• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstał projekt dla poprawy czystość wody w Zalewie Sulejowskim

  02.04.2012. 07:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Politechnika Łódzka przygotowała i sfinansowała dokumentację techniczną dla budowy lokalnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zarzęcin (gm. Mniszków) nad Zalewem Sulejowskim. To efekty udziału łódzkiej uczelni w europejskim programie "Waterpraxis".


  W ramach programu Politechnika Łódzka otrzymała niemal 200 tys. euro z Unii Europejskiej na badania i opracowanie projektu mającego na celu poprawę czystości wody w największym zbiorniku w okolicach Łodzi - Zalewie Sulejowskim.

  Jak powiedział PAP koordynator projektu, prof. Ireneusz Zbiciński z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska PŁ, łódzcy naukowcy po analizie problemu zanieczyszczeń sulejowskiego zbiornika doszli do wniosku, że najważniejsze jest wyeliminowanie tych miejsc, gdzie wciąż nieoczyszczone ścieki są zrzucane do zalewu. Obszar taki znaleziono w leżącej nad samym zbiornikiem miejscowości Zarzęcin w gminie Mniszków.

  Naukowcy z Politechniki wraz z lokalnym samorządem przygotowali analizy dostosowując je do długofalowych planów gminy Mniszków. Ze środków unijnych sfinansowano także powstanie dokumentacji techniczno-finansowej budowy lokalnej sieci kanalizacyjnej, którą ścieki odprowadzane będą do istniejącej już w gminie oczyszczalni.

  "Stwierdziliśmy, że to trzeba wyeliminować jako pierwsze i na tym się skoncentrowaliśmy. Naszą rolą było sfinansowanie projektu technicznego, on jest gotowy, teraz szukamy dodatkowych funduszy na realizację" - dodał prof. Zbiciński.

  Zarzęcin to miejsce wypoczynku dla mieszkańców Łodzi, Piotrkowa Tryb. Tomaszowa Maz. a nawet Śląska. "Jest to teren bardzo atrakcyjny, ale żeby był jeszcze bardziej, potrzebna jest czysta woda w zbiorniku sulejowskim" - uważa wójt gminy Mniszków Janusz Ciesielski.

  Jego zdaniem sytuacja w ostatnich latach poprawiła się. Na terenie gminy wybudowano 50 km sieci kanalizacyjnej w bezpośredniej zlewni zbiornika, powstała także nowoczesna oczyszczalnia ścieków, która oczyszcza ponad 150 m. sześć. ścieków na dobę.

  Teraz gmina poszukuje środków na zrealizowanie inwestycji w Zarzęcinie, której wartość szacuje się na ponad 8 mln zł. "Gmina będzie starać się pozyskać na to jak najwięcej środków zewnętrznych m.in. unijnych, gdyż za własne tego nie wybudujemy" - dodał wójt Mniszkowa. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w latach 2016-17.

  Politechnika Łódzka była jedyną polską uczelnią, która brała udział w programie "Waterpraxis", który jest częścią europejskiego Programu Ochrony Bałtyku.

  Celem projektu jest wdrożenie skutecznych, innowacyjnych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń do rzek i jezior w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Jego liderem był Narodowy Instytut Środowiska Finlandii, a oprócz Politechniki w programie uczestniczyły uczelnie z Niemiec, Danii, Litwy i Rosji. Budżet projektu wynosił ponad 2 mln euro z czego mniej więcej 10 proc. przypadło dla łódzkiej uczelni.

  Władze województwa łódzkiego liczą, że dzięki udziałowi w programie region będzie uprzywilejowany przy pozyskiwaniu środków unijnych na realizację instalacji oczyszczających zbiorniki wodne w regionie, w tym Zalew Sulejowski.

  PAP - Nauka w Polsce

  szu/ ls/ krf/
  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej prowadząca działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Siedziba wydziału znajduje się w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 213. Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej – pismo wydawane przez Politechnikę Łódzką od października 1984 roku, opisujące wszystkie wydarzenia mające miejsce na uczelni. Redaktorem naczelnym pisma od 1990 roku jest dr inż. Ewa Chojnacka. Biuletyn zawiera stałe działy, są to: wydarzenia, uczelnia w liczbach, nauka, kształcenie, konferencje i sympozja, opinie, rozmaitości, studenci, wspomnienia, wystawy, sport. Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej – jeden z wydziałów Politechniki Łódzkiej, kształcący w zakresie nauk i technologii chemicznych. Istnieje od początku funkcjonowania Politechniki Łódzkiej, to jest od 1945 r.

  Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. to spółka z udziałem miasta zaopatrująca w wodę mieszkańców miasta Świdnica. Głównym jej zadaniem jest dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców oraz odbiór ścieków zarówno gospodarczych jak i przemysłowych. Realizacja tych zadań jest wykonywana w 98% w przypadku dostaw wody i 95% w przypadku odbioru ścieków. Historia przedsiębiorstwa sięga czasów przedwojennych. W okresie powojennym funkcjonowało jako Miejskie Wodociągi, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji a po okresie przekształceń własnościowych w Polsce przyjęło nazwę Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. ŚPWIK sp.z o.o. posiada w swych strukturach 2 ujęcia wody pitnej dla miasta. Zarządza siecią wodociągową o łącznej długości 173 km, na której wykonane jest 2671 przyłączy do budynków. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 147 km na której wykonane jest 2766 przyłączy do budynków. Miasto Świdnica zaopatrywane jest z dwóch ujęć wody podziemnych: przy ul. Bokserskiej oraz w Pszennie. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Zarzęcin – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków. Wieś znajduje się w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu. "Wakacyjne Kadry", to festiwal filmowy, który odbywa się w Cieszynie w połowie lipca. Organizatorem festiwalu jest miasto Cieszyn. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków unijnych w ramach projektu „Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry". W konkursie biorą udział polskie filmy fabularne i dokumentalne, zarówno kinowe, jak i telewizyjne. Główną nagrodą jest Złota Podkowa.

  Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) – projekt systemu transportu zbiorowego łączącego miasta wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. Nowoczesne i zmodernizowane pociągi zakupione w ramach projektu mają obsługiwać trasy z Łodzi do Koluszek, Kutna, Łowicza, Sieradza oraz linię Łódź Widzew - Łódź Kaliska. Uruchomienie połączeń przewidywane jest na rok 2014. Wartość projektu wynosi 72 mln euro z czego połowę dofinansuje Unia Europejska.

  Biblioteka Politechniki Łódzkiej – biblioteka uczelniana Politechniki Łódzkiej, gromadząca literaturę naukowo-techniczną z dziedzin reprezentowanych na tej uczelni.

  Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych. Obecnie do funduszy unijnych zaliczamy: Zasada dodatkowości (ang. additionality) – jedna z zasad regulujących działanie unijnych funduszy strukturalnych. Zgodnie z jej treścią, środki pieniężne przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy strukturalnych są wyłącznie dodatkiem do środków zgromadzonych i przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regionalne lub lokalne kraju członkowskiego. Tak więc, jeśli jeden z krajów członkowskich postanawia wybudować przykładowo oczyszczalnię ścieków, ubiegając się o dotację z odpowiedniego Funduszu strukturalnego (w tym wypadku jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych.

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej – jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu. Powstał w 1955 roku i jest najstarszym wydziałem uczelni

  Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA – przedsiębiorstwo stanowiące spółkę akcyjną Gminy Legnica, świadczącą usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla miasta Legnicy i ościennych gmin, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, oraz inne w zakresie prowadzonej działalności (tj. technologii wody i ścieków, instalacji wodno-kanalizacyjnych, analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych).

  Dodano: 02.04.2012. 07:40  


  Najnowsze