• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć UE zapewni wczesne ostrzeganie w sytuacjach zagrożenia zdrowia wywołanego procesami w środowisku

  13.07.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki projektu dofinansowanego przez UE, który bada możliwości przesyłania ludziom ostrzeżeń przed zagrożeniem dotyczącym środowiska przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacyjnych wykazuje znaczny potencjał i wzbudza spore zainteresowanie, jak twierdzi Komisarz UE do spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów - Viviane Reding.

  Przedstawiając projekt 21 lutego na konferencji prasowej Reding oświadczyła, że wyniki projektu APNEE zostały wykorzystane w propozycji, którą złożono unijnej grupie roboczej zajmującej się tsunami. Zostanie ona zaprezentowana w trakcie Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie, w listopadzie 2005 r.

  'Wyniki projektu zostały już przetestowane i wzbudzają ogromne zainteresowanie. Badaliśmy możliwości wykorzystania telefonów komórkowych w przypadku katastrofy. Teraz musimy pracować z administratorami i dostawcami telefonów komórkowych i w takim wymiarze chcemy realizować projekt,' dodała Reding.

  Projekt APNEE - sieć badań zanieczyszczeń powietrza dla wczesnego ostrzegania i wymiany informacji online w Europie, (Air pollution network for early warning and online information exchange in Europe) finansowany w ramach Piątego Programu Ramowego (5. PR), zaprojektował i przetestował usługi informacyjne dla mieszkańców Europy, które można dostosować do potrzeb klienta. Wykorzystywane są tu różnego rodzaju kanały informacyjne, takie jak wiadomości tekstowe przesyłane na telefony komórkowe, urządzenia typu PDA i WAP (do komunikacji bezprzewodowej), internetowe i elektroniczne tablice uliczne. Założeniem jest ostrzeganie mieszkańców przed środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia.

  Thomas Rose, koordynator projektu z instytutu Fraunhofera FIT w Niemczech, wyjaśnił, iż obecnie większość ostrzeżeń o szkodliwym oddziaływaniu środowiska jest przekazywana przez kanały programów informacyjnych. Jednakże informacje przekazywane za pośrednictwem radia czy telewizji docierają do znacznie większej grupy odbiorców niż mieszkańcy faktycznie zagrożeni w danym momencie. Władze krajowe i regionalne nie mogły uporać się z problemem 'zawężenia kanałów' specyficznych ostrzeżeń czy powiadomień o stanie środowiska tylko do grup żyjących na poszczególnych obszarach.

  'Za pomocą naszego systemu ludność z terenów narażonych będzie otrzymywała wczesne ostrzeżenie dzięki krótkim informacjom za pośrednictwem SMS-ów. Następnie więcej informacji udostępni się dla tych, którzy będą w ruchu, za pomocą WAP, a ostatecznie szczegółowe informacje będą do uzyskania na internecie.'

  Projekt APNEE sprawdził wydajność różnego rodzaju kanałów komunikacyjnych. Oceniono na przykład, który z kanałów można najlepiej wykorzystać w pewnych sytuacjach i jak najlepiej przedstawić komunikaty, biorąc pod uwagę różnorodność kulturalną i regionalną.

  Kolejnym etapem jest dostosowanie usług do potrzeb klienta, uwzględniając rodzaj informacji, lokalizację użytkownika i dostępne kanały komunikacyjne. Usługi mogą być też przystosowywane i dopasowywane do indywidualnych preferencji użytkownika, na przykład w przypadkach jednostkowego zagrożenia zdrowia lub alergii.

  Koncepcja 'współpracy biznesowej' została rozwinięta po to, by zapewnić w każdym z regionów objętych APNEE dostęp do informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza dostarczanych przez wiarygodnych ekspertów. Zatem instytuty badawcze i uniwersytety prowadzą odpowiednie modele prognozujące zanieczyszczenie powietrza, partnerzy technologiczni tworzą portale internetowe i WAP, a także połączenia z ulicznymi panelami, natomiast dostawcy telefonów komórkowych i informacji w systemach internetowych integrują rozwiązania APNEE ze swoimi portalami, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zaś rozpowszechniają informacje za pomocą SMS, MMS i WAP a także poprzez tzw. smartphones ('inteligentne telefony') i urządzenia typu PDA.

  Migracja platformy rozpowszechniającej zaprojektowanej przez APNEE do innych domen aplikacji, które powinny zapewnić informacje w odpowiednim czasie i miejscu, to kolejne logiczne posunięcie, podsumowuje dr Rose. Całe know-how kiedy i jak wykorzystać różnorodne kanały informacyjne mogłoby zostać użyte do ostrzegania osób znajdujących się w sytuacjach katastrof naturalnych i wywołanych przez człowieka, takich jak pożary lasów czy zagrożenie powodziowe. Mogłoby także posłużyć do przekazywania odpowiednich wskazówek czy rad, jak należałoby reagować w takich szczególnych okolicznościach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem. Komutacja kanałów (komutacja łączy, komutacja obwodów) polega na przydzieleniu wybranemu połączeniu wybranej sekwencji połączonych kanałów od terminala źródłowego do terminala docelowego. W sieciach z komutacją kanałów przesyłanie danych następuje dopiero po ustanowieniu połączenia, czyli uzyskaniu specjalnej trasy pomiędzy systemem nadawcy a systemem odbiorcy. Trasa jest sekwencją kolejno połączonych kanałów. Kanały te zostają zajęte przez cały czas, w którym trwa połączenie. Zarezerwowane kanały nie mogą być używane przez inne połączenia. Samo przesyłanie informacji odbywa się w 3 fazach:

  Kanał internetowy (lub Kanał informacyjny) to format danych (zazwyczaj XML ale może być inny, np. JSON) wykorzystywany do dostarczania użytkownikom często aktualizowanych treści. Kanały informacyjne są dostępne użytkownikom do subskrypcji. Zwykle użytkownik subskrybuje wiele kanałów, aby uzyskać dostęp do sumy ich informacji. Wpływ promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie: Stale zwiększająca się ilość używanych telefonów komórkowych na całym świecie spowodowała wzrost zainteresowania tematem związanym z wpływem promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie. Powodem tego jest fakt, iż telefon komórkowy wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal mikrofalowych. Zainteresowanie to obejmuje dużą liczbę badań naukowych (zarówno o charakterze epidemiologicznym jak i eksperymentalnym in vivo oraz in vitro, na roślinach, zwierzętach i ludziach) dotyczących skutków oddziaływań pól elektromagnetycznych (PEM) o charakterystykach używanych w bezprzewodowych urządzeniach telekomunikacyjnych takich jak: telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe DECT, telewizja cyfrowa DVB-T, sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) i inne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), bazując na konsensusie środowisk naukowych i medycznych, stwierdziła, że efekty zdrowotne (takie jak bóle głowy) najprawdopodobniej nie są wywołane przez telefony komórkowe lub stacje bazowe. WHO spodziewa się, że w latach 2009–2010 zostaną utworzone zalecenia dotyczące telefonów komórkowych.

  Kanałopatie – choroby wywoływane przez zaburzoną funkcję podjednostek kanałów jonowych lub białek, które je regulują. Kanałopatie mogą być wrodzone (wynikające z mutacji genu lub genów) lub nabyte (często wynikające z autoagresji ataku na kanał jonowy). Kanały logiczne w GSM: Do transmisji w systemie GSM przydzielony jest kanał telekomunikacyjny fizyczny. W poszczególnych szczelinach czasowych mieszczą się pakiety zróżnicowane pod względem struktury czasowej i znaczenia. Kanały logiczne, za pomocą których zorganizowana jest wymiana informacji, realizowane są poprzez transmisję tychże pakietów. Każda komórka systemu posiada jedną wybraną częstotliwość nośną, na której w szczelinie zerowej transmitowane są informacje systemowe do wszystkich stacji z obszaru tej komórki. Stacje ruchome mają możliwość sygnalizacji chęci nawiązania połączenia także w szczelinie zerowej, ale na częstotliwości niższej o 45 MHz W GSM 900 i o 95 MHz w GSM 1800 w tzw. kanale „w górę”. Ta para częstotliwości nośnych jest w danej komórce na stałe wykorzystywana w celach sygnalizacyjnych. Rozróżniamy kilka kanałów logicznych w zależności od ich funkcji i rodzajów pakietów, które je tworzą (rys. 1)

  Enterprise bookmarking jest metodą współpracy członków organizacji wspierającą zarządzanie wiedzą. Metoda ta polega na opisywaniu przez danego użytkownika zasobów informacyjnych przechowywanych w postaci elektronicznej i udostępnianie ich innym członkom organizacji. Stworzone opisy źródeł informacji tworzą zakładki (ang. bookmarks), które mogą być przeglądane i wyszukiwane w oparciu o różne kryteria. Zakładki mogą wskazywać na obiekty informacyjne o różnej formie – artykuły Internecie lub dowolne pliki, do których istnieje dostęp poprzez sieć teleinformatyczną. Źródła informacji w rozwiązaniach enterprise bookmarking mogą być opisywane są za pomocą pojedynczych słów kluczowych, bardziej rozbudowanych meta-informacji oraz opisów tekstowych . Komunikacja marketingowa jest procesem przekazywania informacji innym podmiotom i wymaga występowania sześciu elementów: źródła, komunikatu, kanału komunikacji, odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania. Źródło informacji stanowi podmiot, który ma do przekazania jakąś informację, może to być na przykład jakaś firma. Komunikatem, będzie informacja wychodząca ze źródła, na przykład informacją o obniżkach cen, która będzie przekazywana przez kanały komunikacji (np. reklamę prasową). Odbiorcą będzie osoba, do której dotrze komunikat.

  France 24 – grupa kanałów informacyjnych uruchomionych przez grupę TF1 i France Télévisions - osobny dla każdej z trzech wersji językowych (angielskiej, arabskiej i francuskiej). Planowana jest także wersja hiszpańska. Docelowo nadawane przez satelitę oraz za pośrednictwem sieci kablowych na terenie Europy, Afryki, Bliskim Wschodzie i USA. Jest dostępny także za pomocą aplikacji na telefony komórkowe z systemem Android (dotyczy wersji angielskiej i francuskiej), gdzie udostępnia swoje programy w postaci VoD i sygnał stacji. Kanał ma być francuską konkurencją dla BBC, CNN, Al-Dżaziry i VOA Worldnet TV. Cały projekt jest finansowany przez rząd francuski w kwocie 200 mln euro.

  Kanały logiczne, transportowe i fizyczne używane w UMTS to pojęcia wykorzystywane dla potrzeb projektowania i opisu sieci radiowych budowanych w tym standardzie. Są one traktowane jako interfejsy pomiędzy warstwami protokołów służącymi do przygotowania danych do wysłania w sieci radiowej (lub do odzyskania danych z informacji, która została odebrana z sieci radiowej).

  Dyfuzja wspomagana, ułatwiona jest to proces przemieszczania się hydrofilowych cząsteczek przez dwuwarstwę lipidową błony komórkowej za pomocą białkowych przenośników, transporterów lub kanałów z obszaru o większym ich stężeniu do obszaru o stężeniu mniejszym. Proces ten zachodzi, gdy dana cząsteczka przenika przez błonę zgodnie z gradientem stężeń, lecz nie może ona przenikać w sposób bierny i łączy się wówczas z odpowiednim białkiem przenoszącym taką cząstkę na drugą stronę błony. Kanały natomiast są to struktury białkowe mające kilka domen transbłonowych, a w ich części wewnętrznej znajduje się hydrofilowy por, przez który mogą przechodzić dane substancje, zgodnie z ich gradientem stężeń. W taki sposób przechodzą jony. Białka integralne błon tworzą kanał, wysoce specyficzny przepuszczający jeden, określony jon, ale mogą też być kanały mniej specyficzne. W kanale znajduje się filtr selektywności, który decyduje, jakie cząstki mogą przejść przez błonę oraz układ bramkujący, który decyduje o otwarciu lub zamknięciu kanału. Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji niezgodnej z prawem", który proponuje wprowadzenie do ustaw federalnych zapisów przewidujących filtrowanie serwisów internetowych na podstawie rejestru i blokowanie zakazanych zasobów internetowych. Szereg ekspertów w swoich wypowiedziach wskazuje na zagrożenie wykorzystania danego projektu do cenzurowania Internetu.

  Next TV 3D - pierwszy ogólny polski kanał telewizyjny w jakości 3DTV. Kanał został uruchomiony w grudniu 2011 roku. Nadawcą kanału jest Astro S.A. Kanał jest przesyłany na początku do Pałacu Kultury i Nauki lub Centrum LIM w Warszawie, a następnie do wybranych sieci kablowych. Stacja aktualnie jest dostępna tylko w małych sieciach kablowych oprócz jednej większej Jambox. Kanał nie jest dostępny na satelicie.

  Dodano: 13.07.2010. 22:12  


  Najnowsze