• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OTOP zbada zagrożenia dla ptaków z polskich Karpat

  15.11.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ochrona wodniczki, kraski, inwentaryzacja ptaków Karpat - to najbliższe plany Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które obchodzi w br. 20-lecie istnienia. OTOP zajmuje się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją.  Założone w 1991 r. Towarzystwo jest obecnie jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce. Jego celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

  Rzeczniczka prasowa OTOP Katarzyna Groblewska poinformowała PAP, że największym projektem prowadzonym obecnie przez OTOP jest czynna ochrona wodniczki - najbardziej zagrożonego ptaka śpiewającego kontynentalnej Europy. Projekt ochrony wodniczki uzyskał unijną dotację z funduszy Life.

  W najbliższym czasie OTOP rozwinie swój nowy projekt - Ptaki Karpat - inwentaryzację kluczowych gatunków i stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony. "Po raz pierwszy uda nam się zebrać dane dotyczące rozmieszczenia i liczebności kluczowych gatunków ptaków z polskich Karpat, a także informacje o stanie ich siedlisk i zagrażających im czynnikach. W tym roku rozpoczęliśmy już inwentaryzację przyrodniczą, a w 2012 roku zakończymy cykl szkoleń dla samorządów z gmin karpackich" - pokreśliła Groblewska.

  Środki na ten cel OTOP uzyskał ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej "Swiss Contribution".

  Najnowszy projekt dotyczy ochrony kraski - bardzo ładnego ptaka o niebiesko rdzawym ubarwieniu, występującego w Polsce, m.in. na Kurpiach. "Chronimy tam poszczególne gniazda kraski, ustawiamy budki lęgowe dla ptaków, to projekt ochrony czynnej" - powiedziała.

  "OTOP stara się też obecnie o lepsze lokalizacje lotnisk na Podlasiu i koło Warszawy, bierze udział w dyskusji na temat budowy zapory w Nieszawie i popiera działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej" - poinformowała rzeczniczka Towarzystwa. OTOP opowiada się też inicjatywą obywatelską "Oddajcie Parki Narodowi" - za uchwaleniem zmian w ustawie o ochronie przyrody, które nie będą wymagały zgody samorządów na utworzenie lub powiększenie parków narodowych.

  Efektem 20-letnich działań OTOP jest wyznaczenie 174 ostoi ptaków, z których 141 o randze europejskiej i międzynarodowej włączono do sieci unijnych obszarów Natura 2000. Działania OTOP doprowadziły do powstania prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody i objęcie regularnym monitoringiem 159 lęgowych gatunków ptaków.

  Razem z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody OTOP włączył się w kampanię przeciw budowie trasy Via Baltica przez Dolinę Rospudy i inne ważne ostoje ptaków w północno-wschodniej Polsce. W wyniku ich działań trasa będzie przebiegała inaczej.

  Obecnie OTOP liczy 2 tys. członków, 800 wolontariuszy i 10 tys. zadeklarowanych sympatyków. Programem edukacyjnym Towarzystwa objętych jest 50 tys. dzieci. Jest organizacją pozarządową, ma status organizacji pożytku publicznego.

  OTOP swoją główną siedzibę ma w podwarszawskich Markach. Ma też pięć regionalnych biur w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim i małopolskim. Obecnie prezesem jest Dariusz Bukaciński, wiceprezesem Jarosław Krajewski, a członkami zarządu Przemysław Chylarecki, Rudiger Kuhn, Michał Maniakowski, Wiesław Nowicki i Olimpia Pabian.

  Więcej informacji o działaniach stowarzyszenia można znaleźć na jego stronie internetowej (www.otop.org.pl). Organizacja wydaje też kwartalnik "Ptaki" w 2,5 tys. nakładzie.

  PAP - Nauka w Polsce

  ago/ mki/ gma/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, OTOP – pozarządowa organizacja działająca w Polsce od 1991 roku. Zajmuje się ochroną ptaków dziko żyjących i ich siedlisk, badaniami naukowymi, zbieraniem danych związanych z polską awifauną, propagowaniem wiedzy o ptakach w różnych grupach społecznych i wiekowych. OTOP jest polskim partnerem BirdLife International. Obecnym prezesem Towarzystwa jest Gerard Sawicki, popularyzator wiedzy o ptakach. Prowadził Ptakoluba na antenie TVP1 pod koniec ubiegłego wieku. Działaczką OTOP jest Małgorzata Górska. BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” - społeczna organizacja przyrodnicza powstała w roku 1993. W 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Podejmuje działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski - fauny, flory, ekosystemów i krajobrazów. Zajmuje się również edukacją ekologiczną. Stara się także wpływać na kształt prawa ochrony przyrody i zwiększać stopień jego przestrzegania. Organizacja kierowana jest przez osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi, a jej przedsięwzięcia koordynują specjaliści z odpowiednich dziedzin. Poza tym Towarzystwo korzysta z pomocy wolontariuszy. W 2012 r. liczy ponad 3000 członków, z czego ok. 500 aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia. Ponadto z organizacją stale współpracuje kilkadziesiąt osób, niebędących jej członkami, a także wiele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Jest członkiem organizacji międzynarodowych: IUCN, BatLife Europe i CEEweb. Wydaje popularnonaukowe czasopismo Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” oraz specjalistyczne - Ptaki Wielkopolski. Siedziba organizacji mieści się w Poznaniu przy ulicy Stolarskiej 7/3, 60-788, KRS: 0000117212. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (ang. Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) - brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok. 1300 zatrudnionych i 13000 wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej. Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE.

  Społeczny rezerwat Karsiborska Kępa – obszar poddany ochronie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na wyspie Karsiborska Kępa. Nie jest objęty formalną formą ochrony na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Straż Ochrony Przyrody - organizacja społeczna, której celem była ochrona przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego. W roku 2001 została przekształcona w Stowarzyszenie "Straż Ochrony Przyrody", obecnie działa na podstawie przepisów i ustawy o stowarzyszeniach.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Dodano: 15.11.2011. 00:04  


  Najnowsze