• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OECD mówi o szansach i wyzwaniach stojących przed biogospodarką przyszłości

  10.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Do roku 2030 biotechnologia może generować do 2,7% produktu krajowego brutto (PKB) w krajach uprzemysłowionych, a w rozwijających się nawet więcej - jak mówi nowy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dla porównania, obecnie biotechnologia to niecały 1% PKB w krajach OECD.

  Raport przestrzega jednak, że rządy i przedsiębiorcy muszą przełamać bariery, które obecnie powstrzymują dalszy rozwój i komercjalizację biotechnologii. Do takich barier zalicza się w raporcie problemy natury technicznej, kwestie prawne, brak inwestycji, zagadnienia związane z akceptacją społeczną oraz strukturami rynkowymi.

  Obecnie biotechnologia znajduje zastosowanie w rolnictwie, opiece zdrowotnej i niektórych branżach przemysłowych. Wiele innych zastosowań, jak np. w medycynie regeneracyjnej, jest nadal w powijakach.

  Autorzy raportu przewidują, że do roku 2015 około połowa produkcji najważniejszych upraw przeznaczonych na żywność i paszę będzie pochodzić z odmian roślinnych opracowanych za pomocą biotechnologii. Farmakogenetyka (zajmująca się wpływem genów człowieka na jego reakcje na określone leki) wpłynie na sposób prowadzenia badań klinicznych i podawania leków. W przemyśle chemicznym wartość biochemikaliów może sięgnąć między 12% a 20% wartości całej produkcji chemicznej (w roku 2005 stanowiła 1,8%).

  Do roku 2030 zapotrzebowanie na biotechnologię prawdopodobnie wzrośnie, jako że wzrost dochodów, zwłaszcza w krajach rozwijających się, spowoduje zwiększenie się popytu na opiekę zdrowotną, produkty rolne, leśne i rybne. Tymczasem zmiany klimatu mogą doprowadzić do nasilenia się wielu problemów środowiskowych. Według OECD biotechnologia może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów zdrowotnych i środowiskowych, przed jakimi stać będzie świat w roku 2030.

  "Biogospodarka w 2030 r. będzie prawdopodobnie opierać się na trzech elementach: zaawansowanej wiedzy na temat genów i złożonych procesów komórkowych, odnawialnej biomasie oraz integracji zastosowań biotechnologii w różnych sektorach" - czytamy w raporcie.

  Autorzy obliczyli, że do roku 2030 biotechnologia może generować 2,7% PKB w krajach OECD, głównie poprzez wykorzystanie jej w przemyśle, rolnictwie i opiece zdrowotnej. W krajach rozwijających się udział ten może być nawet większy, ponieważ gospodarka w tych krajach zwykle opiera się głównie na rolnictwie i przemyśle - napisano w raporcie.

  Ostatecznie, przyszłość biogospodarki zależy od wielu czynników. "Uzyskanie pełnych korzyści z biogospodarki będzie wymagać zdecydowanej i celowej polityki" - czytamy w podsumowaniu. "Będzie to wymagało przywództwa głównie rządów, ale także wiodących przedsiębiorstw, w określeniu celów działań na rzecz wprowadzenia biotechnologii do podstawowej działalności produkcyjnej, przemysłowej i medycznej; zapewnienia warunków strukturalnych wymaganych do osiągnięcia sukcesu, jak np. wypracowanie umów regionalnych i międzynarodowych; oraz stworzenia mechanizmów, które zapewnią elastyczne przystosowanie polityki do nowych możliwości."

  Unia Europejska inwestuje 1,9 mld EUR w budowanie europejskiej biogospodarki w ramach tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Strony OECD nt. raportu:
  http://www.oecd.org/futures/bioeconomy/2030

  Unijne wsparcie dla biotechnologicznych badań naukowych w 7PR:
  http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html

  Źródło danych: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  Referencje dokumentu: OECD International Futures Programme, Biogospodarka do 2030 r. - planowanie programu politycznego, OECD, 2009.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD. Systematyka nauk według OECD: Od 2004 roku OECD przyjęła systematykę nauk obejmującą sześć dziedzin nauki oraz jedną dziedzinę sztuki. Obecnie w Polsce trwają prace nad dostosowaniem polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych do klasyfikacji OECD. Międzynarodowa Unia Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej (ang. International Union Producers Distributors of Electrical Energy) UNIPEDE - organizacja utworzona w 1925 roku jako organizacja skupiająca przedsiębiorstwa elektroenergetyczne wytwarzające, przesyłające lub dystrybuujące energię elektryczną. Pełnymi członkami są przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw z krajów europejskich należących do OECD, natomiast członkami stowarzyszonymi są przedsiębiorstwa z krajów europejskich spoza OECD.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. PISA (badanie) – PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

  Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej. Międzynarodowa skala zdarzeń jądrowych i radiologicznych (ang. International Nuclear Event Scale, INES), nazywana także skalą INES – stworzona wspólnie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz Agencję Energii Jądrowej OECD skala do oceniania skutków awarii jądrowych oraz sprawnego i jednoznacznego informowania opinii publicznej o zdarzeniach w obiektach jądrowych. Obecnie jest ona stosowana w ponad 60 krajach, w tym w Polsce.

  Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych zostały przyjęte w 1976 r., oraz zrewidowane w roku 2000. Wytyczne stanowią załącznik do Deklaracji w sprawie inwestycji międzynarodowych oraz przedsiębiorstw wielonarodowych, przyjętej 27 czerwca 2000 r. Zostały przyjęte przez 30 państw członkowskich OECD oraz 8 innych państw (Argentyna, Brazylia, Chile, Estonia, Izrael, Łotwa, Litwa, Słowenia). Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych – (ang. International Association of Insurance Supervisors, w skrócie IAIS) – powstało w 1994 roku, rozwija współpracę pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeniowy i finansowy. Do głównych zadań należy opracowywanie standardów w dziedzinie nadzoru ubezpieczeniowego, ich implementacja oraz wspieranie rozwoju rynków ubezpieczeń krajów członkowskich. Zrzesza organy nadzoru ubezpieczeniowego z ponad 130 krajów oraz szereg podmiotów międzynarodowych (m.in. OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de Coopération et de Développement Economiques, OCDE) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960.

  Dodano: 10.06.2009. 15:11  


  Najnowsze