• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uprawa sałaty przy zredukowanym nawadnianiu - to możliwe!

  10.07.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rolnicy mogą bez obaw obniżyć nawadnianie swoich pól sałaty o 25% - jak twierdzą naukowcy pracujący nad realizowanym właśnie i finansowanym ze środków unijnych projekcie, poświęconym oddziaływaniu zmian klimatu i globalizacji na uprawę świeżych produktów.

  Projekt VEG-I-TRADE (Oddziaływanie zmian klimatu i globalizacji na bezpieczeństwo świeżych produktów definiujące łańcuch dostaw żywności o bezkompromisowej suwerenności), który potrwa do 2014 r., otrzymał wsparcie w wysokości 5.999.997 EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Przedsięwzięcie gromadzi 23 partnerów - od uczelni wyższych i instytutów badawczych, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), po dużych partnerów przemysłowych z 10 krajów: Belgia, Brazylia, Egipt, Hiszpania, Holandia, Indie, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Serbia i Szwajcaria.

  Zważywszy na fakt, że za 70% całego zużycia wody odpowiada rolnictwo, a zmiany klimatu mają nasilić niedostatek wody i powodować dalszy wzrost temperatur, konieczne jest obniżenie zużycia wody przez rolników, zwłaszcza tych z obszarów śródziemnomorskich, poprzez stosowanie wydajniejszej strategii zarządzania wodą. Ten pojawiający się problem niedoboru wody stanowi globalne wyzwanie, z którym musimy się uporać, jeżeli mamy dążyć do bardziej zrównoważonego życia.

  Prócz przewidywania skutków niedoboru wody, ustalenia poczynione w toku projektu VEG-I-TRADE pokazują, że obniżenie zużycia wody wydłuża również okres trwałości świeżej sałaty, obniża koszty uprawy i podnosi poziom zrównoważenia.

  Naukowcy z wydziału Nauki o Żywności i Technologii Żywności hiszpańskiego instytutu badawczego CEBAS-CSIC, jednego z partnerów projektu VEG-I-TRADE, przeanalizowali wpływ nawadniania różnymi dawkami wody na jakość i cechy bezpieczeństwa dwóch różnych rodzajów świeżej sałaty: rzymskiej i lodowej.

  Przez trzy lata naukowcy przeprowadzali różne testy w gospodarstwie Primaflor w Pulp?, Hiszpania, które jest jednym z największych producentów sałaty w Europie. Zastosowano różne dawki nawadniania: 50% i 25% więcej wody, 50% i 25% mniej wody oraz aktualną dawkę jako parametr kontrolny.

  Wyniki pokazały, że zmniejszenie nawadniania o 25% powoduje wydłużenie okresu przechowywania, tj. trwałości sałaty, zmniejszenie brązowienia brzegów liści sałaty i zachowanie jakości mikrobiologicznej.

  Naukowcy odkryli, że w przypadku sałat, których nawadnianie zostało zwiększone o 25% i 50%, zaobserwowano odwrotne skutki.

  Stosowanie znacząco mniejszej ilości wody ma pozytywne skutki ekonomiczne i będzie muzyką dla ucha wielu rolników, którzy gorzej sobie radzą w dobie trwającego spowolnienia gospodarczego. W studium przypadku VEG-I-TRADE, zastosowanie zoptymalizowanego programu zarządzania wodą przyniosło oszczędności rzędu 200 EUR na hektarze rocznie.

  Co więcej, niższe zużycie wody przekłada się na zdrowsze i smaczniejsze sałaty, a zatem konsumenci po drugiej stronie łańcucha dostaw żywności również będą szczęśliwsi.

  Partnerzy projektu VEG-I-TRADE badają również wirusy i bakterie, takie jak E.coli, a także mykotoksyny i pozostałości pestycydów w świeżych produktach. W ramach projektu badane jest możliwe oddziaływanie globalizacji i zmian klimatu na bezpieczeństwo spożywcze świeżych produktów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”. Oddziaływania hydrofobowe – polegają na łączeniu się grup hydrofobowych, w celu ochrony cząsteczki przed oddziaływaniem na nie cząsteczek wody. Oddziaływanie to odpycha cząsteczki wody. Jest to bardzo szczególne oddziaływanie, ponieważ najczęściej rozpuszczalnikiem jest woda. Jakość wody w kąpieliskach jest badana w celu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego, a także mając na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę takiej wody przed dalszym zanieczyszczeniem.

  Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. to spółka z udziałem miasta zaopatrująca w wodę mieszkańców miasta Świdnica. Głównym jej zadaniem jest dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców oraz odbiór ścieków zarówno gospodarczych jak i przemysłowych. Realizacja tych zadań jest wykonywana w 98% w przypadku dostaw wody i 95% w przypadku odbioru ścieków. Historia przedsiębiorstwa sięga czasów przedwojennych. W okresie powojennym funkcjonowało jako Miejskie Wodociągi, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji a po okresie przekształceń własnościowych w Polsce przyjęło nazwę Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. ŚPWIK sp.z o.o. posiada w swych strukturach 2 ujęcia wody pitnej dla miasta. Zarządza siecią wodociągową o łącznej długości 173 km, na której wykonane jest 2671 przyłączy do budynków. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 147 km na której wykonane jest 2766 przyłączy do budynków. Miasto Świdnica zaopatrywane jest z dwóch ujęć wody podziemnych: przy ul. Bokserskiej oraz w Pszennie. Niwelacja oceanograficzna – metoda polegająca na wyznaczaniu różnic wysokości reperów osadzonych na nadbrzeżach na podstawie rejestrowania poziomu swobodnego zwierciadła wody w akwenie. Przy analizowaniu zmian poziomu zwierciadła wody na podstawie ilościowego szacowanie przyczyn je wywołujących mamy do czynienia z metodą dynamiczną. Istnieje również metoda kinematyczna, polegająca na rejestrowaniu i analizowaniu zmian poziomów wody w akwenie i wpływu na te zmiany różnorodnych przyczyn bez ich ilościowego szacowania.

  Susza fizjologiczna – okres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje. Bezpośrednią przyczyną jest zbyt wysoki potencjał osmotyczny roztworu glebowego. Ilość pobieranej przez roślinę wody zależny od powierzchni absorbującej i różnicy potencjału wody. Gdy różnica potencjału jest zbyt mała roślina nie pobiera wystarczającej ilości wody. Bateria dwuuchwytowa (z dwoma kurkami) – typ baterii, w której mieszanie wody odbywa się poprzez regulację pokrętłami zaworów ciepłej i zimnej wody. W ten sposób regulowane są temperatura i strumień wypływającej wody. Ustawianie odpowiedniej temperatury może trwać nawet kilkadziesiąt sekund, powodując zwiększone zużycie wody.

  Wody zaskórne, zwane też wodami wierzchówki, prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu. Wody te cechują się zmiennością temperatury i z reguły są zanieczyszczone. Z tego względu nie nadają się do celów spożywczych. Wody zaskórne powstają pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych. Wody te są niezbędne do życia roślin. Ściśliwość wody morskiej - zdolność wody morskiej do zmian obiętości właściwej pod wpływem zmian wywieranego na nią ciśnienia. Miarą tej ściśliwości jest współczynnik ściśliwości wody morskiej, zależny od temperatury, zasolenia i ciśnienia w wodzie.

  Odsalanie – ogólne określenie procesów usuwania soli i innych minerałów z wody morskiej, w celu uzyskania słodkiej wody zdatnej do nawadniania lub spożycia.

  Ekonomiczny poziom wycieków (EPW, "OPW - optymalny poziom wycieków", "optymalny trend strat z wycieków") - poziom strat wody w sieci wodociągowej (również wieloletni trend), przy którym sumaryczne nakłady eksploatatora sieci na detekcję i usuwanie wycieków oraz koszty strat wody osiągają minimum. Jest to ekonomiczne optimum utrzymania ruchu sieci, przy którym dostawa wody /koszty eksploatacji i inwestycji/ kontynuowana jest po najmniejszych kosztach. Pojęcie optymalnego/ekonomicznego poziomu wycieków wiąże się bezpośrednio z normatywem taniej wody - wprowadzonym przez IWA dla wiejskich i miejskich sieci wodociągowych. Jeśli dostawca wody posiada wdrożony optymalny poziom wycieków i dąży do jego uzyskania w kolejnych latach wówczas woda sprzedawana odbiorcom jest najtańsza. Dostawca wody w celu osiągnięcia ekonomicznego poziomu wycieków może również używać szybszych operacyjnych metod, takich jak ekonomiczny remodelling strat.

  Wody kondensacyjne to wody podziemne, powstałe w wyniku skraplania (kondensacji) pary wodnej w przypowierzchniowych warstwach gruntu. Powstają tylko w obecności "jądra", na którym mogą gromadzić się krople wody. Biorą one niewielki udział w zasilaniu wód podziemnych (tylko w terenach o dużych dobowych wahaniach temperatur mogą stanowić aż do 50% ogólnej ilości wód podziemnych). Szara woda – Europejska Norma 12056-1 definiuje szarą wodę jako wolną od fekaliów zabrudzoną wodę. W praktyce jest to nieprzemysłowa woda ściekowa wytwarzana w czasie domowych procesów takich jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie, nadająca się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania. W tradycyjnym gospodarstwie domowym 50—80% wody ściekowej może być wykorzystanej jako szara woda. Do wykorzystania nadaje się niemal cała woda, jakiej używa się w domu, z wyjątkiem wody po spłukaniu toalet. Szara woda znacznie różni się od wody powstałej po spłukaniu ubikacji zarówno ilością, jak i różnorodnością zawartych w niej chemikaliów i bakterii (od odchodów po toksyczne środki chemiczne). Szara woda zawdzięcza swą nazwę mętnemu wyglądowi oraz statusowi, który nie kwalifikuje jej jako wody czystej pitnej ani też jako wody silnie skażonej. Zgodnie z powyższą definicją, jeśli szara woda zawiera znaczące ilości odpadów kuchennych czy też silne środki chemiczne, należy ją zakwalifikować jako ściek.

  Wody reliktowe (szczątkowe) - wody podziemne występujące na dużych głębokościach. Pozostałości wód z minionych okresów geologicznych. Są to zwykle wysłodzone wody morskie.

  Dodano: 10.07.2012. 16:26  


  Najnowsze