• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport: przedsiębiorstwa muszą robić więcej, aby obniżyć emisje dwutlenku węgla

  26.08.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Największe na świecie przedsiębiorstwa nie podejmują wystarczających wysiłków, aby obniżyć swoje emisje gazów cieplarnianych - czytamy w nowym raporcie pt. "Przepaść węglowa", przygotowanym przez CDP (Carbon Disclosure Project).

  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) twierdzi, że emisje krajów rozwiniętych powinny zostać obniżone co najmniej o 80% do roku 2050, aby zapobiec poważnym skutkom zmian klimatu. Jednakże raport CDP ujawnia, że badane przedsiębiorstwa osiągną ten cel dopiero w roku 2089, czyli o 39 lat za późno.

  Wyniki badań wskazują również, że wiele przedsiębiorstw czeka na wyniki konferencji klimatycznej ONZ (COP-15) w Kopenhadze, Dania, zanim wyznaczą cele długofalowe. Na konferencji COP-15, która odbędzie się w grudniu tego roku, kraje mają nadzieję porozumieć się co do celów w zakresie ograniczenia emisji na okres po roku 2012.

  "Większość dużych przedsiębiorstw prowadzi obecnie pomiary swoich śladów węglowych i wiele z nich wyznaczyło cele w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla. Ale ile z tych celów odpowiada tak naprawdę obniżeniu wymaganemu, by zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatu?" - pyta Chris Tuppen, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie British Telecom (BT), która wspomagała przygotowanie raportu.

  "Wyniki badań podkreślają znaczący rozziew pomiędzy tym, co sektor przedsiębiorstw powinien zrobić a tym co obiecał. My, świat biznesu, musimy znaleźć sposób na zamknięcie tej przepaści węglowej."

  CDP to organizacja non profit, która gromadzi korporacyjne dane związane ze zmianami klimatu, pochodzące od ponad 2.000 dużych przedsiębiorstw na całym świecie. Badania oparły się na najnowszych informacjach dostarczonych przez 92 spółki z listy "Global 100' (100 notowanych na giełdzie, największych przedsiębiorstw na świecie) w 2008 roku. CDP przeprowadziła również szczegółowe wywiady na temat wyznaczania celów z kierownictwem 12 przedsiębiorstw z listy Global 100.

  Sondaż ujawnił, że 73% spółek z listy Global 100 posiada jakiś cel w zakresie obniżenia emisji, co oznacza, że ponad jedna czwarta (27%) go nie ma. Wyniki badań pokazują, że cele te są wyznaczane na podstawie czynników biznesowych, a nie w oparciu o dowody naukowe.

  Przedsiębiorstwa twierdzą między innymi, że wyznaczają cele, aby eliminować brak wydajności swojej działalności, obniżyć koszty, stymulować innowacje oraz minimalizować wpływ zmian klimatu i przygotować się do przyszłych zasad obniżania emisji. Niektóre przedsiębiorstwa wskazują również na ochronę środowiska, motywowanie pracowników i rekrutację jako czynniki leżące u podstaw ich celów.

  Znakomita większość celów (89%) obejmuje wyznaczony rok, który najczęściej (84%) przypada na 2010 lub 2012. Jedynie pięć przedsiębiorstw ma wyznaczone cele do 2020 roku, a tylko jedno - do 2030 r. Co więcej, nie wszystkie przedsiębiorstwa wyznaczają rok odniesienia albo datę początkową, co utrudnia stwierdzenie, czy cel został osiągnięty.

  Raport podkreśla wagę wyznaczania długofalowych celów w zakresie obniżenia emisji, dodając: "Wysoka proporcja celów, które wyznaczono na 2012 rok sugeruje, że globalne porozumienie w Kopenhadze ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia przedsiębiorcom większej pewności co do wiarygodnego, długofalowego obniżania emisji. Wiele przedsiębiorstw informuje CDP, że rezultat konferencji COP-15 w Kopenhadze będzie mieć znaczący wpływ na ich długofalowe planowanie."

  Oprócz tego wiele celów jest po prostu niewystarczająco ambitnych. Aby obniżyć emisje o 80% do roku 2050, potrzebne jest roczne obniżenie o co najmniej 3,9%. Przyglądając się obecnym celom emisyjnym przedsiębiorstw z listy Global 100, emisje mają spadać zaledwie o 1,9% na rok. Jeżeli przedsiębiorstwa będą działać w takim tempie, to nie osiągną obniżenia emisji o 80% wcześniej niż w roku 2089.

  "Zasadniczo sektorowi korporacyjnemu nie udaje się obecnie osiągać ograniczeń zgodnie z wymogami naukowymi, aby zatrzymać niebezpieczne zmiany klimatu" - czytamy w raporcie.

  Raport zaleca wszystkim przedsiębiorstwom wyznaczenie celów w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych wraz z wyraźnie określonym rokiem odniesienia i rokiem docelowym. Cele te powinny opierać się na ostatnich zaleceniach naukowych podanych przez IPCC. Ze swej strony rządy muszą porozumieć się w Kopenhadze, co do jasnych, średnio i długoterminowych celów w zakresie obniżenia emisji, aby zapewnić przedsiębiorstwom ramy, których potrzebują do wyznaczenia swoich celów.

  "Podczas gdy 73% przedsiębiorstw z listy Global 100 wyznaczyło w jakiejś formie cel obniżenia emisji, większość powinna być znacznie bardziej agresywna, jeżeli ma osiągnąć wymagany, długofalowy rezultat" - stwierdza Paul Dickinson, Prezes CDP. "Obecnie przedsiębiorstwom nadarza się doskonała sposobność do zyskania przewagi konkurencyjnej poprzez obniżenie własnego wpływu na klimat i wykorzystanie związanych z tym oszczędności oraz zapoczątkowania poważnych innowacji w zakresie nowych, niskoemisyjnych produktów i usług."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Carbon Disclosure Project:
  http://www.cdproject.net/

  COP-15:
  http://en.cop15.dk/

  Źródło danych: Carbon Disclosure Project
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Carbon Disclosure Project

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia. Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

  Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Impuls 5 – zintegrowany system informatyczny klasy MRP II/ERP wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwie. Przeznaczony jest głównie dla średnich oraz dużych przedsiębiorstw. System ma wspomagać przedsiębiorstwa w zarządzaniu m.in. kapitałem, personelem, produkcją, relacjami z klientami czy obiegiem dokumentów.

  Dodano: 26.08.2009. 15:11  


  Najnowsze