• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rybitwy wrócą do Warszawy

  29.09.2010. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przywrócenie w Warszawie lęgowisk rybitw i innych ptaków chronionych umożliwi unijny program ochrony środowiska. Projekt będzie kosztował 14,65 mln zł i zostanie zrealizowany od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 roku. 27 września prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka podpisali umowę w tej sprawie.  Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" będzie realizowany w ramach unijnego programu "Life+". Na ten cel zostanie wydane prawie 15 mln zł, z czego 7,17 mln przekaże Unia, a 6,35 mln zł dołoży NFOŚiGW. Wkład własny beneficjentów programu wynosi ok. 1 mln zł - pieniądze te wyłożą: miasto Warszawa oraz Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Projekt zakłada utworzenie w granicach Warszawy wzdłuż koryta Wisły 32-kilometrowego pasa Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000. Mają tam znaleźć się kolonie lęgowe chronionych ptaków m.in. rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej. Jak zaznaczył Rączka, ptaki te mają swoje lęgowiska poniżej i powyżej Warszawy wzdłuż brzegów Wisły. Chodzi o to by, przywrócić ciągłość ich występowania - podkreślił.

  Jak zauważyła prezydent Warszawy, lęgowiska ptaków będą znajdowały się na praskiej stronie Warszawy. Prawobrzeżny brzeg Wisły, zgodnie z założeniami, nie będzie zagospodarowany, natomiast przewidziane jest tam utworzenie plaż dla mieszkańców stolicy - dodała Gronkiewicz-Waltz.

  "Na prawym brzegu Wisły nie przewidujemy żadnych inwestycji, zostanie on zachowany w malowniczości przyrodniczej, po to by ludzie mogli tam wypoczywać, spędzać tam wakacyjne weekendy" - powiedziała. Dodała, że być może zorganizowane zostaną miejsca obserwacji ptaków.

  Projekt przewiduje ponadto utworzenie wysp na rzece oraz zwiększenie liczby płycizn, które umożliwią powstanie lęgowisk. Chodzi o to, by na terenie, gdzie wylęgają się ptaki, nie było zbyt dużo krzewów, ma to chronić lęgowiska przed wyjadaniem jajek przez drapieżniki. Powstaną też nowe obszary tarlisk ryb, które będą pokarmem dla tych ptaków.

  "Będziemy oprócz tego prowadzić edukację ekologiczną" - powiedziała Gronkiewicz-Waltz. Na terenach rekreacyjnych nad Wisłą, postawione zostaną m.in. tablice informujące o ptakach. Przewidziane jest ponadto w pierwszej połowie 2011 roku przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej nt. projektu ochrony siedlisk ptaków. AWY

  PAP - Nauka w Polsce

  mki/ jra/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży. BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

  Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE. Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Plan zadań ochronnych - dokument planistyczny, który sporządza się i realizuje dla obszaru Natura 2000. Sporządza się go w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Można sporządzać go także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, lecz jeszcze nie zatwierdzonego. Nie sporządza się tylko dla: VI Memoriał Zdzisława Ambroziaka - siatkarski turniej, który odbył się w dniach 23-25 września 2011 roku w hali Arena Ursynów w Warszawie. Organizatorami turnieju były: Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka i Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. Honorowy patronat objęła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Memoriał transmitowała TVP Sport.

  Społeczny rezerwat Karsiborska Kępa – obszar poddany ochronie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na wyspie Karsiborska Kępa. Nie jest objęty formalną formą ochrony na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. VII Memoriał Zdzisława Ambroziaka - siatkarski turniej, który odbył się w dniach 21-23 września 2012 roku w hali Arena Ursynów w Warszawie. Organizatorami turnieju były: Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka i Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. Honorowy patronat objęła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

  Tarnobrzeska Dolina Wisły – specjalny obszar ochrony siedlisk obejmujący 45-kilometrowy odcinek doliny Wisły od ujścia Wisłoki w Gawłuszowicach do Sandomierza. Tak ujęty obszar zajmuje powierzchnię 4059,7 ha.

  Chojnowski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy leżący na Równinie Warszawskiej i skraju Doliny Środkowej Wisły – na południe od Warszawy, na lewym brzegu Wisły. W całości leży na terenie powiatu piaseczyńskiego. Powołany rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.War. Nr 9, poz.100), co po zmianie prawa ochrony przyrody zostało potwierdzone rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1976). Od roku 2010 wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, wraz z parkami krajobrazowymi Mazowieckim, Brudzeńskim (z którymi już wcześniej tworzył zespół), Kozienickim i Nadbużańskim. Jest elementem Zielonego Pierścienia Warszawy i pasa obszarów chronionych ciągnącego się od Mazowieckiego PK po Bolimowski Park Krajobrazowy.

  Quijorna – niewielka miejscowość w centralnej Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Madryt. Miasto leży ok. 40 km od Madrytu. Około połowa obszaru miasta leży na obszarze specjalnej ochrony ptaków. Zamieszkiwane przez ok. 2 800 mieszkańców i obejmuję obszar 25 km². Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (ang. Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) - brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok. 1300 zatrudnionych i 13000 wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie.

  III Memoriał Zdzisława Ambroziaka - siatkarski turniej, który odbył się w dniach 26-28 września 2008 roku w hali Arena Ursynów w Warszawie. Organizatorami turnieju były: Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Uczniowski Klub Sportowy "Gocław 75". Honorowy patronat objęli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Memoriał transmitowała stacja Polsat Sport. IV Memoriał Zdzisława Ambroziaka - siatkarski turniej, który odbył się w dniach 25-27 września 2009 roku w hali Arena Ursynów w Warszawie. Organizatorami turnieju były: Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Uczniowski Klub Sportowy "Gocław 75". Honorowy patronat objęli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Memoriał transmitowały stacje TVP Sport i TVP Info.

  Dodano: 29.09.2010. 00:40  


  Najnowsze