• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podnoszenie świadomości na temat biogospodarki

  10.01.2013. 08:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Biogospodarka to sektor, który w skali globalnej szybko zyskuje na znaczeniu. Wraz ze zużywaniem przez nas zasobów Ziemi, z których wiele się nie odnawia, alternatywy dla paliw kopalnych jako źródła energii i surowców przemysłowych zyskują coraz większe zainteresowanie.

  Uwaga skupia się obecnie na alternatywach, takich jak biopaliwa (etanol i diesel), które są pozyskiwane bezpośrednio z roślin uprawnych. Wiele paliw kopalnych stosuje się aktualnie jako surowce do produkcji chemikaliów i tworzyw sztucznych. Większość z tych zastosowań może z czasem zostać zastąpiona biomasą - na przykład skrobią i słomą - przefermentowaną i przekształconą za pomocą enzymów i mikroorganizmów na wiele różnych materiałów. To dziedzina, w której Europa przoduje w rozmaitych gałęziach bionauk i technologii, ale zagraniczni konkurenci nadrabiają straty.

  Ciągły rozwój i zastosowanie biotechnologii skutecznie zmniejszy naszą zależność od paliw kopalnych. Ropa naftowa, gaz i węgiel zostaną zastąpione biomasą, a katalizatory chemiczne w coraz szerszym wymiarze ustępować będą pola enzymom i mikroorganizmom, aby nasze zasoby stały się całkowicie zrównoważone.

  Unijna biogospodarka już w tej chwili odnotowuje obroty niemal 2 trylionów EUR i zatrudnia powyżej 22 mln osób, co stanowi 9% całkowitego zatrudnienia w UE. Aby utrzymać swoją czołową pozycję, Komisja Europejska podejmuje szereg działań, np. opracowanie strategii "Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy", która została uruchomiona w 2012 r. Celem nadrzędnym jest pokierowanie gospodarki europejskiej, poprzez badania, innowacje i inwestycje, w stronę korzystania w większym zakresie i w bardziej zrównoważony sposób z zasobów odnawialnych. Antycypacja i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności, a także lepsze dostosowywanie umiejętności do miejsc pracy to klucz do sukcesu strategii biogospodarczej w zapewnieniu wzrostu gospodarczego i możliwości zatrudnienia w Europie.

  Inwestowanie w przyszłe badania również postrzega się jako istotny obszar dla europejskiego wzrostu biogospodarczego, zwłaszcza poprzez przedsiębiorczość i innowacje oraz efektywne i konkurencyjne budowanie nowej działalności bazującej na nowej wiedzy. Za ważne uznaje się także nawiązanie relacji z uczelniami i zadbanie, aby inicjatywy docierały do studentów bionauk i agronomii, a nie tylko biznesu i inżynierii.

  Biogospodarka potrzebować będzie profesjonalnych strategów na szczeblach krajowym i unijnym, przygotowanych teoretycznie i praktycznie do opracowania i dostosowania strategii wspomagających biogospodarkę. Na chwilę obecną istnieje niewiele takich możliwości. Rozwijająca się biogospodarka potrzebować będzie także umiejętności komunikacyjnych, aby skutecznie informować i podejmować debaty publiczne na temat szczegółów i zawiłości współczesnej biogospodarki oraz angażować w nią społeczeństwo obywatelskie. Tutaj znowu możliwości tego typu szkoleń są rzadkością. To zaledwie kilka przykładów znaczącego zapotrzebowania na siłę roboczą, jakie prawdopodobnie się pojawi.

  Inwestycje, badania naukowe, innowacje i umiejętności postrzega się jako kluczowe obszary zainteresowania w celu zapewnienia rozwoju i dalszej integracji sektorów biogospodarczych. Potrzebne jest także wdrożenie wielodyscyplinarnych programów nauczania, zachęcanie do mobilności, zorganizowanie prac nad nowymi programami nauczania z zakresu biogospodarki na uczelniach i zapewnienie nowych możliwości szkolenia dla osób wysokowykwalifikowanych i niewykwalifikowanych.

  Mając powyższe na uwadze, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) Komisji Europejskiej zorganizowała niedawno konferencję pt. "Nowe umiejętności dla europejskiej biogospodarki". Konferencja zgromadziła zainteresowane strony z obszarów biogospodarki oraz kształcenia i szkolenia, aby omówić rolę rozwijania umiejętności w stymulowaniu i ułatwianiu transformacji w kierunku biogospodarki oraz wykorzystywania możliwości zatrudnienia związanych z tym przejściem. Celem konferencji było wskazanie nowych umiejętności potrzebnych w środowisku akademickim, przemysłowym oraz w produkcji pierwotnej, ścieżek ich nabywania oraz sposobu, w jaki nowe umiejętności, kompetencje i zdolności można optymalnie wykorzystać do wprowadzania zmiany i tworzenia nowych modeli na rzecz przyszłych sektorów biogospodarki.

  Wnioski z konferencji zostaną zaprezentowane na konferencji interesariuszy biogospodarki, która została zaplanowana na 14 - 15 lutego 2013 r. w Dublinie. Dyskusje podejmowane w trakcie konferencji mają zaowocować użytecznym wkładem w działania pod egidą strategii Horyzont 2020, zwłaszcza te wspomagające Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkolenie – zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Szkolenie – zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób.

  Memorandum dotyczące uczenia się przez całe życie – dokument który został wydany przez Komisję Europejską w 2000 roku. Uczenie się przez całe życie zostało zdefiniowane jako: "Wszelkie formy nauki podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub zawodowej”. Uczenie się przez całe życie obejmuje doskonalenie umiejętności podstawowych, jak również możliwości kształcenia dla zaawansowanych. Powinno być dostępne dla wszystkich obywateli. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. RuneScape – gra komputerowa z gatunku MMORPG osadzona w świecie fantasy, stworzona w 2001 roku przez firmę Jagex Ltd.. Gracz w niej wciela się w bohatera, który może wykonywać różne misje związane ze zwalczaniem zła oraz pełnić profesje zwiększające umiejętności. Kierowana postać wchodzi w interakcje z innymi graczami. RuneScape dostępna jest bezpłatnie, aczkolwiek gracze mogą dokonać płatnej subskrypcji, co wzbogaca rozgrywkę o nowe możliwości, na przykład nowe rodzaje broni, lokacje bądź umiejętności.

  Umiejętności menedżerskie - określone zdolności do sprawnego oraz skutecznego rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania. Umiejętności te zawierają liczne doświadczenia zawodowe, różne potrzebne zręczności w działaniu danej firmy oraz określone kwalifikacje zawodowe. Kwalifikacje zawodowe – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje.

  Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej. Wymagany zestaw tych zasobów zależy od czynników historycznych i społeczno-kulturowych. Dotyczy kompetencji zdobywanych przez całe życie jednostki i uznawanych w danej epoce za podstawowe, stanowiące wymóg społeczny i poddawane kontroli społecznej. Dotyczy zarówno cech zdobywanych w edukacji nieformalnej, jak i drogą formalnego systemu nauczania. Alfabetyzm odnosi się nie tylko do umiejętności czytania i pisania, ale też do podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej, biologicznej, fizycznej, technicznej, o społeczeństwie oraz umiejętności jak posługiwanie się komputerem i internetem.

  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.

  Biurokracja profesjonalna – typ struktury organizacyjnej. Opiera się na standaryzacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Jest scentralizowana, z reguły wykonuje zadania trudne, wymagające specjalistycznych umiejętności. Pracownicy zwykle mają stały kontakt z klientami. Często pracują samodzielnie. Ważną rolę odgrywa szkolenie i ujednolicanie wiedzy i kultury pracowników. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

  PISA (badanie) – PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. Specjalność zawodowa - jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

  Dodano: 10.01.2013. 08:37  


  Najnowsze