• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozszerzenie projektu BioReGen: ekologizacja nieużytków przemysłowych poprzez uprawę roślin energetycznych

  06.01.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po przeprowadzeniu pomyślnych prób podjęto decyzję o rozszerzeniu pionierskiego projektu finansowanego przez UE, który umożliwi ekologizację tysięcy akrów nieużytków przemysłowych w północno-wschodniej Anglii, jednocześnie zapewniając bioenergię przyjazną dla klimatu.

  Pracownicy Clean Environment Management Centre (CLEMANCE) na Uniwersytecie w Teesside wykorzystują rośliny energetyczne do oczyszczania starych zanieczyszczonych terenów przemysłowych w procesie określanym jako fitoremediacja.

  Fitoremediacja polega na dekontaminacji zanieczyszczonych gleb, wody lub powietrza przez wykorzystanie roślin mogących akumulować, rozkładać lub eliminować metale, pestycydy, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, ropę naftową i jej pochodne oraz różne inne zanieczyszczenia ze środowisk, w których się znajdują. Metoda ta jest czysta, wydajna, niedroga i nie narusza środowiska naturalnego, w przeciwieństwie do procesów wymagających wykopywania gleby.

  Projekt "Biomasa, Rekultywacja, Regeneracja" (Biomass, Remediation, Regeneration - BioReGen) został rozpoczęty w 2004 r. próbnym obsadzaniem nieużytków przemysłowych w hrabstwie Durham w Anglii.

  Wierzby, miskanty, mozgi trzcinowate i proso rózgowe oczyszczały glebę, absorbując zawarte w popiele węglowym zanieczyszczenia, takie jak cynk, miedź, kadm i metale ciężkie. Rośliny rozkładają te zanieczyszczenia na nieszkodliwe produkty uboczne i akumulują je w swoich korzeniach, łodygach lub liściach albo uwalniają w powietrze czyste substancje.

  Partnerzy projektu BioReGen wierzą, że ta metoda może się sprawdzić na większych terenach, w związku z czym posadzono obecnie rośliny na pięciu większych obszarach, z których każdy obejmuje hektar i był w przeszłości silnie eksploatowanym terenem przemysłowym.

  Pracownicy CLEMANCE uważają, że te działania, wspierane dotacją w wysokości 1,2 miliona euro z unijnego programu badawczego Life-Środowisko, mają istotne znaczenie dla ekologizacji starych terenów przemysłowych.

  - Kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, nie wiedzieliśmy, czy możliwe będzie uprawianie roślin na tak zanieczyszczonej ziemi, ale osiągnęliśmy pomyślne rezultaty w każdym miejscu, w którym podjęliśmy próbę. Udowodniliśmy, że fitoremediacja działa, a to, co sprawdza się na małym obszarze, można zastosować także na znacznie większych terenach. Ponadto jest to znacznie tańsza metoda niż oczyszczanie terenu lub usuwanie zanieczyszczonej gleby na składowiska odpadów - powiedział dr Richard Lord, kierownik programu ds. zanieczyszczonych terenów i wody CLEMANCE.

  - Inwestorzy planujący takie działania wydają miliony funtów na hektar, natomiast koszty naszej metody zamykają się zaledwie w dziesiątkach tysięcy funtów - dodał dr Lord.

  Potencjał projektu określa się jako "ogromny", ponieważ w samej tylko dolinie Tees jest 1155 hektarów nieużytków. Jednak stare nieczystości przemysłowe występują się na całym obszarze uprzemysłowionego świata i przkształcily jego krajobraz w tereny koniecznie wymagające oczyszczenia.

  Niemniej jednak fitoremediacja nie jest rozwiązaniem szybkim. Przekształcenie terenu z zastosowaniem tej metody może trwać lata, ale partnerzy projektu BioReGen uważają, że są na dobrej drodze.

  - Działania te traktujemy jako możliwość utrzymania terenów w odpowiednim stanie do czasu, aż będą znowu potrzebne dla celów przemysłowych. W międzyczasie sprawiamy, że stają się atrakcyjnymi miejscami i dobrymi siedliskami dla dzikich zwierząt, zamiast pozostawać obrazami okropnego zaniedbania, które psują wizerunek północno-wschodniej części kraju. Pomagamy stworzyć zieloną dolinę - powiedział dr Lord.

  Ponadto przedstawiciele CLEMANCE prowadzą negocjacje z dostawcą energii SembCorp na temat dostarczania wierzb do otwartej niedawno przez firmę elektrowni na biomasę Wilton 10. Wilton 10 jest wartą 60 milionów GBP (83 miliony euro) elektrownią na biomasę, pierwszą tego typu w Wielkiej Brytanii. Elektrownia działa od tego lata i dzięki spalaniu drewna jest w stanie wyprodukować energię dla 30 000 posiadłości.

  - Wilton 10 ma ogromne zapotrzebowanie na drewno i możemy pomóc je zaspokoić, zwłaszcza jeśli rozszerzymy sadzenie na większe obszary. Początkowo był to projekt badawczy, a teraz znalazł zastosowanie komercyjne. Jest to działanie spełniające w możliwie najwyższym stopniu założenia zrównoważonego rozwoju - podsumował dr Lord.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Diagnostyka procesów przemysłowych zajmuje się rozpoznawaniem zmian stanów tych procesów, gdzie procesy przemysłowe rozumiane są jako ciąg celowych działań realizowanych w ustalonym czasie przez określony zbiór maszyn i urządzeń przy określonych dostępnych zasobach. Jako przyczyny zmian stanów rozpatrywane są uszkodzenia i inne zdarzenia destrukcyjne. Zadaniem diagnostyki procesów przemysłowych jest wczesne wykrywanie i dokładne rozpoznanie (rozróżnianie) powstających. Zdarzenia destrukcyjne takie jak zużycie traktowane są jako pewien rodzaj uszkodzenia, które powinno być wykryte i rozpoznane po przekroczeniu pewnej wartości.
  Nieużytek – obszar gruntu, który z powodu naturalnych warunków siedliskowych lub na skutek działalności rolniczej, przemysłowej, leśnej lub innej nie posiada lub utracił wartość użytkową. Do nieużytków zaliczane są bagna, wydmy, tereny o niekorzystnym ukształtowaniu powierzchni, składowiska odpadów oraz grunty zdegradowane przez przemysł. Ich zagospodarowanie rolne, leśne lub inne jest trudne lub bardzo kosztowne ze względu na konieczność wykonywania odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych, melioracyjnych, zalesień itp. Nieużytki dzielą się na trwałe lub przejściowe (tj. takie, których wartość użytkowa utracona została przejściowo). Nieużytek – obszar gruntu, który z powodu naturalnych warunków siedliskowych lub na skutek działalności rolniczej, przemysłowej, leśnej lub innej nie posiada lub utracił wartość użytkową. Do nieużytków zaliczane są bagna, wydmy, tereny o niekorzystnym ukształtowaniu powierzchni, składowiska odpadów oraz grunty zdegradowane przez przemysł. Ich zagospodarowanie rolne, leśne lub inne jest trudne lub bardzo kosztowne ze względu na konieczność wykonywania odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych, melioracyjnych, zalesień itp. Nieużytki dzielą się na trwałe lub przejściowe (tj. takie, których wartość użytkowa utracona została przejściowo).

  Odstojnik (także osadnik) – zbiornik, w którym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń zawartych (w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie (również ściekach) z gospodarstw domowych, w kopalniach lub zakładach przemysłowych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie wody w obiegu zamkniętym lub odprowadzenie ścieków do kanalizacji w przypadku ścieków przemysłowych lub rzeki w przypadku ścieków komunalnych. Potkanów (do 1 stycznia 2010 Podkanów) - dawniej wieś, obecnie dzielnica mieszkaniowo-przemysłowa Radomia, położona w jego południowo-zachodniej części. Na terenie dzielnicy znajduje się wiele zakładów przemysłowych. Jednym z większych zakładów jest Fabryka Łączników, założona w latach 50 XX w. Znajdują się tam również wojenne baraki, wieża ciśnień, zbudowana podczas II wojny światowej przez Niemców, obecnie już nie funkcjonująca. Na terenie dzielnicy ma powstać jeszcze kilka zakładów przemysłowych oraz jedno z największych w Polsce centrów przetwarzania informacji.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. Industrisole – sztuczne gleby antropogeniczne występujące na terenach górniczych, powstające np. w wyniku rekultywacji wyrobisk i hałd oraz gleby naturalne, silnie zdegradowane wskutek silnego oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych.


  Okręg przemysłowy – skupisko wielu ośrodków i zakładów przemysłowych na silnie zurbanizowanych terenach. W tych rejonach szczególnie rozwinięty jest przemysł. Główne rodzaje ośrodków przemysłowych to regiony wydobywcze (górnicze), przemysłu high-tech (technopolis, inaczej technopolia), przemysłu różnego rodzaju (np. maszynowego, spożywczego, motoryzacyjny itp.). Wydobywcze okręgi przemysłowe w krajach wysokorozwiniętych obecnie podupadają lub zmieniają profil na regiony usługowe i nowoczesnych technologii. Komputer przemysłowy – komputer przeznaczony do działania w warunkach przemysłowych (np. w halach fabrycznych). Charakteryzuje się większą odpornością na warunki zewnętrzne i zwiększonym poziomem niezawodności działania.

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  Rośliny przemysłowe – to rośliny uprawne, uprawiane w celach przemysłowych jako surowiec do produkcji różnych substancji chemicznych (np. alkoholu) dla określonych zakładów (np. gorzelnia) bądź gałęzi przemysłu.

  Fitoremediacja – technologia oczyszczania środowiska (gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, osadów ściekowych i powietrza), która wykorzystuje ponadprzeciętne zdolności niektórych gatunków roślin do akumulacji substancji zanieczyszczających lub do ich degradacji. W skład fitoremediacji wchodzą: Czynniki antropogeniczne - czynniki związane z każdą formą pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka na środowisko i bytujące w nim rośliny i zwierzęta. Na terenach użytkowanych rolniczo jest to całokształt działalności związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą. Działalność rolnicza, podporządkowana nadrzędnemu celowi, tj. maksymalizacji produkcji, często prowadzi do degradacji środowiska (np. w wyniku nadmiernej chemizacji). W rezultacie działalności pozarolniczej również zachodzą niekorzystne zmiany, np. zmniejszanie powierzchni użytków rolnych na korzyść gospodarki komunalnej i zabudowy przemysłowej, skażenie atmosfery, wody i gleby przez przemysł, zachwianie stosunków wodnych w glebie wskutek pogłębiania rzek lub wadliwej melioracji.

  Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), gazów wydechowych silników spalinowych oraz z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin). Przemysł w powiecie chojnickim - drugi dział gospodarki na terenie powiatu chojnickiego. Największym ośrodkiem przemysłowym w powiecie jest miasto Chojnice. Po za tym przemysł rozwinął się również w pozostałych miastach powiatu a także na wsiach. W latach 60. XX wieku na terenie gmin wiejskich zaczął rozwijać się przemysł. Planowano urbanizację wsi gminych i odejście od rolnictwa, jako głównego źródła utrzymania ludności.

  Dodano: 06.01.2012. 17:37  


  Najnowsze