• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Symulacje wskazują, że 3-stopniowe ocieplenie jest możliwe

  07.06.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Tysiące osób z całego świata zaoferowało swoje komputery domowe do uruchomienia złożonego modelu klimatycznego atmosfera-ocean, umożliwiając naukowcom lepsze prognozowanie skutków zmian w schematach klimatycznych. W wyniku podjętych działań naukowcy wywnioskowali, że globalne ocieplenie o 3 stopnie Celsjusza jest możliwe. Badania zaprezentowane w czasopiśmie Nature Geoscience uzyskały częściowe wsparcie z finansowanych ze środków unijnych projektów WATCH oraz ENSEMBLES. Zarówno projekt WATCH (Woda a globalne zmiany), jak i projekt ENSEMBLES (Oparte na zespołach prognozy zmian klimatu i ich oddziaływania) zostały dofinansowane z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE w wysokości odpowiednio 9,98 mln EUR i 15 mln EUR.

  Naukowcy są przekonani, że badania, w ramach których przeprowadzono tak wiele symulacji z użyciem złożonego modelu klimatycznego atmosfera-ocean, rozwieją niepewności, jakie pojawiły się w związku z wcześniejszymi prognozami opartymi na prostszych modelach lub zaledwie kilkudziesięciu symulacjach.

  Zespół stwierdził, że globalne ocieplenie o 3 stopnie Celsjusza do 2050 r. jest "równie prawdopodobne", co wzrost o 1,4 stopnia. Naukowcy zauważyli, że zakres prognozy opiera się na modelach, które dokładnie odtwarzają zmiany temperatury obserwowane przez ostatnie 50 lat.

  "Jedynie tak duża liczba symulacji - przeprowadzonych za pomocą wersji modelu celowo wybranych do ujęcia gamy zachowań - pozwala na poradzenie sobie z niepewnością obecną w złożonych systemach, takich jak nasz klimat" - twierdzi autor naczelny, dr Dan Rowlands z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wlk. Brytanii. "Mogliśmy wykonać tę pracę tylko dzięki temu, że tysiące osób poświęciło czas na przeprowadzenie tych symulacji na swoich komputerach domowych".

  Wyniki sugerują, że przekroczenie przez świat "bariery 2 stopni" jest niezwykle prawdopodobne, jeżeli emisje nie zostaną ograniczone. To ważne dla innych naukowców przygotowujących się na skutki zmian klimatu. Dysponując takimi informacjami, muszą teraz rozważyć możliwość ocieplenia o 3 stopnie (powyżej średniej z lat 1961 - 1990) do 2050 r., nawet przyjmując scenariusz emisji na średnim poziomie. To znacznie szybsze tempo ocieplania niż przewidywane przez większość pozostałych modeli.

  "Większość prognoz globalnego ocieplenia opiera się na szeregu wyników, które różne grupy na świecie wnoszą do porównania modelowego" - stwierdził profesor Myles Allen z Wydziału Geografii i Środowiska Uniwersytetu Oksfordzkiego, współautor artykułu. "Grupy te nie podejmują się zgłębienia pełnego zakresu niepewności, stąd zapotrzebowanie na badania, takie jak nasze".

  Współautor dr Ben Booth, starszy klimatolog w Met Office Hadley Centre, wyjaśnia: "Międzynarodowa społeczność podejmuje istotne wysiłki, aby skwantyfikować i zrozumieć konsekwencje niepewności klimatycznych dla przyszłych prognoz. Prace te, być może jak dotąd najambitniejsze w tym zakresie, pokazują, że obywatelski ruch naukowy wnosi olbrzymi wkład w tę dziedzinę".

  Projekt zgromadził wielu interesariuszy z całej Europy, w tym prywatne przedsiębiorstwa. W toku badań wykorzystano ponad 35.000 aktywnych hostów. Wolontariusze uruchomili model klimatyczny na swoich komputerach. Model był uruchamiany automatycznie jako proces w tle na ich komputerach, kiedy były włączone. Użytkownicy mogli dowolnie korzystać ze swoich komputerów bez ingerencji, a wyniki były przesyłane automatycznie.

  Współautor profesor Dave Frame z Uniwersytetu Wiktorii w Wellington, wizytujący pracownik naukowy oksfordzkiego Wydziału Przedsiębiorczości i Środowiska im. Smitha, powiedział: "Zespoły takie jak ten stanowią innowacyjny sposób na badanie wielu różnych możliwości i mogą również zapewnić fascynujące, nowe zasoby dla społeczności zajmujących się adaptacją i oddziaływaniem klimatycznym".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kontrowersje wokół globalnego ocieplenia – dyskusja dotycząca natury i konsekwencji globalnego ocieplenia. Nieporozumienia dotyczą m.in. przyczyn wzrostu średniej temperatury globalnej powietrza (szczególnie od połowy XX wieku), czy trend ocieplenia jest bezprecedensowy lub w zakresie klimatycznych oscylacji i czy podawany wzrost w pełni lub częściowo nie wynika z niedokładnych pomiarów. Dodatkowe kwestie to szacunki wrażliwości klimatycznej, prognozy ocieplenia w przyszłości, konsekwencje i przeciwdziałanie. Prowadzona jest żywiołowa debata w mediach masowych i polityce, a zaangażowane są korporacje, organizacje polityczne i osoby indywidualne. Globalne ocieplenie – obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości. Narodowe i międzynarodowe akademie nauk oraz profesjonalne stowarzyszenia wytworzyły obecną opinię naukową o zmianie klimatu, w szczególności o globalnym ociepleniu. Oceny te w znacznej mierze potwierdzają i popierają stanowisko IPCC głoszące, że rosnąca liczba obserwacji daje zbiorczy obraz ocieplającego się świata i innych zmian w systemie klimatycznym... Istnieją nowe i mocniejsze dowody, że większość ocieplenia zaobserwowanego w ostatnich 50 latach spowodowana jest działalnością człowieka.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię.

  Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia. EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro. Climateprediction.net – jeden z projektów naukowych, wykorzystujących możliwości technik przetwarzania rozproszonego. Jego celem jest przewidywanie zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. Eksperyment ma również na celu stworzenie lepszych, bardziej niezawodnych modeli matematycznych, które umożliwią w przyszłości długoterminowe prognozowanie pogody, z większą dokładnością. Jest to największy z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów tego typu. Do marca 2005 roku, przetestowano ponad 70 tysięcy modeli klimatycznych.

  Asymilacja danych - proces analizy danych, uwzględniający zarówno pomiary jak i wyniki modelu prognostycznego. Metoda jest używana w numerycznych modelach prognozy pogody, cyrkulacji oceanu i wielu innych zastosowaniach do oceny zmiany układów dynamicznych.

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Społeczeństwo ryzyka - określenie autorstwa niemieckiego socjologa Ulricha Becka na opisanie konsekwencji wynikających z rozwoju społeczeństwa przemysłowego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym i technologii, których skutkami są nieodwracalne zmiany, nad którymi nie można zapanować. Skażenie środowiska, globalne ocieplenie spowodowane emisją dwutlenku węgla i metanu, zagrożenia zewnętrzne (na przykład susze) będą uzupełniane sytuacjami spowodowanymi przez działania człowieka. Sojusz Klimatyczny - sojusz władz lokalnych na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i ochrony praw najbiedniejszych społeczności dotkniętych globalnymi katastrofami (m.in ograniczenia ubóstwa energetycznego). Sojusz zajmuje się promocją energii odnawialnej, demokratyzacji energetyki oraz wymiarem globalnym bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Sojusz Klimatyczny m.in. realizuje projekt mapy odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej „Repowermap” . Do Sojuszu należą 1403 miasta i gminy (stan na lipiec 2013) m.in. gmina Kolonowskie (woj. opolskie).

  Dodano: 07.06.2012. 17:17  


  Najnowsze