zawodowe - grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.). Eksperyment łódzki – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną rozpoczętą w 1959 w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi. Wszelkie działania prowadzone były pod kierunkiem A. Majewskiej oraz kierowniczki szkoły I. Laskowskiej. Eksperyment polegał na gruntownym przebadaniu wszystkich dzieci z klas I przez lekarzy, psychologów i nauczycieli. Miało to na celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia oraz rozwoju umysłowego. U uczniów wykazujących jakiekolwiek braki rozwojowe została zastosowana edukacja w szkołach specjalnych. Z pozostałej części dzieci postanowiono utworzyć nową klasę wyrównawczą. Dzieci wracały do klas macierzystych po wyrównaniu swoich braków.

  Globalne obciążenie chorobami (z ang. Global Burden of Disease, GBD) jest próbą sprecyzowania rozmiaru utraty zdrowia z powodu chorób, urazów i czynników zagrożenia według wieku, płci, w rozmieszczeniu w przestrzeni i w czasie. Jest kompleksową miarą stanu zdrowia obejmującą analizę umieralności, niepełnosprawności i czynników zagrażających zdrowiu. Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

  Diagnoza różnicowa (rozpoznanie różnicowe) – jest czynnością lekarską prowadzoną w celu określenia stanu zdrowia jednostki lub populacji i czynników warunkujących ten stan. Termin ten oznacza zarówno proces diagnostyczny jak wynik tego procesu.

  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  Dodano: 07.05.2013. 15:37  


  Najnowsze