• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny poświęcony nowoczesnemu modelowaniu ekosystemów morskich

  13.06.2014. 15:58
  opublikowane przez: Redakcja

  Z powodu zmiany klimatu do końca stulecia spodziewane jest skurczenie się biomasy fitoplanktonu i zooplanktonu odpowiednio o 6% i 11%. To zaledwie jeden z wniosków wyciągniętych z prac nad dofinansowanym ze środków unijnych projektem MEECE (Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment), z którego relacja ukazała się w &#187Global Change Biology Journal&#171.

  Projekt MEECE zakończył się w 2013 r., ale sformułowane w jego ramach wnioski najwyraźniej nadal przyciągają uwagę społeczności naukowej. Zespół MEECE, pracujący pod kierunkiem Plymouth Marine Laboratory, wykorzystał modele predyktywne do zbadania oddziaływania zarówno czynników klimatycznych, takich jak zakwaszanie i temperatura, jak i antropogenicznych - połowy, gatunki inwazyjne i zanieczyszczenie - na ekosystemy morskie.

  W ramach projektu udało się rozwinąć modelowanie ekosystemów morskich i wypracować narzędzia wspomagające proces decyzyjny.

  Zespół dokonał tego opracowując bibliotekę narzędzi do modelowania i ogólny zespalacz modeli (FABM), przez co wykonał ważny krok w kierunku zintegrowanych narzędzi modelowania od końca do końca, które obejmują szereg sprzężeń zwrotnych między czynnikami a ekosystemami, zarówno w skali procesów fizjologicznych, jak i populacyjnych.

  Narzędzia do modelowania posłużyły do sprawdzenia reakcji regionalnych ekosystemów morskich Europy na zmianę klimatu, bezpośrednie perturbacje antropogeniczne i ich połączenia.

  Uzyskane wyniki są złożone i odmienne dla każdego regionu. Na przykład ekosystemy akwenów zamkniętych, takich jak Adriatyk, Morze Czarne i Bałtyk są wysoce wrażliwe na naprężenia wiatrowe i eutrofizację. Natomiast ekosystemy mórz szelfowych połączone z otwartym oceanem (na przykład Północno-Wschodni Atlantyk i Zatoka Biskajska) są wrażliwe na zmiany w dopływie składników odżywczych z otwartego oceanu.

  Ustalenia MEECE dotyczące redukcji fitoplanktonu i zooplanktonu, poczynione przez zespół badawczy pod kierunkiem Azti-Tecnalia i opublikowane ostatnio w &#187Global Change Biology Journal&#171, pokazują, że różne regiony odczują ją w odmienny sposób.

  W morzach Europy Środkowej i Południowej, wyższa stratyfikacja termiczna warstw wód oceaniczny i w konsekwencji mniejsza dostępność składników odżywczych dla rozwoju fitoplanktonu ograniczy produkcję pierwotną, podczas gdy w Bałtyku, Morzu Barentsa i Morzu Czarnym spodziewany jest wzrost produkcji fitoplanktonu.

  Guillem Chust z Azti-Tecnalia, kierownik prac badawczych i naczelny autor artykułu, zauważył: &#132W regionach oceanicznych, które tracą więcej biomasy fitoplanktonu i zooplanktonu, to jest w tych z negatywnym wzmocnieniem, biomasa ryb również może ulec radykalnemu uszczupleniu, zwłaszcza gatunków pelagicznych (tj. żyjących w kolumnie wody, z wyłączeniem dna)&#148.

  Chust dodaje: &#132Regulacja klimatu również odczuje negatywne skutki globalnego spadku pierwotnej i wtórnej produkcji, gdyż zmniejszy się ilość fitoplanktonu, a pochłanianie CO2 z atmosfery przez oceany będzie słabsze, bowiem plankton odpowiada za połowę aktywności fotosyntetycznej planety. To z kolej obniży zdolność oceanów do regulacji klimatu&#148.

  W projekt MEECE zaangażowało się 22 partnerów europejskich. Atlas modeli MEECE jest nadal dostępny online i zawiera informacje nt. modeli ekosystemów. Prezentowane w atlasie modele cyfrowe zawierają opisy matematyczne rzeczywistego świata, umożliwiając użytkownikom analizowanie, jak działa świat oraz prognozowanie, jak będzie ewoluować w przyszłości.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne). Ekosystemy wodne - ekosystemy, których biotop stanowi środowisko wodne: oceany, morza, jeziora, rzeki, źródła. Cechą charakterystyczną ekosystemów wodnych są specyficzne formacje (biocenozy): plankton, bentos, nekton, pleuston, neuston. Problematyczne może być zaliczenie do ekosystemów wodnych takich typów ekosystemów jak: bagna, torfowiska, moczary (używa się raczej określeń tereny podmokłe). Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian.

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt. Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów.

  Coupled model intercomparison project (CMIP) - międzynarodowy projekt porównywania połączonych modeli klimatu opisujących oddziaływanie atmosfery i oceanu. Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”.

  Wskaźnik wpływu człowieka jest miarą bezpośredniego ludzkiego wpływu na ziemskie ekosystemy opartą na najlepszych dostępnych zestawach danych uwzględniających zasiedlenie przez człowieka (gęstość populacji, zabudowane obszary), dostępność (drogi, koleje, żeglowne rzeki, linia brzegowa), przekształcenie krajobrazu (użytkowanie ziemi, zakrycie ziemi) i infrastruktura energii elektrycznej (oświetlenie nocne). Wartości HII rozciągają się od 0 do 64. Zerowa wartość oznacza brak ludzkiego wpływu a 64 przedstawia największy możliwy wpływ ze strony człowieka uwzględniający wszystkie 8 miar ludzkiej obecności.

  Mechanoskopia (gr. mechané maszyna + skopeín patrzeć) – technika śledcza badająca ślad pozostawiony przez narzędzie użyte przez sprawcę przestępstwa. Każda powierzchnia tnąca pozostawia swój niepowtarzalny ślad będący odwzorowaniem wszelkich nierówności, jakie na sobie posiada, powstałych w procesie produkcji lub czynności przystosowujących narzędzie do dokonania przestępstwa. Mikroskopowe badania np. przeciętej nożycami kłódki pozwalają określić ślad powierzchni ostrza narzędzia (wykonywana jest zawsze fotografia), materiał z jakiego jest wykonane (czasem pozostają cząstki ostrza narzędzia, które badane chromatografem ujawniają skład stopu, metalu z jakiego je wykonano, miejsce produkcji itp.). Mechanoskopia określa także typ narzędzia, siłę, jakiej użyto posługując się tym narzędziem i in. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Dodano: 13.06.2014. 15:58  


  Najnowsze