• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stosowanie insektycydów zagraża europejskim strumieniom - badanie

  09.12.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zmiany związane z klimatem i użytkowaniem gruntów sieją spustoszenie w ekosystemach naszej planety. Pod obstrzałem znalazły się obecnie strumienie, a naukowcy z Niemiec przewidują, że staną się one znacznie bardziej zanieczyszczone insektycydami niż kiedykolwiek wcześniej. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Ecological Applications, zwracają uwagę na sposób, w jaki stosowanie insektycydów w rolnictwie narazi na szwank stan strumieni w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowej oraz w regionach bałtyckim i północnym. Badacze ustalili powiązanie między stosowaniem insektycydów a temperaturą.

  Naukowcy z Centrum Badań Środowiskowych im. Helmholtza (UFZ) porównali sytuację z lat 90. XX w. z prognozowanymi scenariuszami zmian klimatu i użytkowania gruntów w roku 2090. Ich szacunki wskazują na przykład, że pestycydy rolne będą mieć negatywny wpływ na Niemcy. Znaczne części kraju będą należeć do 40% obszaru kontynentu, na którym strumienie nie będą już w dobrym stanie ekologicznym.

  Nie łatwo będzie zdaniem naukowców osiągnąć cele Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (Dyrektywa 2000/60/WE) polegające na zapewnieniu i utrzymaniu dobrego stanu chemicznego i ekologicznego wód. Zespół jest zatem przekonany, że zmniejszenie ekspozycji strumieni na pestycydy to ważna kwestia. Sprzymierzeńcem w tym dążeniu będzie nie tylko ograniczenie stosowania pestycydów, ale również zaprowadzenie stref buforowych wzdłuż strumieni. Dzięki temu zmniejszy się ilość pestycydów spłukiwanych przez deszcze z pól do rzek. Naukowcy rozpatrują strefy buforowe jako ostoję dla zagrożonych gatunków, skąd mogłyby rozpoczynać rekolonizację.

  Na potrzeby badań zespół z Centrum im. Helmholtza przeanalizował ilość stosowanych insektycydów, uprawiane gatunki roślin i użytkowanie gruntów, aby następnie przygotować wizualizację wyników na mapach. Następnie naukowcy porównali sytuację sprzed ponad 20 lat ze scenariuszem klimatycznym na rok 2090.

  "Jeżeli chodzi o spodziewane zmiany klimatyczne, to przyjęliśmy te, które Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował w 2007 r. jako tak zwany scenariusz A1B" - informuje dr Matthias Liess z UFZ. "W owym czasie był to najgorszy scenariusz, przewidujący wzrost średnich temperatur na świecie o 2,8° Celsjusza do końca XXI w. Wielu naukowców jest teraz przekonanych, że realny wzrost temperatury może być znacznie wyższy. Jeżeli emisje CO2 będą wyższe, a przez to wzrost temperatury, zagrożenia ekologiczne strumieni również wzrosną szybciej, a spodziewane poziomy zanieczyszczenia zostaną osiągnięte znacznie wcześniej."

  Jedynie niewielka liczba prac poświęcona była badaniu w większej skali przestrzennej skutków zmian klimatu w zakresie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez pestycydy dla organizmów wodnych. Naukowcy przewidują 23-krotny wzrost stosowania insektycydów w Europie, w zależności od wzrostu temperatury i zakładanych zmian w użytkowaniu gruntów.

  Istnieje powiązanie między stosowaniem insektycydów a temperaturą. Zmiany klimatu spowodują skokowy wzrost tempa rozwoju insektów i wskaźnika przeżywalności w zimie. Zespół szacuje również, że polepszone warunki rozwoju spowodują nasilenie rozprzestrzeniania się insektów. A zatem im cieplej zrobi się w regionie, tym większa ilość insektycydów będzie stosowana.

  "W swoich badaniach skupiliśmy się na insektycydach, ponieważ znacznie silniej oddziałują na bezkręgowce niż inne grupy pestycydów" - wyjaśnia dr Mira Kattwinkel z UFZ, autorka naczelna raportu z badań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Neonikotynoidy klasyfikowane są jako neuroaktywne insektycydy, chemicznie spokrewnione z nikotyną. Najbardziej znane z nich są imidakloprid, klotianidyna i tiametoksan. Rozwój tej klasy insektycydów rozpoczął się w latach 80. przez kompanię Shell oraz w 90. przez Bayer. Neonikotynoidy zostały stworzone przede wszystkim dlatego, iż wykazywały zmniejszoną toksyczność w porównaniu do poprzednio stosowanych organofosforanów i karbaminianowych insektycydów.Większość neonikotynoidów wykazuje o wiele mniejszą toksyczność u ssaków niż u owadów, jednak niektóre z nowych produktów są toksyczne. Neonikotynoidy są nową klasą insektycydów przedstawionych w ostatnich 50 latach, a imidakloprid jest obecnie najszerzej używanym insektycydem na świecie. Ostatnimi czasy użycie kilku z tych środków zostało zakazane w części państw, w związku z udowodnieniem związku z masowym wymieraniem pszczół. W styczniu 2013 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ogłosił, że neonikotynoidy stanowią niedopuszczalnie wysokie ryzyko dla pszczół, a sponsorowane przez przemysł badania naukowe, na których agencje regulacyjne polegały mogły być wadliwe.W marcu 2013 organizacja American Bird Conservancy opublikowała przegląd 200 badań nad neonikotynoidami w oparciu o badania przemysłowe pozyskane dzięki amerykańskiej ustawie o dostępie do rządowych informacji. Organizacja ta wzywała do zakazu stosowania neonikotynoidów jako zapraw roślin z powodu ich toksyczności dla ptaków, bezkręgowców wodnych oraz pozostałej fauny i flory. Także w marcu 2013 Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) została pozwana przez koalicję pszczelarzy oraz adwokatów ruchu ochrony przyrody i zrównoważonego rolnictwa, którzy oskarżyli agencję o wydawanie niewłaściwych ocen toksyczności i pozwalanie na rejestrację pestycydów na podstawie niewystarczających badań naukowych.

  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Termiczna metoda określania płodności polega na dokonywaniu codziennych pomiarów temperatury ciała kobiety (pomiar ‎podstawowej temperatury ciała - PTC) i zapisywaniu otrzymywanych wyników. Powstaje w ten sposób wykres, który charakteryzuje się tym, że w pierwszych dniach po miesiączce temperatura ciała jest niska, następnie następuje gwałtowny wzrost temperatury i faza utrzymywania się temperatury (przynajmniej przez trzy dni) na podwyższonym poziomie, gdzie 6 dni wstecz i 3 dni po dniu wzrostu temperatury przyjmuje się jako dni płodne, pozostałe to dni niepłodne kobiety. Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Oddziaływanie pestycydów na pszczoły: Oddziaływanie pestycydów na pszczoły różni się w zależności od substancji. Niektóre rodzaje pestycydów rozpylane są bezpośrednio na rośliny i mogą prowadzić do śmierci pszczół i innych owadów, które siadają na odsłoniętych partiach roślin. Pestycydy systemiczne, działające na poszczególne układy roślin, są bardziej trwałe i mogą utrzymywać się w liściach, nektarze, pyłku, owocach i innych częściach roślin, powodując śmierć owadów mających z nimi kontakt, w tym pszczół . Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób.

  Fotomorfogeneza – indykowane światłem modyfikacje w rozwoju roślin. Zmiany te zachodzą pod wpływem światła jako bodźca a nie jako energii dla procesu fotosyntezy. Do zmian dochodzi po odebraniu informacji przez fotoreceptory roślin. Uruchamiają one kaskadę sygnału doprowadzając do zmian w rozwoju powiązanych z transkrypcją genów.

  Rolnictwo rozwinęło się około 10 000 p.n.e., przechodząc od tamtych czasów znaczny rozwój. Dowody wskazują, że Żyzny Półksiężyc na Bliskim Wschodzie był miejscem najwcześniejszego zaplanowanego siewu i zbioru plonów roślin, które wcześniej rosły dziko. Uważa się również, że niezależny rozwój rolnictwa nastąpił w północnych i południowych Chinach, Sahel w Afryce, Nowej Gwinei i kilku regionach obu Ameryk. Rolnicze praktyki, takie jak irygacja, płodozmian, stosowanie nawozów i pestycydów odkryto dawno temu, jednak dopiero w XX wieku znacznie je rozwinięto i udoskonalono. Metoda Habera i Boscha, polegająca na syntezie saletry amonowej stanowiła ważny przełom i umożliwiła wytwarzanie nawozów sztucznych na skalę przemysłową. W XX wieku, rolnictwo charakteryzowało się znacznym podniesieniem wydajności. Osiągnięto ten stan, dzięki wprowadzeniu na szeroką skalę nawozów syntetycznych, pestycydów, doboru hodowlanego oraz mechanizacji. Historia najnowsza rolnictwa obejmuje takie kwestie, jak zanieczyszczenie wód, biopaliwa, organizmy zmodyfikowane genetycznie oraz dotacje gospodarskie. W ostatnich latach rolnictwo zostało w niektórych krajach zmodernizowane, w celu ograniczenia zatruwania środowiska naturalnego. W państwach średnio i wysoko rozwiniętych powstają gospodarstwa ekologiczne.

  Insektycydy, środki owadobójcze (łac. insecta – owady, caedo – zabijam) – substancje z grupy pestycydów używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach. Zależnie od składu chemicznego insektycydy zabijają owady lub jedynie ograniczają ich rozród, co również wpływa na ilość owadów.

  Dodano: 09.12.2011. 17:26  


  Najnowsze