• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport UNEP wskazuje na lepsze zarządzanie zasobami wody

  15.03.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do ustalenia jak najlepszych sposobów zarządzania zasobami wody wykorzystuje się plony roślin uprawnych, ale usługi ekosystemowe powinny być brane pod uwagę także przez planistów i ustawodawców. Taki komunikat płynie z ostatniego raportu Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), przygotowanego przez Sztokholmski Instytut Środowiska (SEI) na Uniwersytecie w Yorku w Wlk. Brytanii i zaprezentowanego na niedawnym Światowym Forum Wody w Marsylii we Francji.

  Raport pt. "Releasing the Pressure: Water Resource Efficiencies and Gains for Ecosystem Services" podkreśla, że dopiero wtedy, kiedy rozpoznamy powiązanie między korzyściami zapewnianymi przez wodę oraz usługi ekosystemowe, wydajność wody będzie mogła wzrosnąć. Dzięki temu zasoby wody będą bardziej zrównoważone i wydajne, co z kolei poprawi źródła utrzymania, rolnictwo i środowisko.

  Ustawodawcy na całym świecie rozważają sposoby na zwiększenie wydajności i efektywności wody. Ta kwestia coraz bardziej zaprząta ich uwagę, zwłaszcza że rosnące dochody i zmieniające się diety mają wedle raportu zwiększyć zapotrzebowanie na zasoby wody, które już znajdują się pod presją.

  Raport wskazuje, że takie podejście uwzględni kilka elementów: wartość regulacji i oczyszczania wody, zapylanie, kontrolę erozji i inne usługi ekosystemowe, które mogą znaleźć się pod negatywnym wpływem, kiedy ludzie będą zużywać wodę do celów rolnych.

  Wypowiadając się na temat raportu, Podsekretarz Generalny ONZ i Dyrektor Wykonawczy UNEP, Adam Steiner, stwierdził: "Oceniając wydajność wody w zawężony sposób - przyglądając się na przykład roślinom uprawnym, paszom i produkcji leśnej - nadal będziemy zaniżać znaczenie roli wody dla szerszego społeczeństwa i dla gospodarki."

  "Celem naszej pracy jest dostrzeżenie szerszych korzyści, jakie zapewnia woda, na przykład przepływ składników odżywczych, schładzanie, zapewnienie siedlisk oraz inne wspomagające i regulacyjne usługi ekosystemowe. Woda może stać się niedługo poważnie ograniczonym zasobem dla coraz większej liczby ludzi. Za nieco ponad trzy miesiące rządy z całego świata spotkają się na konferencji ONZ poświęconej zrównoważonemu rozwojowi (Rio+20)."

  "Raport dotyka zagadnienia ważnego dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości: w jaki sposób zwiększyć wydajność i sprawiedliwe wykorzystywanie wody na różnorodne potrzeby."

  Badania prowadzone w Afryce i Azji również ujęto w raporcie. Raport wskazuje, że rozmaite techniki, w tym ochrona gleby i wody, minimalne uprawy i zbieranie wody deszczowej, są wykorzystywane do minimalizowania presji na ograniczone zasoby wody. Niemniej wskazuje, że te techniki mogą być dalej rozwijane, aby w sposób zrównoważony podnieść wydajność wody w rolnictwie zasilanym wodą deszczową w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i w Afryce.

  W raporcie zaznaczono również, że osiągniecie 95% obecnej, górnej granicy wydajności w rolnictwie zasilanym wodą deszczową może przełożyć się na 58% skok w produkcji ziarna. Należy zauważyć jednak, że bieżące poziomy zużycia wody zostaną utrzymane a otaczające naturalne zasoby wody będą zasilać usługi ekosystemowe.

  "Wąska definicja 'wydajności wody' obejmuje jedynie wartość produktu rolnego, ale nie ujmuje utraty wody pitnej, zmniejszonej populacji ryb, suchych pastwisk czy kurczących się zasobów wód gruntowych" - zauważa Jennie Barron, naukowiec z SEI, współautorka raportu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gospodarka wodami – to wszelkie działania z zakresu planowania, rozwijania, dystrybuowania i zarządzania optymalnym zużyciem wody. Zrównoważone planowanie w obszarze gospodarki wodami uwzględnia konkurencję o zasoby w taki sposób, by przyczynić się do sprawiedliwej alokacji wody, która w całości zaspokoi popyt i różnorodne rodzaje przeznaczenia wody. Ujęcie wody – zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych. Ujęcia wody ze względu na źródło, z którego pobierana jest woda, można podzielić na ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych. Susza fizjologiczna – okres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje. Bezpośrednią przyczyną jest zbyt wysoki potencjał osmotyczny roztworu glebowego. Ilość pobieranej przez roślinę wody zależny od powierzchni absorbującej i różnicy potencjału wody. Gdy różnica potencjału jest zbyt mała roślina nie pobiera wystarczającej ilości wody.

  Puszczanie kaczek, "kaczka" – rzucanie na wodę płaskiego kamienia tak, by odbił on się od powierzchni wody i poleciał dalej, odbijając się od wody kilkukrotnie. Filtr do oczyszczania wody - jest to zestaw urządzeń i środków zapewniających oczyszczanie wody słodkiej z zanieczyszczeń mechanicznych, biologicznych i promieniotwórczych w warunkach polowych. Filtry mogą być przenośne i przewoźne.

  Wody reliktowe (szczątkowe) - wody podziemne występujące na dużych głębokościach. Pozostałości wód z minionych okresów geologicznych. Są to zwykle wysłodzone wody morskie. Woda stołowa - produkt spożywczy w postaci czystej wody (gazowanej lub niegazowanej), konfekcjonowany zazwyczaj w butelkach. Jest ona naturalnie lub sztucznie mineralizowana. Wodę stołową otrzymuje się przez zmieszanie wody źródlanej lub pitnej wody podziemnej z naturalną wodą mineralną, solami naturalnymi lub innymi składnikami mineralnymi.

  Prąd powierzchniowy – jest bezpośrednio związany z ruchem wiatru, który dzięki swojej sile przesuwa masy wody. Na kierunek poruszania się prądu bardzo duże znaczenie ma siła Coriolisa, która odchyla kierunek cząsteczek wody o ok. 45°, a faktyczny kierunek wody jest wypadkową tych dwóch sił. Jako że woda w oceanach ułożona jest warstwowo, kolejne warstwy znajdujące się poniżej poziomu wody zaczynają się również poruszać wskutek siły tarcia. W coraz niższych warstwach siła ta jest coraz mniejsza i coraz bardziej odchylona od kierunku wiatru. Na głębokości zwanej głębokością Ekmana woda płynie w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru, a jej prędkość spada do 0,043 prędkości wiatru na powierzchni. Uzdatnianie wody – proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

  Jezioro episzelfowe – naturalny zbiornik wody słodkiej, powstały przez zamknięcie odpływu wody z doliny (fiordu) przez lodowiec szelfowy. Ze względu na różnicę gęstości, napływająca od góry woda słodka tworzy warstwę na powierzchni gęstszej wody morskiej, sięgającą głębokością aż do podstawy bariery lodowca. Jeziora episzelfowe są unikatowymi zbiornikami wody, jako że nie posiadają stałego dna – fizycznie od dołu jezioro ogranicza warstwa słonej wody.

  Autodysocjacja wody lub autoprotoliza wody – samorzutna autodysocjacja cząsteczek wody pozostających w stanie ciekłym. Proces ten ma duże znaczenie praktyczne – decyduje m.in. o zdolności wody do rozpuszczania substancji jonowych a stała równowagi tej reakcji stanowi podstawę skali pH.

  Szara woda – Europejska Norma 12056-1 definiuje szarą wodę jako wolną od fekaliów zabrudzoną wodę. W praktyce jest to nieprzemysłowa woda ściekowa wytwarzana w czasie domowych procesów takich jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie, nadająca się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania. W tradycyjnym gospodarstwie domowym 50—80% wody ściekowej może być wykorzystanej jako szara woda. Do wykorzystania nadaje się niemal cała woda, jakiej używa się w domu, z wyjątkiem wody po spłukaniu toalet. Szara woda znacznie różni się od wody powstałej po spłukaniu ubikacji zarówno ilością, jak i różnorodnością zawartych w niej chemikaliów i bakterii (od odchodów po toksyczne środki chemiczne). Szara woda zawdzięcza swą nazwę mętnemu wyglądowi oraz statusowi, który nie kwalifikuje jej jako wody czystej pitnej ani też jako wody silnie skażonej. Zgodnie z powyższą definicją, jeśli szara woda zawiera znaczące ilości odpadów kuchennych czy też silne środki chemiczne, należy ją zakwalifikować jako ściek. Wirtualna woda – ilość wody, która jest potrzebna do wyprodukowania danego produktu spożywczego, a także produkty, które są sprzedawane państwom, w których nie są uprawiane (bądź uprawiane w małej ilości) ze względu na niedostępność wody. Zaoszczędzona w ten sposób woda może być wykorzystana do innych celów. Obroty wirtualną wodą wynoszą około 800 mld USD. Koncepcja została wprowadzona w 1993 przez Johna Anthonego Allana. Jeden hamburger to około 2400 litrów wirtualnej wody. Przeciętny Amerykanin konsumuje około 6,800 litrów wirtualnej wody każdego dnia, trzykrotnie więcej niż Chińczyk.

  Ethos Water – marka wody mineralnej należąca do Starbucks i produkowana przez koncern PepsiCo. Część dochodu ze sprzedaży wody jest przekazywany organizacjom pozarządowym, starającym się o poprawę czystości wody na świecie i polepszenie dostępu do wody pitnej. Wody zaskórne, zwane też wodami wierzchówki, prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu. Wody te cechują się zmiennością temperatury i z reguły są zanieczyszczone. Z tego względu nie nadają się do celów spożywczych. Wody zaskórne powstają pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych. Wody te są niezbędne do życia roślin.

  Wody kondensacyjne to wody podziemne, powstałe w wyniku skraplania (kondensacji) pary wodnej w przypowierzchniowych warstwach gruntu. Powstają tylko w obecności "jądra", na którym mogą gromadzić się krople wody. Biorą one niewielki udział w zasilaniu wód podziemnych (tylko w terenach o dużych dobowych wahaniach temperatur mogą stanowić aż do 50% ogólnej ilości wód podziemnych). Wody powierzchniowe – wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Dzielimy je na:

  Dodano: 15.03.2012. 17:26  


  Najnowsze