• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogólnopolska konferencja Klęski żywiołowe w lasach

  14.06.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wielopłaszczyznowa wymiana wiedzy, opinii i doświadczeń naukowców oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami klęsk żywiołowych w lasach jest celem Ogólnopolskiej Konferencji ,,Klęski żywiołowe w lasach".  Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 18 czerwca 2010 r. w Poznaniu - Puszczykowie.


  ,,Oferta jest skierowana do pracowników uczelni i instytutów naukowych,  pracowników Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz firm urządzeniowych, właścicieli i zarządców lasów, służb ochrony przyrody, pracowników administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorców leśnych  oraz wszystkich, których działalność i zainteresowania są związane z lasami" - informuje dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Roman Gornowicz.

  Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. na temat cech drzewostanów wpływających na ich stabilność mechaniczną, czynników klimatycznych i meteorologicznych warunkujących klęski żywiołowe, metodach inwentaryzacji szkód w lasach, z uwzględnieniem metod teledetekcyjnych, odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofę, procesów technologicznych pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych, technik  odnawiania dużych powierzchni pohuraganowych i pożarzysk.
   
  "Organizatorzy zachęcają także do zgłaszania innych zagadnień związanych z tematyką konferencji, a w szczególności przedstawienia problemów i zastosowanych rozwiązań w oparciu o własne doświadczenia dotyczące klęsk żywiołowych w lasach" - czytamy na stronie www.up.poznan.pl     ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Las ochronny to las pełniące (wyłącznie lub dodatkowo) funkcję pozaprodukcyjne związane z ochroną gruntów, wód, infrastruktury oraz terenów zamieszkanych przez człowieka i zagrożonych skutkami zjawisk żywiołowych, np. powodzią. Na koniec 2006 roku łączna powierzchnia lasów ochronnych w Polsce wynosiła 3456 tysięcy ha, w tym w Lasach Państwowych 3349 tysięcy ha (47,5% powierzchni leśnej bez rezerwatów), w lasach prywatnych 80 tysięcy. ha (5%), a w lasach gminnych 27 tysięcy ha (32%). Naturalne odnowienie lasu - odnowienie lasu powstające w miejscu dotychczasowego, usuniętego lasu, wykorzystujące głównie siły natury. W lasach o charakterze pierwotnym odnowienie naturalne przebiega żywiołowo, a nowe pokolenie wzrasta pod osłoną drzewostanu macierzystego lub na otwartej przestrzeni, powstałej na skutek wiatrów (wiatrołomy) i innych naturalnych czynników niszczących. W lasach gospodarczych, również może dojść do samosiewu jednak człowiek może wcześniej (przed wysiewem) zastosować odpowiednie zabiegi techniczne, np. przygotować glebę. Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

  Katastrofa – nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki: straty materialne oraz straty w ludziach. Najczęściej odnosi się to do katastrof antropogenicznych, wywołanych przez ludzi. Katastrofy naturalne nazywa się raczej klęskami żywiołowymi lub kataklizmami. Międzynarodowa Karta Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów (ang. International Charter on Space and Major Disasters, fr. Charte Internationale Espace et Catastrophes Majeures) – międzynarodowa inicjatywa niekomercyjnego zbierania i dostarczania danych teledetekcyjnych dotyczących katastrof i klęsk żywiołowych organizacjom zaangażowanym w pomoc poszkodowanym i ograniczeniu ich skutków.

  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Wojewódzki sztab wojskowy (WSzW) jest urzędem rządowej administracji niezespolonej w województwie. Jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych, administrowania zasobami rezerw osobowych i materiałowych oraz w zakresie obrony terytorialnej. Wojewódzkim Sztabem Wojskowym kieruje Szef który jest organem administracji rządowej. Szef WSzW podlega organizacyjnie dowódcy okręgu wojskowego. Szef WSzW koordynuje użycie oddziałów i poddziałów wojskowych w czasie zwalczania klęsk żywiołowych na terenie województwa. WSzW wykonuje czynności planistyczne związane z wykorzystaniem sił i środków pozamilitarnego układu na potrzeby związane z obronnością państwa.

  Zagrożenia lokalne to zagrożenia niebędące klęską żywiołową, ale spowodowane różnymi gwałtownymi zdarzeniami (w tym także klęskami żywiołowymi), które mogą wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu i stworzyć powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Ochrona przeciwpożarowa - jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

  Ochrona przeciwpożarowa – jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

  Służba Leśna – organ odpowiedzialny za ład i porządek na terenie Lasów Państwowych powołany ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Obowiązujący do tego czasu dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej został uchylony z dniem 1 stycznia 1992 roku. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników Lasów Państwowych zajmujących się m.in. zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Zadania te wykonują strażnicy leśni. Strażnik na terenie lasu może karać mandatami oraz pozwać do sądu jako oskarżyciel publiczny.

  Dodano: 14.06.2010. 02:18  


  Najnowsze