• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Janusz Lipiecki doktorem h.c. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  30.06.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pionier agrotechniki sadów, wybitny ekspert w zakresie przyjaznych środowisku metod kontrolowania zachwaszczenia prof. Janusz Lipiecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzyma 1 lipca tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (UR).

  Zainteresowania naukowe prof. Janusza Lipeckiego obejmują agrotechnikę sadów z uwzględnieniem relacji między chwastami, roślinami sadowniczymi i glebą oraz wegetatywnego rozmnażania roślin sadowniczych. Jak podkreśla rzeczniczka UR Izabella Majewska, jego wiedza i autorytet przyniosły mu uznanie w całej Polsce.

  Prof. dr hab. Janusz Lipecki urodził się w Lublinie dnia 28 marca 1937 r. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, studia ukończył w roku 1959, wykonując pracę magisterską w Katedrze Ogrodnictwa pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Zaliwskiego. Od roku 1959 pracował w Katedrze Sadownictwa Akademii Rolniczej w Lublinie.

  W zakresie agrotechniki sadów był pionierem - obok dr Ireny Łaźniewskiej z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach - odchwaszczania chemicznego sadów. Przyczynił się do wprowadzenia tej metody do powszechnego użycia, przez ponad 30 lat dominowała ona w nasadzeniach sadowniczych w Polsce.

  Na podstawie wieloletnich doświadczeń i obserwacji określił reakcje roślin sadowniczych i chwastów, a w pewnym stopniu także gleby na długotrwałe stosowanie chemicznego odchwaszczania i innych metod pielęgnacji gleby w sadach. Jako pierwszy w Polsce wykazał pojawienie się odporności na herbicydy triazynowe w obrębie gatunku przymiotno kanadyjskie (Erigeron canadensis L.) oraz jako pierwszy w świecie - w gatunku Capsella bursa - pastoris (L.)Med.- tasznik pospolity.

  Przyczynił się do wprowadzenia metod odchwaszczania bezpiecznych dla środowiska, bez udziału herbicydów dolistnych (Roundup i Bastaub) lub z ograniczonym ich udziałem, m.in. przy użyciu ściółek organicznych i nieorganicznych, jak folia czy włóknina.

  Uczestniczył w ustaleniu nowych liczb granicznych zawartości składników mineralnych w liściach jabłoni, biorąc udział w pracach kierowanych przez prof. dr hab. Andrzeja Sadowskiego z SGGW w Warszawie. Ich efektem było opracowanie zaleceń obniżających dawki nawozów sadach, prowadzące do zmniejszenia kosztów i skażenia środowiska przez nawozy. W zakresie agrotechniki sadów współpracował też z dr. Davidem Atkinsonem z East Malling Research Station w Anglii.

  Dorobek publikacyjny prof. Lipieckiego liczy 253 pozycje, w tym 86 oryginalnych rozpraw naukowych i monografii, 94 artykuły naukowe oraz doniesienia na zjazdy krajowe i zagraniczne oraz 73 artykuły popularnonaukowe i inne publikacje, w tym udział w opracowaniu dwóch wydawnictw książkowych.

  Profesor otrzymał m.in. trzy nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Krzyż Kawalerski OOP, Medal KEN. W dowód uznania osiągnięć naukowych i dydaktycznych został wyróżniony przez środowisko akademickie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tytułem honorowego profesora tej uczelni. Otrzymał także honorową odznakę Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach - kryształowe jabłko.

  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Januszowi Lipieckiemu odbędzie się o godz. 11.00 w auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jacek Kieć (zm. 22 sierpnia 2013) – polski agronom, specjalista w zakresie uprawy roślin, prof. dr hab. inż., wieloletni pracownik i profesor nadzwyczajny Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Autor podręczników akademickich oraz skryptów naukowych. Jerzy Korohoda (ur.1900, zm.1991), specjalista hodowli roślin, nauczyciel akademicki.Studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziale Rolniczym Politechiki w Podiebradach. Asystent w Państwowym Instytucie Naukowym w Puławach (1930-1934). W 1946 mianowany docentem, w 1950 profesorem. W latach 1946-1951 był wykładowcą Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. W latach 1955-1970 sprawował funkcję kierownika Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.Doprowadził do wyhodowania trzydziestu ośmiu oryginalnych i dwudziestu ośmiu selekcjonowanych odmian roślin warzywnych, pastewnych i przemysłowych. Członek licznych towarzystw naukowych. Doctor honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu (1979) i Akademii Rolniczej w Lublinie, dwukrotny laureat Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1970 i 1974). Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - chronologiczna lista doktorów honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie .

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Rudolf Michałek (ur. 1 lutego 1941 w Pewelce) – prof. dr hab. inż., dr h.c. multi, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, uczony, dydaktyk i organizator nauki. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 1985-1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia ZSL. Jest kierownikiem Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Stanisław Śnieżewski (ur. 5 lipca 1961 w Lublinie) - filolog klasyczny, prof. nadzw. z tytułem naukowym w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkołę podstawową ukończył w Płoskiem k. Zamościa w roku 1976. Jest absolwentem (1980) II LO w Zamościu. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1980-1985. Pracę magisterską napisał w roku 1985 pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Korpantego na temat "Rzeczywistość historyczna epoki augustowskiej w twórczości Owidiusza". Doktoryzował się na podstawie rozprawy Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej w 1992 r. Habilitował się w roku 2000 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Koncepcja historii rzymskiej w Ab Urbe Condita Liwiusza. Od roku 2007 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postanowieniem z dnia 13 marca 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – szkoła wyższa powstała w Krakowie w 1925 roku w wyniku wyodrębnienia się ze Szkoły Handlowej w Krakowie. Współtwórcami szkoły byli prof. Arnold Bolland (docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lwowskiej) oraz prof. Albin Żabiński. Szkoła ta dała początek dzisiejszemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Przez cały czas funkcjonowania szkoły pod ta nazwą (1925-1938) dyrekotrem szkoły był prof. Arnold Bolland.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Marian Chomiak (ur. 18 grudnia 1912 r. w Nadolcach k. Hrubieszowa, zm. 23 grudnia 1976 r. w Lublinie) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, anatom. Był synem Kacpra, mechanika i Zofii z Wiśniewskich. Szkołę średnią ukończył w Hrubieszowie w 1932 r. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim najpierw leśnictwo (1932), później w latach 1933-1938 weterynarię. W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej. Trudne lata okupacji przetrwał w rodzinnych stronach, skąd mimo niebezpieczeństw kilkakrotnie docierał do Lwowa, gdzie na tzw. kursach weterynaryjnych (Fachkurse) w 1942 r. uzyskał dyplom uprawniający do wykonywania zawodu lekarza weterynaryjnego. Po wojnie jako jeden z pierwszych rozpoczął pracę w nowo utworzonym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniu 2 listopada 1944 r. otrzymał nominację na starszego asystenta w Katedrze Anatomii Zwierząt, której kierownikiem był wówczas prof. Kazimierz Krysiak, anatom, przedwojenny adiunkt warszawskiego Wydziału Weterynaryjnego. W 1945 r. lek. wet. M. Chomiak nostryfikował swój lwowski dyplom na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1946 r. uzyskał stopień naukowy doktora medycyny weterynaryjnej na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie na podstawie pracy pod tytułem Mięsień policzkowy u przeżuwaczy. Po przeniesieniu się prof. K. Krysiaka do Warszawy od 1948 r. pełnił funkcję zastępcy profesora, obejmując kierownictwo Katedry Anatomii Zwierząt. Rozprawę habilitacyjną pod tytułem Jądra ruchowe rdzenia przedłużonego krowy, konia i świni przedstawił w grudniu 1951 r, do obrony jednak nie doszło z powodu obowiązujących wówczas przepisów. Od 1954 r. dr M. Chomiak był profesorem nadzwyczajnym, a w 1963 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. 1 września 1970 r. został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Anatomii Zwierząt w lubelskiej Akademii Rolniczej.

  Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów: Idea powstania uczelni polsko-ukraińskiej w Lublinie sformułowana została w 1997 r. przez prof. Bohdana Osadczuka, znanego ukraińskiego emigracyjnego historyka i publicystę, profesora Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Szybko spotkała się z zainteresowaniem środowiska akademickiego Lublina. Przez lata popierał ją i propagował polski mediewista prof. Jerzy Kłoczowski, założyciel i dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Ideę wsparł też redaktor Jerzy Giedroyc.

  O dostojeństwie Uniwersytetu – wykład prof. Kazimierza Twardowskiego, wygłoszony 21 listopada 1932 w auli Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w odpowiedzi na przyznanie mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. prof.zw.dr hab.inż. Bogdan Mizieliński - urodził się 4 marca 1938r. W Warszawie. Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1965 roku. Rozpoczyna karierę naukową uzyskując kolejno: w 1975r – tytuł doktora, w 1984r – doktora habilitowanego a w 2001 tytuł profesora i w 2007r profesora zwyczajnego PW.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Białowieska Stacja Geobotaniczna (Białowieża Geobotanical Station) – jednostka organizacyjna funkcjonując na prawach zakładu naukowego w strukturach Instytutu Botaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Została powołana do życia w 1952 roku przez prof. Władysława Matuszkiewicza. Do 2004 roku kierownikiem stacji był prof. Janusz Bogdan Faliński obecnie (2010-08) funkcję kierownika pełni dr inż. Bogdan Jaroszewicz. Zaplecze dydaktyczne stanowią trzy sale wykładowe oraz liczne laboratoria. W skład BSG wchodzą pracownie: analityczna, hodowlana, zielnik, biblioteka, archiwum naukowe, ogród eksperymentalny. Ponadto placówka posiada pokoje gościnne (9 dwuosobowych, 1 trzyosobowy), bursę studencką (22 miejsca). Stacja jest czynna w ciągu całego roku.

  Dodano: 30.06.2011. 00:19  


  Najnowsze