• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skutki zanieczyszczeń nieprzemysłowych

  12.04.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała wykaz zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł nieprzemysłowych, takich jak samochody, samoloty, statki i urządzenia AGD. Te "rozproszone" zanieczyszczenia są zwykle pomijane podczas podejmowania środków przeciwdziałających zanieczyszczeniom, zaś ich uwzględnienie pozwoli na bardziej precyzyjne opracowywanie i ukierunkowanie polityki w przyszłości.

  - Opracowanie pierwszego wykazu zanieczyszczeń pochodzących z niewielkich, nieprzemysłowych źródeł przyczyni się do ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Dzięki temu uzyskamy pełny obraz źródeł zanieczyszczeń i całkowitej wielkości emisji. To z kolei umożliwi nam opracowanie lepiej ukierunkowanej i w ten sposób bardziej skutecznej polityki służącej przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom - oznajmił komisarz ds. środowiska Stavros Dimas.

  Po zebraniu wyczerpujących danych, informacje mogą być wykorzystane do stworzenia europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (europejski rejestr PRTR). Pierwsze rezultaty sugerują, że "rozproszone" zanieczyszczenia mają istotne znaczenie, w niektórych przypadkach wywołują poważniejsze skutki niż zanieczyszczenia przemysłowe. Źródłem największych zanieczyszczeń jest transport drogowy, ogrzewanie domów i rolnictwo.

  Na przykład w 2003 r. do środowiska dostało się 260 ton miedzi pochodzącej z układu hamulcowego pojazdów - około dwukrotnie więcej niż wynoszą łączne zanieczyszczenia tym pierwiastkiem wyemitowane przez europejskie zakłady przemysłowe podlegające regulacji.

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) już teraz obejmuje dane o 9200 zakładach przemysłowych. Proponowany europejski rejestr PRTR zacznie funkcjonować w 2009 r., z wykorzystaniem danych z 2007 r., zastępując EPER. W rejestrze znajdzie się 91 rodzajów substancji zanieczyszczających z 65 branż.

  Uwzględnienie zanieczyszczeń rozproszonych to złożona procedura, która obejmuje dane statystyczne publikowane w ramach: dyrektywy w sprawie krajowych wartości granicznych emisji, konwencji Komisji Gospodarczej ds. Europy ONZ w sprawie transgranicznych zanieczyszczeń powietrza o dalekim zasięgu, wykazów emisji gazów cieplarnianych w ramach procedury ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu oraz raportów państw członkowskich na temat wpływu na akweny wodne zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych na podstawie ramowej dyrektywy wodnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

  System Emisyjny Mikros – to oprogramowanie służące do rozliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza z największych zakładów przemysłowych, na które przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania systemów ciągłej kontroli poziomów emisji niektórych związków chemicznych i pyłu (por. wymagania normy PN-EN 14181:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych; zastąpiła PN-EN 14181:2005).

  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza – wartości emisji zanieczyszczeń, odniesione do jednostkowej ilości surowca, przetwarzanego w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu.

  Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji (aktualne stężenia zanieczyszczeń).

  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego.

  Emisja zanieczyszczeń - to wprowadzanie do środowiska wytworów działalności człowieka (zanieczyszczeń), a w szczególności:

  Handel emisjami zanieczyszczeń — rynkowa metoda ograniczania kosztów zewnętrznych, takich jak społeczne koszty zanieczyszczeń powietrza. Opiera się o obowiązkowe zezwolenia uprawniające do emisji określonej ilości danej substancji, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ilość zezwoleń wprowadzanych na rynek jest stopniowo ograniczana, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ceny. W rezultacie zwiększa się motywacja przedsiębiorstw stosujących wysokoemisyjne technologie do inwestowania w ich unowocześnienie. Metoda ta w wielu przypadkach doprowadziła do ograniczenia emisji znacznie szybciej i mniejszym kosztem w porównaniu do ścisłej regulacji.

  Dodano: 12.04.2011. 17:26  


  Najnowsze