• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE nie ustaje w walce na rzecz ograniczenia badań na zwierzętach

  10.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 6 listopada w czasie konferencji w Brukseli, Belgia, Günter Verheugen - Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Janez Potocnik - Komisarz ds. Nauki i Badań ponownie dali wyraz zaangażowaniu UE w ograniczanie badań na zwierzętach.

  W konferencji, która odbyła się w ramach "Europejskiego partnerstwa na rzecz alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach" (EPAA), wzięli również udział przedsiębiorcy. Zawiązane w 2005 r. partnerstwo EPAA jest platformą bezprecedensowej współpracy między światem nauki a sektorem przemysłowym na rzecz ograniczenia cierpień zwierząt w kontekście badań naukowych.

  Cele EPAA opierają się na zasadzie 3R (ang. replacement, reduction, refinement) czyli zastępowanie, ograniczanie i doskonalenie. Aby umożliwić rozwój tego nowego podejścia, Komisja Europejska i przedsiębiorstwa będące członkami EPAA intensywnie pracują nad wprowadzeniem nowych metod badań i transferu technologii, które ograniczą potrzebę przeprowadzania badań na zwierzętach.

  Przedsiębiorstwa zrzeszone w EPAA udostępnią na przykład swoje bazy danych, aby promować międzysektorowy dostęp do wyników badań, informacji i metod oraz aby sprzyjać transferowi technologii, ograniczając w ten sposób potrzebę badań z udziałem zwierząt. Przedsiębiorstwa korzystać będą również z nowych i innowacyjnych metodologii pozyskiwania informacji toksykologicznych bez uciekania się do badań na zwierzętach.

  Kolejną inicjatywą przyjętą przez przedsiębiorstwa zrzeszone w EPAA jest dostarczanie danych na potrzeby dostosowania rozszerzonych "badań jednopokoleniowych" - opracowanych pierwotnie do produkcji środków ochrony roślin - w celu wykorzystania ich w innych branżach. Jeżeli naukowcy będą mogli wykorzystać jedno pokolenie zwierząt do badań długoterminowych, liczba zwierząt potrzebnych do tego typu badań ulegnie zmniejszeniu.

  Aby osiągnąć te cele, pod egidą Komisji Europejskiej i EPAA uruchomionych zostało kilka projektów na różne tematy, np. jak najlepiej wykorzystać i powiązać dane z różnych źródeł, aby zastąpić tradycyjne badania na zwierzętach; innowacyjne badania nad szczepionkami, aby jak najprędzej zastąpić badania in vivo badaniami in vitro; oraz promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach.

  Günter Verheugen i Janez Potocnik wspólnie oświadczyli: "Powstanie EPAA w 2005 r. odzwierciedlało nasze zdecydowane przekonanie, że alternatywne podejście w ustawowych testach kontrolnych należy potraktować priorytetowo, aby poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia człowieka, wyrządzając przy tym jak najmniejszą krzywdę zwierzętom w doświadczeniach naukowych. Co więcej, jesteśmy etycznie zobowiązani do unikania ich niepotrzebnego cierpienia. W związku z tym ustawodawcy i przedsiębiorcy zawiązali konstruktywne partnerstwo, aby podjąć wszelkie możliwe działania w celu opracowania metod, które zastąpią, udoskonalą i ograniczą badania na zwierzętach. Nasza wspólna wizja już przyniosła wymierne rezultaty."

  Wykorzystywanie zwierząt w doświadczeniach naukowych zawsze budziło wiele kontrowersji i emocji. W marcu 2009 r., po 10-letniej debacie, Parlament Europejski wprowadził ostatecznie zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w UE, co było powodem do radości wśród obrońców praw zwierząt, niemniej inne doświadczenia naukowe nadal są prowadzone. Poprzez powołanie EPAA Unia Europejska wyraziła jednak swoje zaangażowanie w ograniczanie badań na zwierzętach.

  rdo: CORDIS

  informacji: Europejskie partnerstwo na rzecz alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach (EPAA): http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/index_en.htm Teksty pokrewne: 30621, 30733, 30768 Kategoria: Ogólna polityka
  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej IP/09/1679
  Indeks tematyczny: Etyka badań; Linie polityczne; Badania Naukowe; Weterynaria i nauki o zwierzętach RCN: 31450   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Opowiadanie dla dzieci o czworonogich zwierzętach (Diégesis pajdiὸphrastos ton tetrapὸdon zὸon) – bizantyńska opowieść zwierzęca z przełomu XIV i XV wieku. Zwierzęta transgeniczne – zwierzęta, których DNA zostało zmodyfikowane metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania pożądanego efektu fenotypowego. Modyfikowane zwierzęta są bardzo przydatne w wielu badaniach naukowych i medycznych. Na takich zwierzętach można obserwować procesy chorobowe in vivo ale także zwierzęta modyfikowane genetycznie mogą produkować ludzkie hormony, białka etc. Poskramianie zwierząt - zabieg polegający na obezwładnieniu zwierzęcia, w celu przeprowadzenia badań lub zabiegów leczniczych lub profilaktycznych. Bez dobrego unieruchomienia zwierzęcia, wykonywanie wielu czynności byłoby niemożliwe. Poskramianie chroni przed nieszczęśliwymi wypadkami. Zwykle powinno się zaczynać poskramianie od sposobów najprostszych.

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Petsburgh USA – amerykański program telewizyjny o zwierzętach, zwierzętach i więcej zwierząt, który miał premierę w 1998. Brianne Leary był gospodarzem tego programu i został sfilmowany przy soundstage w Disney-MGM Studios w Walt Disney World Resort w Lake Buena Vista, na Florydzie.

  Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE (Fundacja MONDO CANE) - organizacja społeczna, której głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Inspektorzy Społeczni ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji MONDO CANE przeprowadzają ok. 200 interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. Jako organizacja, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt Fundacja MONDO CANE bierze udział jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych przeciwko osobom, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami lub dopuściły się nieprzestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Implant mózgowy (ang. brain implant) - urządzenie techniczne łączące się bezpośrednio z mózgiem ludzkim lub zwierzęcym zwykle umieszczone na powierzchni mózgu lub podłączone do kory mózgowej (implantowane elektrody domózgowe). Obecnie badania neurobiologów i inżynierów biomedycznych koncentrują się na zbudowaniu takich implantów mózgowych, które byłyby zdolne zastąpić obszary mózgu uszkodzone po udarze lub urazie mózgowym. Obejmuje to także zastąpienie czynności uszkodzonych układów czuciowych, np. wzrokowego (proteza wzroku). Inne implanty mózgowe są wykorzystywane w doświadczeniach na zwierzętach w celu bezpośredniej rejestracji czynności elektrycznej mózgu dla celów naukowych. Niektóre implanty mózgowe umożliwiają stworzenie interfejsu pomiędzy układem nerwowym i układem scalonym komputera, co jest częścią szerszych badań nad interfejsami mózg-komputer. Stowarzyszenie Pomocy Królikom (SPK) – stowarzyszenie prowadzące "działalność statutową na rzecz szeroko rozumianej pomocy zwierzętom, a w szczególności królikom, prowadzenie akcji adopcyjnych królików, edukacji oraz przeciwdziałanie w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, a w szczególności królików" (Statut Stowarzyszenia Pomocy Królikom § 5). SPK prowadzi regularną adopcję królików, Apel Rumburaka, Apel świąteczny, Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt, Szczepienie przeciwko Myksomatozie, Nie wychowuj dzieci kosztem zwierząt i Stop testom na zwierzętach. Biuro stowarzyszenia do maja 2010 r. mieściło się przy Skwerze Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Warszawie, a od czerwca 2010 r. nowym adresem jest ul. Ringelbluma 3 lok. 21, 01-410 Warszawa.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

  Zwierzęta użytkowe – zwierzęta chowane, hodowane lub poławiane z natury w celu systematycznego użytkowania ich cech (wartości użytkowych), głównie dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych (np. produkty, praca, opieka). Do zwierząt użytkowych zaliczane są wszystkie zwierzęta gospodarskie, niektóre gatunki zwierząt domowych oraz niektóre inne gatunki (np. zwierząt łownych hodowanych na specjalistycznych farmach lub zwierząt ozdobnych, choć ta grupa często traktowana jest odrębnie). Wśród zwierząt użytkowych wyróżnia się zwierzęta pracujące, czyli wykonujące dla człowieka określony rodzaj pracy (np. psy tropiące ślad lub konie ciągnące zaprzęg), oraz towarowe – czyli użytkowane w celu uzyskania konkretnego towaru – surowców pochodzenia zwierzęcego (np. mleko, mięso, skóry, jaja, miód, wełna, jedwab).

  Zwierzęta domowe – zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa, w odróżnieniu od zwierząt chowanych lub hodowanych z innych powodów (zwierzęta hodowlane, gospodarskie i użytkowe). Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Wiwarium – ogólna nazwa sztucznego pomieszczenia służącego do przetrzymywania drobnych zwierząt lub roślin w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych, w celu ich prezentacji, chowu, hodowli lub badań. Do wiwariów nie zalicza się akwariów i wolier dla ptaków. Fauna Europaea – internetowy katalog zawierający informacje (m.in. dane systematyczne i rozmieszczenie) o wszystkich zwierzętach, lądowych i zasiedlających zbiorniki słodkowodne, występujących na terenie Europy. Projekt Fauna Europaea został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Piątego Programu Ramowego (5FP).

  Czasem w artykułach pojawia się zwrot "człowieka i zwierząt" albo "zwierząt i człowieka" albo "ludzi i zwierząt" albo "zwierząt i ludzi" (możliwe że jeszcze jakiś w tym stylu). Proponuje w ramach ujednolicania stosować zawsze jeden zwrot taki jak na przykład: zwierząt w tym człowieka (ewentualnie do rozpatrzenia "człowieka i innych zwierząt" albo jakiś inny - byle zawsze ten sam). Zmianę taką proponuje wprowadzać tylko przy okazji. Opinie? Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 10:54, 12 mar 2012 (CET)

  Dodano: 10.11.2009. 15:12  


  Najnowsze