• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postępy w energii odnawialnej

  24.01.2013. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ostatnich latach problematyka energii odnawialnej objęła, prócz energii słonecznej i wiatrowej, niezliczone podtematy. Aby odzwierciedlić tę różnorodność, 23 innowacyjne projekty demonstracyjne, poświęcone energii odnawialnej w 16 państwach członkowskich UE, otrzymały 1,2 mld EUR. Projekty obejmują takie obszary jak bioenergia (w tym zaawansowane biopaliwa), skoncentrowana energia słoneczna, energia geotermalna, energia wiatrowa, energia oceaniczna oraz zarządzanie rozproszoną energią odnawialną (inteligentne sieci). Dzięki dofinansowaniu, które w 50% pochodzi z jednego z największych na świecie programów finansowania NER300, istnieje nadzieja, że projekty te wesprą cele unijne pozyskiwania 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

  Program NER300 został ustanowiony, aby służyć jako narzędzie do opracowywania bezpiecznego pod względem środowiskowym wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz innowacyjnych, odnawialnych źródeł energii (RES). Poprzez wynajdywanie nowych sposobów na generowanie większej ilości energii odnawialnej, UE ma nadzieję obniżyć emisje gazów cieplarnianych i zyskać większą niezależność od importu energii. Co więcej wzmocnienie sektora odnawialnych źródeł energii, innowacje technologiczne i zatrudnienie w Europie pobudzą dalszy wzrost w tych sektorach.

  Jednym z projektów jest zakład płynnych biopaliw (BtL) w północnej Finlandii o nazwie Bioenergy Ajos BtL. Biodiesel i biobenzyna ciężka będą produkowane na obszarze Morza Bałtyckiego głównie na rynek detaliczny diesla i ropy. Zakład ma zużywać 950.000 ton drzewiastego materiału wsadowego rocznie (t/r) i 31.000 t/r oleju talowego, aby wyprodukować 115.000 t/r biopaliwa. Innowacyjny projekt obejmie obróbkę wstępną biomasy, blok gazyfikacyjny i konwersję gazu do cieczy.

  Kolejny projekt, Sweden Bioenergy Pyrogrot, będzie wykorzystywać odpady z gospodarki leśnej jako materiał wsadowy, co pozwoli wyprodukować 160.000 ton oleju pirolitycznego rocznie, zapewniając 750 gigawatogodzin (GWh) energii. Zakład będzie mieć wsadową wydajność przetwarzania rzędu 720 ton suchej biomasy dziennie.

  Łącznie projekty wywrą wpływ na wiele etapów, od opracowywania po finalny etap realizacji. Spodziewany jest dzięki nim wzrost rocznej produkcji energii odnawialnej w Europie o 10 terawatogodzin (TWh), co stanowi odpowiednik ilości energii równej rocznemu zużyciu paliwa przez ponad milion samochodów osobowych. Zaprezentowane zostaną również technologie, które pomogą później znacząco zwiększyć skalę produkcji na bazie odnawialnych źródeł w całej UE.

  Dzięki projektom stworzonych zostanie także tysiące miejsc pracy. Po pierwsze etap budowy wymagać będzie zatrudnienia kilku tysięcy pełnoetatowych robotników na okres od trzech do czterech lat. Po drugie, po wkroczeniu projektów w etap operacyjny, zatrudnionych zostanie około tysiąca pełnoetatowych pracowników na kolejne 15 do 20 lat do obsługi instalacji.

  Projekty będą współfinansowane z dochodów ze sprzedaży 200 mln uprawnień do emisji z rezerwy dla nowych instalacji (NER) unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014).

  Elektrownia Połaniec, obecnie GDF SUEZ Energia Polska S.A. – jedna z największych elektrowni w Polsce (największa w południowo-wschodniej części kraju) położona we wsi Zawada koło Połańca. Elektrownia o mocy 1800 MW brutto, składa się z ośmiu bloków energetycznych o mocy 225 MW każdy; produkuje rocznie około 8,4 TWh energii elektrycznej, co plasuje ją w ścisłej czołówce w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii; jest jednocześnie jednym z największych polskich producentów energii odnawialnej („zielonej”), dzięki instalacji współspalania biomasy z węglem kamiennym. Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku) i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

  Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Dodano: 24.01.2013. 10:26  


  Najnowsze