• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szansa dla młodych profesjonalistów ochrony środowiska

  30.09.2010. 13:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 1000 euro miesięcznie - to wysokość elitarnego stypendium rządu niemieckiego, o które mogą się ubiegać absolwenci różnych kierunków studiów, zamierzający realizować w Niemczech ciekawe projekty związane z ochroną środowiska. Wnioski można składać tylko do 4 października. Inicjatywie patronuje minister środowiska Andrzej Kraszewski.

  Fundatorem stypendiów jest Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU), a ich celem szkolenie profesjonalnych kadr ochrony środowiska z Polski. Mają ułatwiać start zawodowy dzięki zdobyciu praktycznego doświadczenia, pomóc w budowaniu kompetencji poprzez naukę języków i pomagać w nawiązywaniu kontaktów zawodowych.

  Cele te są realizowane poprzez zapewnienie grupie laureatów konkursu możliwości pracy (przez pół roku lub rok) w najbardziej prestiżowych instytucjach w Niemczech, m.in. firmach konsultingowych, bankach, instytucjach badawczych i przedsiębiorstwach. Stypendysta ma możliwość wskazania, gdzie chciałby odbyć swój staż.

  "Ochrona środowiska to potencjał Polski do rozwoju i to staramy się pokazywać we wszystkich naszych działaniach - podkreśla minister Andrzej Kraszewski. - Jej rola w wielu krajach na świecie jest bardzo duża i doceniana. W Polsce wciąż sporo mamy do nadrobienia w tej kwestii i tylko profesjonaliści mogą dokonywać tych zmian. Stawiamy na naukę i doświadczenie i zachęcamy do brania udziału w takich inicjatywach, jak program stypendialny DBU, któremu patronuję jako minister środowiska".

  Najważniejsze kryteria, jakie powinien spełniać ubiegający się o stypendium kandydat to: ciekawy pomysł na realizację projektu w Niemczech, posiadanie stopnia magistra uzyskanego w ciągu ostatnich trzech lat, dobre wyniki w nauce, maksymalnie 31 lat oraz dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

  Laureaci będą wybierani w drodze konkursu. Poza miesięczną "pensją" stypendysta otrzyma także pełne ubezpieczenie oraz dodatek do nauki języka niemieckiego w wysokości 450 euro do wykorzystania przed wyjazdem lub w czasie trwania stażu.

  Program Stypendialny DBU jest kontynuacją prowadzonego w latach 1997-2006 Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji im. Nowickiego i DBU dla Najlepszych Absolwentów w dziedzinie Ochrony Środowiska. Inicjatorem konkursu był prof. Maciej Nowicki - naukowiec, polityk, menadżer, były minister środowiska oraz prezes Ekofunduszu. W 1996 roku otrzymał on nagrodę DBU za zasługi dla ochrony środowiska i pieniądze te przeznaczył na finansowanie stypendiów dla młodych specjalistów ochrony środowiska wchodzących na rynek pracy.

  Partnerem DBU w prowadzeniu programu na terenie Polski jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl).

  Więcej na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.sds.org.pl.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne).

  Nagroda Goldmanów – nagroda przyznawana przez Fundację Ochrony Środowiska Goldmanów, osobom indywidualnym działającym na rzecz ochrony środowiska. Jest to najważniejsza światowa nagroda w dziedzinie ochrony środowiska, nazywana ekologicznym Noblem. Nagroda ufundowana została przez działaczy społecznych i filantropów Richarda i Rhodę Goldmanów w 1990 roku. Sozologia (gr. sódzo=ochraniam, sódzein=ochraniać + lógos=nauka) - nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego, nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Sozologia to nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów, bada przyczyny i skutki przemian w naturalnych lub zmienionych przez człowieka układach przyrodniczych, zachodzących na skutek procesów antropogenicznych. Poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska, w zakresie środowiska wodnego zajmuje się jego ochroną przed zanieczyszczeniem, eutrofizacją i degradacją wód. W ramach sozologii są opracowywane praktyczne metody działania zmierzające do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian środowiska.

  Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej – pojęcie z zakresu ochrony środowiska określające substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego, których eliminacja powinna być priorytetem w polityce ochrony wód. Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez ministra właściwego do spraw środowiska, od 1999 roku jest nim minister środowiska.

  Prawo ochrony środowiska – gałąź prawa obejmująca zagadnienia ochrony środowiska. Oprócz regulacji krajowych w jej skład wchodzą również traktaty międzynarodowe. Polityka ochrony środowiska – polega na zorganizowanym działaniu społecznym zmierzającym do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć. Jest ona nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dlaczego jest potrzebna:

  Komisja Ochrony Środowiska wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środowiska i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych , gospodarka wodna, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej.

  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.

  Dodano: 30.09.2010. 13:33  


  Najnowsze