• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport WCB podkreśla potrzebę zwiększenia nakładów na energię odnawialną

  01.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europa jest w stanie osiągnąć swoje ambitne cele związane z energią odnawialną, ale tylko wtedy, kiedy rządy zwiększą swoje wsparcie finansowe i prawne dla nowych technologii - czytamy we wnioskach nowego raportu Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) przy Komisji Europejskiej.

  Unia Europejska wyznaczyła sobie cel zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii o 20% do roku 2020. Cen ten stanowi element szerzej zakrojonych działań na rzecz zahamowania zmian klimatu.

  "Migawki nt. energii odnawialnej" przygotowane przez WCB zawierają przegląd rozwoju unijnego sektora produkcji odnawialnej energii elektrycznej oraz analizę szans na osiągnięcie celu do roku 2020.

  W raporcie zaznacza się, że skoro sektor transportowy jest zobowiązany do osiągnięcia tylko dziesięcioprocentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, sektor energetyczny będzie musiał nadrobić ewentualne braki. Autorzy szacują, że 35%-40% energii elektrycznej wykorzystywanej w 2020 r. będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dla porównania w roku 2005 zaledwie 14% energii elektrycznej generowano ze źródeł odnawialnych, głównie z energii wodnej i wiatrowej oraz z biomasy.

  W raporcie nie przewiduje się już większego wzrostu mocy hydroelektrowni, ponieważ większość zasobów w tym zakresie jest wykorzystywana już dziś. Poza tym zmieniające się schematy klimatyczne i wzrost zapotrzebowania na wodę mogą sprawić, że zasoby te nie zawsze będą dostępne w przyszłości.

  Produkcja energii elektrycznej z biomasy mogłaby sięgnąć 200 terawatogodzin (TWh) w roku 2020, wychodząc z poziomu 90 TWh w 2006 r. Niemniej liczba ta może ulec zmianie w zależności od tego, ile biomasy przeznaczone będzie na inne wykorzystanie energii, np. do ogrzewania lub w transporcie.

  Jeśli chodzi o energię słoneczną, to w postaci skoncentrowanej stanowi ona nadal niewielką część sektora energetycznego, ale dzięki udanym projektom demonstracyjnym w Hiszpanii ma szansę na szybki rozwój w nadchodzących latach. Energia słoneczna przetwarzana przez układy fotowoltaiczne szybko zdobywa sobie popularność i przedsiębiorcy postawili sobie cel, by 12% energii elektrycznej generowane było z udziałem technologii fotowoltaicznej.

  Energia wiatrowa posiada obecnie największy udział wśród innych technologii w nowo instalowanych źródłach energii - z 24 gigawatów (GW) nowo zainstalowanych w 2008 r., 35% pochodzi z energii wiatrowej, 29% z gazu i 19% z układów fotowoltaicznych.

  Branża energii wiatrowej ma nadzieję zwiększyć swoją ogólną wydajność z 65 GW, jakie posiadała w 2008 r., do 230 GW w roku 2020.

  "Można wnosić, że jeśli obecne tempo wzrostu wyżej wymienionych gałęzi odnawialnych źródeł energii utrzyma się, to w roku 2020 będzie można wytwarzać nawet 1.600 TWh [45%-50%] energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych" - czytamy w raporcie.

  Dalej czytamy jednak, że "bez większego poparcia politycznego, zwłaszcza w zakresie sprawiedliwego dostępu do sieci, oraz odpowiednich przepisów, które pozwolą przekształcić obecne sieci energetyczne na tyle, aby były w stanie przyjąć takie ilości energii odnawialnej, powyższe przewidywania nie sprawdzą się".

  Autorzy raportu dodają jeszcze, że potrzebne jest dalsze finansowanie badań w celu poszerzenia rynków tych technologii, "ponieważ redukcja kosztów i przyśpieszenie wdrożenia będą zależeć od wydajności produkcyjnej a nie od czasu!"

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Przypisy naukowe i techniczne nt. energii odnawialnej i wydajności po stronie użytkownika końcowego:
  http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/

  Źródło danych: Komisja Europejska (Wspólne Centrum Badawcze)
  Referencje dokumentu: Kautto, N. i Jäger-Waldau. A. Renewable Energy Snapshots 2009. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, 2009 r.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną.

  Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014).

  Potencjał techniczny energii – ilość energii, jaką w ciągu roku można pozyskać z zasobów (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) za pomocą najlepszych i najnowocześniejszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych. Generowanie energii w systemie rozproszonym (energetyka rozproszona) – wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniami kontrolno-pomiarowymi), zwykle produkujące energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.

  Kogeneracja rozproszona - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w układach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii, także z wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest przeciwieństwem systemu zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną z jednej centralnej elektrociepłowni. Zaletą kogeneracji rozproszonej jest uniknięcie kosztów rozbudowy sieci cieplnej i związanych z eksploatacją tej sieci strat ciepła. Rozproszenie źródeł energii (dywersyfikacja) zwiększa bezpieczeństwo energetyczne na obszarze jej stosowania.

  Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej. Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku. Wirtualne miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii elektrycznej, w którym jest realizowana dostawa tej energii niepowiązana bezpośrednio z jej fizycznymi przepływami. Jej ilość wyznaczana jest przy użyciu algorytmów na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej.

  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku) i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

  Dodano: 01.07.2009. 15:11  


  Najnowsze