• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt orędownikiem zrównoważonego rozwoju Arktyki

  15.03.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Realizacja nowego projektu europejskiego, który ma wytyczyć drogę zrównoważonego rozwoju Arktyki na kolejne 50 lat, ruszyła już pełną parą. Projekt ACCESS (Zmiany klimatu arktycznego, gospodarka i społeczeństwo), który otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.978.468 EUR z tematu "Współpraca" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, ma zbadać wpływ działalności człowieka na ekosystem arktyczny - wpływ, który ma się nasilić wraz z częściowym topnieniem arktycznego lodu.

  Przedsięwzięcie gromadzi naukowców z 27 instytucji badawczych z dziewięciu krajów europejskich i Rosji.

  Wraz z topnieniem lodu arktycznego pojawiają się możliwości gospodarcze: na przykład otwarcie nowych szlaków transportowych, które pomogą zaoszczędzić czas i pieniądze. Aczkolwiek wykorzystaniu tych możliwości w rejonie Arktyki towarzyszyć będzie wzrost ruchu kołowego, przepływu ludzi i ogólnie poziomu aktywności. Z tego względu niezbędna jest ocena oddziaływania zmian klimatu i powiązanej z nimi działalności. Ogólnym celem projektu jest analiza sposobu, w jaki zmiany klimatu i wzrost aktywności będący ich następstwem wpłyną na region Arktyki pod względem społecznym, gospodarczym i politycznym oraz badanie oddziaływania tych zmian na ekosystemy.

  Celem jest zbadanie wpływu działalności człowieka w pięciu obszarach: środowisko w kontekście zmian klimatu; transport morski i turystyka; rybołówstwo; wydobycie bogactw naturalnych; oraz zarządzanie i zrównoważony rozwój.

  Jeden z partnerów projektu - Universitat Polit?cnica de Catalunya (UPC) w Hiszpanii - analizuje za pomocą czujników akustycznych i pionierskiej technologii wpływ zanieczyszczenia hałasem na zwierzęta morskie w Oceanie Arktycznym. Zespół będzie monitorować dźwięki pochodzenia antropogenicznego oraz te wytwarzane przez zwierzęta morskie i analizować ich wzajemne oddziaływanie. Sztuczne dźwięki (tj. takie, które są następstwem działalności człowieka) w środowisku morskim stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla równowagi oceanów.

  Celem jest analiza reakcji zwierząt morskich na takie dźwięki oraz wpływu hałasu związanego ze zintensyfikowaną działalnością w okresie topnienia. Naukowcy położą główny nacisk na walenie, gdyż zwierzęta te, by przetrwać, polegają niemal wyłączenie na informacjach akustycznych i są postrzegane jako idealne biowskaźniki.

  Zespół LAB zmapuje populację ssaków morskich w tej strefie. Dzięki temu naukowcy będą w stanie monitorować zwierzęta i analizować, jak oddziałują na nie wyższe poziomy hałasu generowane przez nowo pojawiające się działania człowieka, takie jak wydobycie ropy, ruch statków handlowych i turystycznych oraz rybołówstwo. W toku wcześniejszych badań, naukowcy LAB wykazali, że walenie i inne zwierzęta morskie, takie jak głowonogi, mogą doznać poważnego uszkodzenia słuchu z powodu stałego narażenia na dźwięki niskiej częstotliwości. Gatunki te polegają na zmyśle słuchu w czasie nawigacji, polowania, nawiązywania interakcji społecznych i podejmowania innych aktywności. W konsekwencji rytm życia zwierząt morskich i równowaga łańcucha pokarmowego mogą zostać zakłócone przez zmiany zachodzące w rejonie Arktyki.

  Naukowcy zbadają następnie ssaki, ich nawyki żywieniowe, interakcje społeczne i ruchy migracyjne, by zaobserwować wszelkie zmiany w tych zachowaniach. Informacje pozyskane z monitoringu zwierząt umożliwią badaczom ustalenie, czy zmiany są powiązane z pojawieniem się dźwięków antropogenicznych w ekosystemach oraz ustalenie nasilenia obserwowanych skutków.

  Obok nacisku na ochronę ekosystemów morskich, partnerzy projektu ACCESS chcą również przyjrzeć się zrównoważonemu rozwojowi gospodarki morskiej w rejonie Arktyki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czynniki antropogeniczne - czynniki związane z każdą formą pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka na środowisko i bytujące w nim rośliny i zwierzęta. Na terenach użytkowanych rolniczo jest to całokształt działalności związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą. Działalność rolnicza, podporządkowana nadrzędnemu celowi, tj. maksymalizacji produkcji, często prowadzi do degradacji środowiska (np. w wyniku nadmiernej chemizacji). W rezultacie działalności pozarolniczej również zachodzą niekorzystne zmiany, np. zmniejszanie powierzchni użytków rolnych na korzyść gospodarki komunalnej i zabudowy przemysłowej, skażenie atmosfery, wody i gleby przez przemysł, zachwianie stosunków wodnych w glebie wskutek pogłębiania rzek lub wadliwej melioracji. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Ekoturystyka: Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru.

  Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt. Linia boczna, linia naboczna – występujący u niektórych zwierząt zespół ciałek zmysłowych (neuromastów) wrażliwych na ruchy wody. Neuromasty odbierają wszelkie zmiany ciśnienia w wodzie, a nawet jej skład chemiczny. Zmiany te mogą być spowodowane np. przez prądy wodne, poruszające się zwierzęta (jakikolwiek ruch), fale odbite od przeszkód. Dzięki nim zwierzę ma doskonałą orientację w wodzie, również w ciemności.

  Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE (Fundacja MONDO CANE) - organizacja społeczna, której głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Inspektorzy Społeczni ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji MONDO CANE przeprowadzają ok. 200 interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. Jako organizacja, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt Fundacja MONDO CANE bierze udział jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych przeciwko osobom, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami lub dopuściły się nieprzestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt. Sprawczość (ang. agency) – w naukach społecznych termin ten oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki czy wpływać poprzez takie działanie na szerszą sieć relacji społecznych, i jest z reguły przywoływany w kontekście problemu władzy. Związki pomiędzy jednostkową sprawczością a strukturami ograniczającymi możliwość jej całkowicie wolnej ekspresji (np. system prawny i edukacyjny) są jednym z głównych obszarów badawczych w nowoczesnych naukach społecznych. Mimo iż zwykle pojęcie to jest odnoszone jedynie do działających ludzi, część badaczy społecznych przypisuje sprawczość również przedmiotom. Tym, co odróżnia działanie ludzkie od działalności innych podmiotów sprawczych jest jego intencjonalność oraz zdeterminowanie.

  Polityka rozwoju to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Jest ona konsekwencją wyboru strategii rozwoju kraju. Zakres polityki rozwoju obejmuje takie obszary aktywności państwa jak: Wąż morski to rzekomo istniejące zwierzę morskie przypominające lądowego węża, jeden z głównych obiektów zainteresowania kryptozoologii. Doniesienia o rzekomych obserwacjach węży morskich pochodzą z różnych stron świata i z różnych czasów (stworzenia te rzekomo były widywane przez setki lat). W swojej najnowszej pracy Bruce Champagne ocenia, iż ponad 1200 osób doniosło o swoich obserwacjach. Węże morskie miano widywać z pokładów statków, jak również z wybrzeży. Obserwować je miały zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy, pośród których czasem byli także naukowcy. Pomimo wielu doniesień brak fizycznych dowodów na istnienie tych zwierząt. Ich występowanie nie zostało oficjalnie potwierdzone i traktowane jest przez oficjalną naukę jako jedna z morskich legend.

  Gatunek synantropijny (gr. syn – razem, anthropos – człowiek) – gatunek zwierzęcia lub rośliny, który przystosował się do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka, związanym z miejscem zamieszkania człowieka lub z jego działalnością. Synantropizacja może mieć charakter stały lub czasowy. Odmianą synantropizacji jest synurbizacja, termin wyróżniany głównie w zoologii.

  Zielone miejsca pracy (zielone kołnierzyki, ang. Green-collar jobs, green jobs) – miejsca pracy powstałe w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Są to przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami. Ich rozkwit związany jest z rosnącym przekonaniem, że zmiany klimatyczne są efektem działalności człowieka, więc ich zahamowanie wymaga zmian ekonomicznych, zapewniających zachowanie środowiskowego dobrostanu i zapewnienie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz pracujących w sektorach, które obecnie przyczyniają się w największy sposób do globalnego ocieplenia (takich jak przemysł samochodowy czy też wydobycie węgla). Zielone miejsca pracy są elementem Zielonego Nowego Ładu.

  Polityka Unii Europejskiej względem Arktyki - polityka względem strategicznego regionu Arktyki, którego- według Komisji Europejskiej- rozwój będzie miał istotne następstwa dla życia następnych pokoleń mieszkańców Europy. Zwiększone zaangażowanie Unii Europejskiej we współpracę z Arktyką otworzy nowe perspektywy dla kontaktów, jakie państwa UE utrzymują z państwami regionu arktycznego. Czasem w artykułach pojawia się zwrot "człowieka i zwierząt" albo "zwierząt i człowieka" albo "ludzi i zwierząt" albo "zwierząt i ludzi" (możliwe że jeszcze jakiś w tym stylu). Proponuje w ramach ujednolicania stosować zawsze jeden zwrot taki jak na przykład: zwierząt w tym człowieka (ewentualnie do rozpatrzenia "człowieka i innych zwierząt" albo jakiś inny - byle zawsze ten sam). Zmianę taką proponuje wprowadzać tylko przy okazji. Opinie? Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 10:54, 12 mar 2012 (CET)

  Bioakustyka – dział akustyki na pograniczu biologii i fizyki, zajmujący się rolą dźwięków w życiu zwierząt. Skupia się przede wszystkim na rozprzestrzenianiu dźwięku w elastycznych, często organicznych, ośrodkach, na jego interpretacji i postrzeganiu przez zwierzęta, z ludźmi włącznie. Wiąże się to z neurofizjologicznymi i anatomicznymi podstawami emisji i odbioru dźwięku. Ponadto, bioakustyka zajmuje się badaniem zależności właściwości sygnału dźwiękowego, do rodzaju ośrodka, w jakim ten się porusza. Pozwala to uzyskać informacje o tym, jak przebiegała ewolucja mechanizmów akustycznych, a co za tym idzie ewolucja zwierząt, które ją wykształciły.

  Dodano: 15.03.2012. 17:37  


  Najnowsze